Кафедра «Фізика»

П О Л О Ж Е Н Н Я

про кафедру „Фізика”

 

      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

1.1.  Кафедра „Фізика” є основним окремим навчально-науковим структурним підрозділом  Українського Державного університету залізничного транспорту , що проводить навчальну, методичну та науково-дослідницьку діяльність з загальної фізики.

1.2.   Кафедра утворена у 1930 році разом з Інститутом.

1.3.    Кафедра  за рішенням вченої ради та наказом ректора  включена до складу факультету Автоматики телемеханіки та зв’язку  УкрДУЗТ.

1.4. Посаду завідувача кафедрою займає професор, доктор фізико – математичних наук Вовк Руслан Володимирович з 2008 року.

1.5. Порядок найму на роботу завідувача кафедри встановлюється законом про вищу освіту..

1.6. Кафедра „Фізика” забезпечує викладання курсу фізики студентам усіх інженерних спеціальностей Університету. Виконує роботи та надає послуги у відповідності з планами та договорами, формує навчальні програми в межах встановлення обсягів підготовки з урахуванням новітніх наукових досягнень в галузі фізики.

1.7. Кафедра веде документацію, яка відображає зміст, організацію та методику проведення учбового та науково-дослідного процесу, перелік якої визначається  Інструкцією з діловодства ВНЗ (номенклатурою).

 

     2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КАФЕДРИ

 

Основними  завданнями роботи кафедри  є:

 • проведення наукових і науково-методичних досліджень з актуальних проблем викладання фізики;
 • наукове обґрунтування і методичне забезпечення всіх форм навчання та виховання студентів;
 • вдосконалення засобів та методів, що використовуються у навчанні та вихованні студентів;
 • підготовка та видання підручників, навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, вказівок, матеріалів для студентів;
 • підбір, підготовка професорсько-викладацького, наукового та учбово-допоміжного персоналу і підвищення його кваліфікації;
 • участь у формуванні контингенту абітурієнтів.

 

      3. ЗМІСТ РОБОТИ КАФЕДРИ.

 

3.1. Для реалізації своїх функцій кафедра „Фізика” згідно Положення про вищий навчальний заклад здійснює навчальну, методичну, наукову, науково-методичну і господарську роботу;

3.2. До змісту  роботи  кафедри входить:

 • організація і проведення навчальних занять зі студентами в учбових відділеннях відповідно до затверджених навчальних планів, нормативної кількості навчальних годин і наповнення груп;
 • проведення консультативно-методичних занять з метою надання студентам методичної і практичної допомоги в організації самостійних занять;
 • організація індивідуальних занять;
 • тестування підготовленості студентів;
 • прийом заліків (екзаменів);
 • проведення олімпіад з фізики в Університеті і підготовка здібних студентів для участі в республіканських та міжнародних олімпіадах.

 

      4.ФУНЦІОНАЛЬНІ ОБОВ’ЯЗКИ КАФЕДРИ

 

Кафедра „Фізика”  відповідно з покладеними на неї завданнями зобов’язана:

 • виконувати державні вимоги до навчальних програм студентської молоді;
 • здійснювати комплексне наукове, інформаційне, методичне, кадрове, матеріально-технічне забезпечення навчальних дисциплін кафедри та процесу виховання;
 • забезпечувати постійне поліпшення якості викладання, підвищення рівня лекцій як провідної форми навчання;
 • створювати умови для самостійних занять студентів;
 • організовувати і керувати науково-дослідницькою та навчальною роботою студентів;
 • розповсюджувати досвід роботи найкращих викладачів, надавати допомогу молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю;
 • проводити роботу по розширенню та зміцненню зв’язків з виробництвом;
 • вести пропаганду наукових знань шляхом участі професорсько-викладацького складу та співробітників кафедри у роботі науково-технічних товариств, семінарів, конференцій, симпозіумів, виступів на підприємствах та залізницях;
 • здійснювати у встановленому порядку співробітництво з кафедрами закордонних ВНЗ по навчальній, учбово-методичній та науково-дослідницькій роботі, а також з закордонними науково-дослідними організаціями по профілю кафедри.

