Освіта

Історична довідка

Останнє оновлення: Четвер, 16 березня 2017, 08:22

За 85-річну історію існування Українського державного університету залізничного транспорту (УкрДУЗТ, у минулому УкрДАЗТ, ХарДАЗТ, ХІІТ) в його структурі останні май-же півстоліття плідно функціонує факультет підвищення кваліфікації (ФПК) керівників та інженерно-технічних працівників залізничного транспорту, який почав функціонувати з січня 1968 р. відповідно до наказу МШС № 1401 від 19.12.1967 р. (з 1 вересня 2016 р. ФПК перейменований у Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації – НН ЦПК).

Першим деканом ФПК було призначено Є.І. Левандовського. Навчання на ФПК здійснювалося за курсовою системою з відривом від виробництва. До 1989 р. групи слу-хачів комплектувалися на підставі замовлень всіх залізниць СРСР. Факультет здійснював підвищення кваліфікації за такими спеціальностями:

 • • експлуатація залізниць;
 • • автоматика, телемеханіка та зв’язок;
 • • тепловози, тепловозне господарство;
 • • колія та колійне господарство;
 • • вагонне господарство, вагонобудівництво;
 • • вантажна робота;
 • • економіка транспорту.

З 1974 по 1997 рр. факультет очолював доцент Анатолій Петрович Горбенко. За цей період значно збільшилась кількість груп слухачів, що навчалися, урізноманітнилися освітні послуги, які надавались замовникам. У 1977 р. на ФПК започатковується нова форма підвищення кваліфікації – без відриву від виробництва на базі замовника.

Подальшим стимулом для розвитку факультету став його перехід у 1989 р. на госпрозрахунок, що створило нові можливості для підвищення якості навчання. Навчальний процес на ФПК здійснювався в основному викладачами ін-ституту із залученням провідних фахівців виробництва, конструкторських бюро та проектних організацій.

На початку 1990-х років здійснюється перехід до пла-нової системи підготовки кадрового резерву для підпри-ємств залізничної галузі.

З 1997 по 2003 рр. посаду декана ФПК обіймав доцент Анатолій Миколайович Штомпель. У цей час діяльність ФПК починає розширюватися за рахунок груп спеціалістів підпри-ємств промислового залізничного транспорту, викладачів те-хнікумів і технічних шкіл транспортно-дорожнього комплек-су.

З 2003 по 2013 рр. деканом ФПК працював доцент (з 2012 р. – професор) Валентин Іванович Мойсеєнко. Основ-ними напрямками роботи ФПК на той час стає навчання:

 • • нових технологій процесу перевезень;
 • • конструкцій та характеристик нової техніки залізничної галузі;
 • • діагностики і технічного обслуговування техніки на підприємствах залізниці;
 • • з підвищення безпеки руху поїздів;
 • • з використання на залізничному транспорті сучасних комп’ютерно-інтегрованих технологій, екологічно чистих, енерго- та ресурсозберігаючих матеріалів, техніки, технологій;
 • • з актуальних питань удосконалення системи управління, галузевого менеджмен-ту та економіки;
 • • з захисту інтелектуальної власності, системи управління якістю.

Діяльність ФПК охоплювала фахівців практично усіх га-лузей магістрального та промислового залізничного транс-порту, проектно-конструкторських інститутів, навчальних за-кладів.

В організації навчальної роботи ФПК впроваджується но-ва форма підвищення кваліфікації – виїзна – для фахівців промислового залізничного транспорту та викладачів ВНЗ І та ІІ рівнів акредитації.

Розгортується навчання спеціалістів за цільовими напря-мками – підвищення кваліфікації юристів підприємств Укрза-лізниці (УЗ) з питань інтелектуальної власності, корпоратиза-ції підприємств; майнових відносин, начальників пасажирсь-ких поїздів з ділового етикету та інші.

У 1996 р. на базі ФПК створюється Інститут перепідготовки та підвищення кваліфі-кації кадрів (ІППК), який з весни 1998 р. починає активно працювати за всіма напрямка-ми своєї діяльності: друга вища освіта, заочна магістратура, цільове та виїзне підвищення кваліфікації працівників залізничного транспорту. ФПК разом з утвореним у 2001 р. фа-культетом перепідготовки кадрів стає структурним підрозділом ІППК.

З 2013 р. ФПК очолює доцент Кошевий Сергій Васильович. З 01.09.2016 р. Факультет підвищення кваліфікації перейменовується в Навчально-науковий центр підвищення кваліфікації інституту перепідготовки та підвищення кваліфі-кації кадрів - НН ЦПК ІППК.

Для керівного складу регіональних філій та виробни-чих підрозділів ПАТ УЗ з 2013 року у НН ЦПК впроваджено нову форму організації курсів підвищення кваліфікації - дис-танційно очну. За такою формою навчання одну частку на-вчально-тематичного плану слухачі курсів вивчають само-стійно без відриву від виробництва з використанням ство-рених на сервері ГІОЦ ПАТ УЗ електронних навчальних кур-сів, підготовлених викладачами університету. Друга частина курсу вивчається слухачами за очною формою навчання на базі університету з відривом від виробництва.

Діяльність НН ЦПК ІППК останнім часом відбувається в умовах реформування тра-нспортного комплексу та залізничної галузі України, ускладненої економічної та соціа-льно-політичної ситуації в країні, проведення замовниками освітніх послуг конкурсних торгів, загострення конкурентної боротьби у сфері надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації кадрів.