Кафедри економічного факультету

Завідувач кафедри «Облік і аудит»

Останнє оновлення: Понеділок, 13 листопада 2017, 08:03

Чебанова Наталія Володимирівна
доктор економічних наук, професор


Напрямок наукової діяльності: фінансовий облік, аудит, оподаткування.

Чебанова Н.В. є провідним спеціалістом в бухгалтерському обліку, з 1997 року є членом науково-методичної секції з обліку та аудиту Міністерства освіти і науки України, впродовж 10 років очолювала Харківське регіональне відділення Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України, з 1997 року очолює кафедру "Облік і аудит".

Має визначні досягнення в науковій роботі. Член двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д 64.089.01 при Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова та К 64.108.05 при Українській інженерно-педагогічній академії, член редколегії трьох фахових журналів з економічних наук, має вісім аспірантів, серед яких сім захистили дисертаційні роботи.

Результати наукових досліджень Чебанової Н.В. використовувались при виконанні плану науково-дослідних робіт Української державної академії залізничного транспорту за темами „Розробка методики комплексної оцінки фінансового стану підприємств залізничного транспорту " (номер державної реєстрації 0109U002022), „Розробка рекомендацій до складу наказу про облікову політику підприємств залізничного комплексу" (номер державної реєстрації 0109U002023), „Розробка підходів до управління активами підприємств залізничного комплексу" (номер державної реєстрації 0109U002024). Постійно веде семінар з особливостей бухгалтерського обліку та оподаткування на підприємствах Південної залізниці, виробничих підприємствах України. Співпрацює з Академією фінансового управління з удосконалення нормативно-правового і організаційного забезпечення бухгалтерського обліку підприємств в контексті запровадження Податкового кодексу України.

Веде підготовку та перепідготовку фахівців для залізниць України, забезпечує їх навчальною та методичною літературою, бере активну участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації, в розробленні наскрізних інтегрованих навчальних програм, модульних навчальних планів та забезпечує їх якісне виконання, впроваджує нові методи навчання у навчальний процес.

Активно співпрацює з фахівцями бухгалтерського обліку на міжнародному рівні. Постійно працює над собою, приділяє велику увагу самоосвіті, пройшла професійну підготовку в Інституті професійних фінансових менеджерів (Великобританія) і отримала міжнародний диплом.

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту, значні здобутки у розвитку транспортної науки, реалізацію заходів з реформування вищої освіти нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2003 р., посвідчення №66341), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2000 р.), Подякою Міністерства фінансів України (2006 р.), годинником від Голови Харківської обласної державної адміністрації (2007 р.), Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (2003 р., 2005 р.), дипломант Х1У обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2012 р.), Сертифікований аудитор України з 2005 року, сертифікат серії А №000371.

Автор 24 підручників та навчальних посібників, 3 монографій та понад 200 наукових праць. В рамках навчально-методичної роботи професором Чебановою Н.В. видано та підготовлено до друку 229 наукових та навчально-методичних розробок.

http://orcid.org/0000-0001-9300-1050

Вибрані публікації:

 1. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. – К.: ИМСО Украины, НВФ "Студцентр", 1997. – 240 с.
 2. Чебанова Н.В., Котенко Л.Н. Бухгалтерский учет: Учеб. пособие. – Харьков: Олант Друк, 1998. – 456 с.
 3. Бухгалтерський облік на залізничному транспорті: у 3-х ч.: Навч. посібник / Н.В. Чебанова, А.П. Бочарников, Т.Я. Чупир та ін. - Харків: ХарДАЗТ, 2002. – 371 с.
 4. Чебанова Н.В., Ю.А. Василенко Бухгалтерський фінансовий облік: Навч. посібник. - К.: Видавничий центр «Академія», 2002. – 672 с.
 5. Чебанова Н.В., Івакіна І.Л., Сєрік Т.М. Облік оплати праці робітників залізничного транспорту: Навч. посібник. - Харків: УкрДАЗТ, 2004. – 125 с.
 6. Чебанова Н.В. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – 246 с.
 7. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А., Івакина І.Л., Чупир Т.Я. Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу: Навч. посібник. – Харків: УкрДАЗТ, 2004. – 360 с.
 8. Чебанова Н.В., Чупир Т.Я., Василенко Ю.А. Фінансова звітність підприємств: Підручник. – Харків: Фактор, 2006. – 444 с.
 9. Чебанова Н.В. Самоучитель по бухгалтерскому учету: Навч. посібник. – Харків: Фактор, 2007. – 384 с.
 10. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.
 11. Чебанова Н.В., І.Л. Івакіна, М.В. Андреева Стратегічний аналіз: Навч. – метод. комплекс. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 282 с.
 12. Чебанова Н.В. Стратегічне управління активами: аспекти аналізу: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2008. – 177 с.
 13. Чебанова Н.В., Т.Я. Чупир, Чупир В.Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - Харків: Фактор, 2008. – 480 с.
 14. Чебанова Н.В. Комплексний підхід до системи стратегічного управління активами підприємств залізничного комплексу: Монографія. – Харків: УкрДАЗТ, 2009. – 305 с.
 15. Чебанова Н.В., Ревуцька Л.Є., Чала О.В. та ін. Аудит на підприємствах залізничного комплексу: Навч. посібник – Харків: УкрДАЗТ, 2010.- 228 с.
 16. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І., Кірдіна О.Г., Мінка В.Ф., Підопригора І.В. Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу: Підручник. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 505 с.