 

      5. ПРАВА КАФЕДРИ

 

5.1. Кафедра „Фізика” для вирішення поставлених завдань має право:

 • розробляти і пропонувати для затвердження Радою концепцію і програму виховання студентів;
 • обговорювати кадрові питання і рекомендувати ректору укладання і розрив трудових договорів з професорсько-викладацьким складом;
 • перерозподіляти навчальне навантаження викладачів в межах загального обсягу учбових годин;
 • ставити перед адміністрацією вищого навчального закладу питання щодо кадрового, матеріально-технічного і фінансового забезпечення навчання студентів згідно державних нормативів;
 • розпоряджатись, по узгодженню з ректором вищого закладу освіти, матеріально-технічною базою та виділеним фінансуванням, займатись видавничою і самостійно-комерційною діяльністю в інтересах навчання студентів, якщо це не суперечить та не заважає здійсненню основної мети ВНЗ.

 

     6. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА КАФЕДРИ

 

Організаційну структуру кафедри накреслити у вигляді схеми на якій вказати основні її складові їх керівників та підпорядкованість. У пояснювальній записці визначити основні завдання та функції цих складових, обов’язки їх керівників.

Схема організаційної структури кафедри:

 

 1. Завідувач кафедрою Вовк Руслан Володимирович.

2. Зам. завідувача кафедрою Котвицький Альберт Тадеушевич

3. Головний методист Котвицька Клавдія Андріївна

4. Заступник зав. каф. з наукової роботи Гришанов Микола Іванович

5. Завідувач лабораторією Лагутін Борис Андрійович

6. Ст. лаборант Георгієва Тетяна Володимирівна

Викладачі кафедри:

 1. Професор Вовк Руслан Володимирович.
 2. Професор Гришанов Миколай Іванович.
 3. Доцент Глейзер Наталія Володимирівна.
 4. Доцент Котвицький Альберт Тадеушевич.
 5. Доцент Гресь Валерія Юріївна.
 6. Доцент Самойлов Олексій Вікторович.
 7. Доцент Котвицька Клавдія Андріївна.

 

Замісник завідувача кафедри виконує обов’язки завідувача у разі його відсутності, організує засідання  кафедри, виконує інші роботи за дорученням завідувача.

Відповідальний за методичну роботу слідкує за методичною роботою викладачів кафедри і виданням методичних матеріалів, представляє нові методичні розробки.

Відповідальний за наукову роботу приймає участь у розробці планів наукової роботи кафедри та матеріально – технічного забезпечення цієї роботи, слідкує за своєчасністю подачі викладачами звітів за наукові роботи.

Завідувач лабораторії слідкує за лабораторним практикумом і в разі необхідності забезпечує його ремонт. Забезпечує своєчасне придбання та списування устаткування та апаратури, необхідної для проведення учбового процесу та наукових досліджень.

Обов’язки відповідних за інші напрямки діяльності кафедри зрозумілі зі схеми.

 

      7. КЕРІВНИЦТВО

 

Кафедру „Фізика” очолює завідуючий – проф. Р.В. Вовк,  який наймається на цю посаду та звільняється згідно встановленого порядку. Він має  одного заступника та відповідних з наукової, методичної, та виховної роботи, відповідальних за організацію олімпіад та застосування ПК у учбовому процесі. Заступник завідувача кафедри  та відповідальні за різні напрямки функціонування забезпечують відповідну організацію роботи.

 

      8. ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ.

 

– Керує її діяльністю в межах своєї компетенції, видає розпорядження та вказівки, які є обов’язковими до виконання для професорсько-викладацького складу та всіх інших працівників кафедри;

 • приймає участь у роботі засідань та нарад усіх підрозділів де обговорюються та вирішуються питання діяльності кафедри.
 • несе персональну відповідальність за виконання покладених на кафедру завдань і здійснення нею своїх функцій;
 • затверджує плани роботи кафедри, індивідуальні плани роботи викладачів;

– визначає обов’язки заступника завідувача кафедри, відповідальних за окремі  напрямки роботи, координує і контролює їх роботу;

 • підбирає на роботу викладачів і учбову-допоміжний персонал на конкурсній та контрактній основі, контролює виконання індивідуальних планів та контрактів викладачів;
 • здійснює розподіл педагогічного навантаження та функціональних обов’язків між працівниками кафедри та контролює їх виконання;

– проводить теоретичні, методичні і практичні  учбові заняття в обсязі, що затверджується ректором;

– планує розвиток матеріально-технічної бази кафедри, здійснює контроль за її станом та експлуатацією;

– розпоряджається бюджетними та позабюджетними коштами кафедри, що виділяються на її роботу.

 

      9. ВЗАЄМОДІЯ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

 

Кафедра „Фізика” здійснює наукову, науково-методичну і методичну діяльність за своїми планами в тісному контакті з іншими кафедрами Університету, використовуючи найбільш сучасні методи, широко залучаючи до неї студентів і  аспірантів