Кафедри механіко-енергетичного факультету

ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ

Останнє оновлення: Середа, 26 червня 2019, 00:01

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ОСНОВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТЯГИ

освітній рівень: другий (магістр)
галузь знань: 14 Електрична інженерія
спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
освітня програма: електричний транспорт (ЕТ)

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи підвищення ефективності систем електричної тяги» складена відповідно до підготовки освітньо-професійного рівня магістра спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення основних аспектів та засобів підвищення ефективності систем електричної тяги на залізницях.
Міждисциплінарні зв’язки: базується на дисциплінах «Теорія електроприводу», «Теорія автоматичного керування», «Мікросхемотехніка та МПЦ пристрої», «Основи промислової електроніки»; забезпечує дисципліни «Автоматизоване проектування в електромеханічних системах» «Периферійні пристрої елементів мікропроцесорних систем керування електроприводом».
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Аналіз шляхів покращення показників електричної тяги.

Змістовий модуль 2.

Вибір рішень з підвищення ефективності систем електричної тяги та ефективність їх застосування.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни «Основи підвищення ефективності електричної тяги» полягає у тому, щоб майбутній магістр у галузі електрично-го транспорту міг правильно використовувати сучасні засоби підвищення показників ефективності електричної тяги, підвищувати точність їх керування, визначати алгоритми роботи та дослідження динамічних властивостей, формування у студентів системи теоретичних і практичних знань в області розробки і функціонування систем підвищення енергоефективності систем електричної тяги, вміння виконувати розрахунки і аналіз параметрів таких систем.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи підвищення ефективності електричної тяги» є: опанування процесами, що відбуваються в системах електричної тяги, вивчення сучасних підходів до підвищення ефективності таких систем і проектування нових систем.

1.3. Згідно з вимогами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня магістра студенти повинні:
знати: особливості умови, режими роботи та задачі, що вирішуються за допомогою систем підвищення ефективності електричної тяги, принципи та методи по-будови таких систем, методи проведення досліджень включаючи проведення порівняльного аналізу та прийняття рішень;
вміти: застосовувати отримані знання та проводити порівняльний аналіз основних характеристик систем підвищення ефективності електричної тяги, вибирати оптимальні варіанти для забезпечення якості та надійності роботи технологічного обладнання.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS.