Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Історія створення кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 07 липня 2014, 14:03

Історія кафедри філософії та соціології Української державної академії залізничного транспорту починається з моменту заснування вузу.

У 1936 році із загальної гуманітарної кафедри виділилась кафедра «Діалектичний матеріалізм і ленінізм», яка згодом кілька разів змінювала назву: «Марксизм-ленінізм», «Історія КПРС і філософія», «Історія КПРС, філософія і науковий комунізм». Пізніше, вже у 1970-х роках, на базі кафедри «Історія КПРС, філософія і науковий комунізм» було утворено дві самостійні кафедри: «Історія КПРС» та «Філософія і науковий комунізм». Лише в 1990 р. у зв'язку з відміною наукового комунізму як навчальної дисципліни і введенням соціології кафедра отримала сучасну назву ‒ «Філософія та соціологія».

Першим завідувачем суто філософської кафедри, яка існує з 1936 p., був Яків Ізраїлевич Кауфман (1901‒1970 pp.). Ще до того, як прийти у Харківський інститут інженерів транспорту, він заявив про себе як неабиякий філософ і організатор науково-педагогічної роботи. За роботу в політорганах і участь у бойових діях його нагороджено орденом Червоної Зірки і медалями «За перемогу над Німеччиною», «За трудову доблесть», знаком «Почесному залізничнику». Своєю гідністю і самовідданою працею він служив добрим прикладом для колег та студентів. Про Я.І. Кауфмана з теплотою згадують і сьогодні.

В 1966 році естафету від Я. Л. Кауфмана прийняв кандидат філософських наук, доцент Анатолій Іванович Корж (1917‒1972 pp.), який працював до цього не один рік у системі вищої освіти і в керівних органах. Пізнавши зсередини стиль роботи багатьох чиновників у сфері вищої освіти, він намагався уникати формалізму в роботі з колективом кафедри і студентами. При ньому головну увагу було зосереджено на вивченні й творчому осмисленні студентами першоджерел. А.І. Корж одним із перших на кафедрі почав упроваджувати в навчальний процес проблемний метод викладання.

Фізик за базовою освітою, А.І. Корж продовжив традиції Я.Л. Кауфмана щодо діяльності творчого союзу суспільствознавців і викладачів технічних дисциплін, завдяки чому відбувалося вдосконалення методології і методики викладання. Багато часу А.І. Корж віддавав роботі з молодими викладачами та аспірантами, часто відвідував їх заняття, підтримував талановиту молодь у прагненні до зростання професійної майстерності.

Після передчасної кончини А.І. Коржа в 1972 році кафедру очолив вихованець Харківського державного університету, співробітник кафедри філософії цього вузу, кандидат філософських наук, доцент Андрій Олексійович Іваніщенко. З його приходом в ХІІТ активізувались взаємовідвідування викладачами занять, обговорення текстів лекцій. А.О. Іваніщенко контролював усю систему теоретичних семінарів викладачів інституту, продовжував зміцнювати союз гуманітаріїв і представників інших галузей знань.

У 1975‒1986 pp. кафедрою завідував Василь Володимирович Колотєв, який уже мав солідний досвід педагогічної і керівної роботи. Його головним завданням стало вирішення проблеми з кадрами ‒ для наукового і педагогічного зростання молодих викладачів він створив найбільш сприятливі умови. Другою основною проблемою для В.В. Колотєва було подальше вдосконалення форм і методів навчальних занять. Активніше стали застосовуватись тестування, інтерв’ю, засоби наочності, проведення семінарських занять з використанням елементів змагальності. Було активізовано підготовку методичних вказівок з тем навчальних курсів. Кафедра почала застосовувати аудіо та візуальні засоби.

Період з 1987 до 1991 pp., коли завідування кафедрою було покладено на доктора філософських наук Олександра Олександровича Мамалуя, характеризується як переломний етап в історії нашого суспільства, в тому числі у системі вищої освіти. З метою підвищення якості вик¬ладання на новому етапі нашої історії активізувалась робота теоретичного і методичного семінарів кафедри.

На початку 1990-х рp. посаду завідувача кафедри «Філософія та соціологія» обіймав кандидат філософських наук, доцент Григорій Федорович Перетятькін. Випускник філософського факультету Ростовського університету, Г.Ф. Перетятькін сформувався як педагог і вчений у колективі ХІІТ. При ньому було продовжено переведення на нові рейки викладання не лише філософії, але й інших гуманітарних наук, готувалися і публікувалися нові методичні вказівки до вивчення навчальних курсів. Та незабаром Г.Ф. Перетятькін повернувся на свою батьківщину — до Ростова-на-Дону.

До 1995 року обов'язки завідувача кафедри виконувала кандидат філософських наук, доцент Віра Іванівна Трикоза.

