Навчально-методична робота кафедри

завідувач кафедри

Огар Олександр Миколайович

завідувач кафедри, д.т.н., професор

корпус 1, поверх 3, кабінет 304

Викладачі кафедри ЗСВ проводять заняття для студентів факультету УПП. Також кафедра виконує  науково-методичну роботу згідно основних напрямків діяльності університету. Тому останнім часом були розроблені та опубліковані типові та робочі програми до всіх навчальних дисциплін, що викладаються на кафедрі та складені навчальні посібники, конспекти лекцій та  науково-методичні розробки  зі всіх розділів навчальних курсів, включаючи інтерактивну методичну базу на платформі Moodle.

Напрямком навчально-методичної  діяльності кафедри Залізничні станції та вузли є: забезпечення підготовки докторів філософії, магістрів та  бакалаврів денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти. Підготовка проводиться за спеціальністю 275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті).

 

Навчально-методична робота кафедриЗалізничні станції та вузли (тематичні тести для самостійної підготовки студентів до екзаменаційних модулів): Навчальний посібник/І.В. Берестов, М.І. Данько, В.І. Крячко, О.М. Огар, Д.В. Ломотько, Т.Т. Берестова, Г.В. Шаповал, О.В. Розсоха; За ред. М.І. Данька. – Харків: УкрДАЗТ, 2009.- 284 с. 

Тематичні тести – необхідне джерело для впровадження в навчальний процес основних положень Болонської конвенції при вивченні дисципліни “Залізничні станції та вузли” у вищих навчальних закладах України ІІ-ІV рівнів акредитації спеціальності “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті (залізничний транспорт)” напрямку “Транспортні технології”.

 

Навчально-методична робота кафедри

Залізничні станції та вузли. Навчальний посібник. За ред. І.В. Берестова.-Харків: Райдер, 2012.- 464 с. (рекомендовано МОН для студентів ВНЗ , які навчаються за напрямком підготовки “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті” від 26.04.2012 р.).

Залізничні cтанції та вузли. Навчальний посібник. За ред. І.В. Берестова.-Харків: Райдер, 2012.- 464 с. (рекомендовано МОН для студентів ВНЗ , які навчаються за напрямком підготовки “Організація перевезень і управління на залізничному транспорті” від 26.04.2012 р.).

В посібнику надано загальні відомості щодо вишукування і проектування залізниць; геодезичних робіт та інструментів; типів, конструкцій, пристроїв, споруд, утримання і ремонтів залізничної колії. Докладно викладено основи проектування і технології роботи залізничних станцій та вузлів; наведено відомості щодо комплексу споруд, пристроїв, принципових схем малих роздільних пунктів і залізничних станцій за видами та типами; розглянуто умови вибору та проектування колієпровідних роз’вязок, принципових типів і схем залізничних вузлів.

Навчально-методична робота кафедриАвтоматизоване проектування залізничних станцій та вузлів [Текст]: конспект лекцій/О.М. Огар, О.В. Розсоха, М.Ю. Куценко, Г.І. Шелехань. – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Ч.2 – 68 с.

У конспекті лекцій розглядаються принципи і технологія автоматизованого проектування залізничних станцій, вузлів та окремих елементів. Дана навчально-методична розробка рекомендується для використання студентам денної та безвідривної форми навчання факультету УПП, слухачів ФПК і НН ІППК.

Навчально-методична робота кафедриАвтоматизоване проектування парку приймання сортувальної станції [Текст]: методичні вказівки/О.М. Огар, М.Ю. Куценко, О.В. Розсоха, О.С. Пестременко-Скрипка, Г.І. Шелехань. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 54 с.

У методичних вказівках наведено технологію автоматизованого проектування докладної схеми і плану парку приймання сортувальної станції, а також порядок розроблення алгоритму формування структури колійного розвитку вхідної горловини вказаного парку.

 

Навчально-методична робота кафедриФормалізація плану колійного розвитку малого роздільного пункту

 [Текст]: методичні вказівки/О.М. Огар, О.В. Розсоха, М.Ю. Куценко, Г.В. Шаповал, Г.І. Шелехань. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – 65 с.

Методичні вказівки містять рекомендації щодо формалізації плану колійного розвитку малого роздільного пункту.

Навчально-методична робота кафедриНавчально-методична робота кафедри