Кафедри механіко-енергетичного факультету

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

Останнє оновлення: Середа, 26 червня 2019, 00:28

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА

ТЕОРІЯ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ

освітній рівень: перший (бакалавр)
галузь знань: 14 Електрична інженерія, 27 Транспорт
спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 273 Залізничний транспорт
освітня програма: електричний транспорт (ЕТ), електровози та електропоїзди (ЕЕ), електропостачання та ресурсозберігаючі технології (ЕРЗТ)

Програма вивчення навчальної дисципліни «Теорія електроприводу» складена відповідно до підготовки освітньо-професійного рівня бакалавра спеціальностей 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 273 Залізничний транспорт.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення роботи та принципів налаштування систем автоматичного керування на залізничному транспорті.
Міждисциплінарні зв’язки: базується на дисциплінах «Залізниці та метрополітени», «Теоретична механіка», «Прикладна механіка», «Вища математика», «Електричні машини», «Основи промислової електроніки»; забезпечує дисципліни «Системи тягового автоматизованого електроприводу», «Тягові статичні перетворювачі», «Системи швидкісного транспорту», «Автоматичні системи керування ЕРС», «Основи теорії оптимального керування»
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1.

Механіка електроприводу (ЕП).

Змістовий модуль 2.

Чотири квадранти роботи електроприводу (ЕП).

Змістовий модуль 3.

Регулювання швидкості електроприводу (ЕП).

Змістовий модуль 4.

Розімкнуті та замкнуті системи автоматичного керування електроприводами.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни “Теорія електроприводу” є надання майбутнім бакалаврам з електромеханіки досить глибоких знань і уявлень в області електромеханічного перетворення енергії та управління процесами такого перетворення, що повинно стати основою для подальшого вивчення більш широкого і складного кола питань автоматизованого електропривода, а також для практичної діяльності в області експлуатації автоматизованих електроприводів і систем автоматизації на їх основі.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Теорія електроприводу» є: формування у майбутнього спеціаліста розуміння фізичної основи необхідності планово-профілактичних заходів по підтриманню працездатності електропривода електричного рухомого складу, формування системи знань з питань принципів побудови та практики використання автоматизованих електроприводів, технологічних комплексів та механізмів в умовах експлуатації на залізничному транспорті.

1.3. Згідно з вимогами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бака-лавра студенти повинні:
знати: основи механіки електроприводу; електромеханічні властивості електромеханічних перетворювачів енергії; основні способи керування координатами електроприводу; властивості електроприводів в сталих і перехідних режимах, загальні принципи керування та оптимізації цих режимів; енергетичні властивості електроприводів в сталих та динамічних режимах, методи оптимізації енергетичних показників у напрямах економії електричної енергії і збереження її якості, основи вибору потужності електричних двигунів; методи роз-рахунку параметрів та вибору найбільш важливих елементів силового каналу сучасних систем автоматизованого електропривода, що надають йому потрібних властивостей.
вміти: виконувати математичне описання статичних та динамічних режимів електромеханічних систем у складі механічного, електромеханічного та напівпровідникового перетворювачів; розв’язувати задачі аналізу властивостей і характеристик та синтезу параметрів електромеханічних систем; розраховувати потужність та обирати приводні електродвигуни; розраховувати енергетичні показники, навантажувальні діаграми та будувати їх графіки.
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 240 годин/8 кредитів ECTS.