З 1996 по 2010 рік кафедру очолював вчений і педагог, кандидат філософських наук, доцент Іван Дмитрович Загрійчук ‒ випускник філософського факультету Київського державного університету ім. Тараса Шевченка. І.Д. Загрійчук працює в академії з 1982 р. Захистив кандидатську дисертацію з філософії у 1988 p. На долю І.Д. Загрійчука випала складна кропітка робота з остаточного переведення кафедри на нову систему освіти і виховання, яка передбачає підвищення ролі викладача в процесі викладання сучасних знань у галузі гуманітарних наук, виховання у студентів творчого підходу та прищеплення навичок самостійної роботи. У 2006 році видав монографію «На межі національних культур», а у травні 2010 р. захистив докторську дисертацію за темою «Космополітизм і маргінальність в національній культурі». Неодноразово опонував при захисті докторських та кандидатських дисертацій.

З 1 вересня 2010 року кафедру очолив доктор філософських наук, професор Володимир Миколайович Петрушов. Сфера його наукових інтересів – історія філософії, а саме, дослідження критичного аспекту філософської рефлексії. В 2007 році В.М. Петрушов видав монографію «Європейський адогматизм: історико-філософська ретроспектива, сучасні інтенції». У численних статтях конкретизуються поняття адогматизму та застосування адогматичної методології у філософському дослідженні. Бере участь у конференціях різного рівня, виступає з доповідями. Зокрема, кожного року виступає на Сковородинівських читаннях. Докторська дисертація захищена у 2008 році за спеціальністю 09.00.05 – Історія філософії за темою «Філософія адогматизму: парадокс віри С.К’єргегора і Sola Fide Лева Шестова». В.М. Петрушов є членом спеціалізованої вченої ради Д 064.51.18 при ХНУ ім., В.Н. Каразіна, неодноразово виступав опонентом при захисті докторських та кандидатських дисертацій.

Протягом останніх років у навчальний процес кафедри включено нові навчальні дисципліни – «Основи психології та педагогіки», «Логіка», «Етика та естетика», «Психологія ділового спілкування». Це оживило зміст гуманітарної освіти в закладі, вивело його на рівень сучасних вимог. Під нові навчальні курси створено навчально-методичні матеріали. В пошуках більш ефективних шляхів засвоєння студентами гуманітарних дисциплін колектив кафедри акцентує увагу на можливостях використання на практиці здобутих знань, зокрема в процесі аналізу актуальних проблем сьогодення. Викладачі кафедри постійно вдосконалюють проблемне подання навчального матеріалу, використовуючи на заняттях «дискусійні» ситуації, що розвиває творчі здібності студентів, спонукає до самостійної роботи над розв'язанням невирішених проблем, використовують на практичних заняттях елементи тренінгових вправ для покращення засвоєння матеріалу.

Для забезпечення самостійної роботи студентів регулярно видається навчально-методична література, кількість якої останнім часом значно зросла. З усіх навчальних курсів підготовлено конспекти лекцій. Готуються й інші методичні матеріали: тести, задачі і вправи, контрольні питання для самоперевірки, плани семінарських занять тощо. Викладачі проводять регулярні консультації з усіх навчальних дисциплін. У роботі зі студентами, особливо з відмінниками, практикується індивідуальний підхід. Результат цієї роботи – перші та призові місця вихованців УкрДАЗТ на всеукраїнських та міжнародних студентських конференціях-конкурсах.

Як продовження освітньо-виховної роботи доценти кафедри (модератор дискусійного клубу В.О. Лебедєв та інші організаційні представники В.О. Даніл’ян та Т.В. Количева) регулярно проводять засідання дискусійного клубу. Найбільший резонанс в академії викликали засідання на теми (які, до речі, обирають самі студенти): «Евтаназія: гріх чи позбавлення», «Смертна кара: чи можливе її виправдання?», «Назад в СССР?», «Світ сновидінь», «Психологія child-free». Педагогічну роботу викладачі кафедри продовжують в академічних групах і гуртожитках, де вони є бажаними гостями.

Виконання задач, які покладено на колектив кафедри, неможливе без постійного підвищення теоретичного рівня та педагогічної майстерності викладачів. З цією ж метою на кафедрі працює теоретичний семінар, якім керує доц. В.О. Лебедєв та в роботі якого беруть участь усі члени кафедри, а також деякі аспіранти та здобувачі. На ньому обговорюються філософські позиції різних сучасних авторів (Х. Арендт, Д. Батлер, С. Жижек, Ю. Крістєва, Л. Ірігаре, Ж. Дерріда, Ж. Лакан, Гі Дебор)

На кафедрі сьогодні працюють два доктори наук, професори – В.М. Петрушов, І.Д. Загрійчук; шість кандидатів наук, доцентів; три старших викладачі. До складу кафедри також входять завідувач навчально-методичним кабінетом кафедри філософії та соціології Р.І Бугайова та старший лаборант Т.Л. Тризна.

Колектив кафедри має багатий потенціал для виконання необхідних та актуальних завдань, які стоять перед вищою школою у зв'язку з перспективою приєднання України до Болонської конвенції.