Кафедри механіко-енергетичного факультету

ЕНЕРГО ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

Останнє оновлення: Вівторок, 25 червня 2019, 23:20

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ЕНЕРГО ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ КЕРУВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОГО РУХОМОГО СКЛАДУ

освітній рівень другий: (магістр)
галузь знань: 14 Електрична інженерія
спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітня програма: електричний транспорт (ЕТ)

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Енерго та ресурсозберігаючі технології керування електричного рухомого складу» складена відповідно до підготовки освітньо – професійного рівня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є процеси, що протікають в системах електричної тяги та енергопостачання.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна базується на знаннях, набутих студентами при вивченні дисциплін, що входять до циклів: гуманітарного та соціально- економічного; природничо - наукового; професійної та практичної підготовки.
У свою чергу дисципліна забезпечує низку спеціальних дисциплін, переддипломну практику, дипломне проектування.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Енергетика рухомого складу. Методи оцінки витрат та втрат електроенергії.

Змістовий модуль 2.

Перспективні енерго- та ресурсозберігаючі технології керування ЕРС

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Енерго та ресурсозберігаючі технології керування ЕРС» є надання знань та вміння щодо енерго- та ресурсозберігаючих технологій на електричному рухомому складі.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Енерго та ресурсозберігаючі технології керування ЕРС» є отримання студентами знань та вмінь щодо впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій на електричному рухомому складі.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати: основні положення, мету, завдання щодо підвищення ефективності систем електричної тяги шляхом впровадження енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
вміти: застосовувати отримані знання для впровадження новітніх досягнень для підвищення ефективності систем електричного рухомого складу.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин/ 5 кредитів ECTS.