Навчально-науковий центр гуманітарної освіти

Кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти

Навчально-науковий центр гуманітарної освіти

Останнє оновлення: Четвер, 05 квітня 2018, 10:13

Завідувачі кафедр:

Загальні відомості

Основна мета навчально-наукового центру гуманітарної освіти – організація та координація виховної роботи в університеті, здійснення концепції гуманізації та гуманітаризації освіти в УкрДУЗТ. ННЦГО університету об’єднує чотири кафедри: історії та мовознавства, філософії та соціології, іноземних мов, фізичного виховання та спорту.

З 2017 року на кафедрі іноземних мов розпочато набір на спеціальність «Філологія» за освітньою програмою «Переклад та англійська мова і література». Студенти вивчають теоретичні та практичні аспекти науково-технічного перекладу, міжкультурної та міжмовної комунікації. Інші кафедри центру не є випускаючими, не проводять набір студентів, але викладачі здійснюють викладання гуманітарних дисциплін для студентів всіх спеціальностей та форм навчання.

Основні дисципліни, які викладаються викладачами ННЦГО: «Історія України та української культури», «Політологія», «Історія науки і техніки», «Ділова риторика», «Ділова технічна українська мова», «Філософія», «Соціологія», «Психологія», «Іноземна мова (англійська, німецька, французька)», «Ділова іноземна мова», «Технічний переклад», «Практичний курс (англійська мова)», «Практичний курс (німецька мова)», «Теорія і практика перекладу (англійська мова)», «Методика викладання іноземної мови», «Вступ до перекладознавства», «Вступ до теорії міжкультурної комунікації», «Вступ до літературознавства», «Історія зарубіжної літератури», «Лінгвокраїнознавство», «Основи фонетики англійської мови», «Теоретична граматика англійської мови», «Стилістика англійської мови», «Історія англійської мови», «Латинська мова»,  «Фізичне виховання».

ННЦГО має значний кадровий потенціал. Серед викладачів – 2 професори, доктори наук та 15 кандидатів наук, доцентів. Викладачі центру ведуть систематичну наукову діяльність. В ННЦГО ведеться робота по підбору та підготовці наукових кадрів. В 2014 році була захищена кандидатська дисертація старшим викладачем кафедри іноземних мов Пилаєвою Т.В., в 2016 році захистила кандидатську дисертацію старший викладач кафедри історії та мовознавства Єремєєва К.А. В 2018 році І.В. Толстов подав документи на одержання вченого звання доцента кафедри «Філософії та соціології». 

За останні роки пройшли підвищення кваліфікації всі викладачі кафедр факультету. Основною формою підвищення кваліфікації є стажування викладачів в інших ВНЗ Харкова. Значна кількість викладачів постійно бере участь у наукових конференціях фахового спрямування.

Здійснення наукової роботи кафедрами центру гуманітарної освіти характеризується такими показниками. За минулий рік представниками професорсько-викладацького складу кафедр центру видано: наукових статей у фахових збірках - 38, тез доповідей на наукових конференціях – 81. Зав. кафедрою філософії та соціології Петрушовим В.М. був здійснений переклад твору філософа Миколи Лосського на українську мову.

Викладачами успішно здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів. За останні роки студенти займали призові місця на Всеукраїнській олімпіаді з іноземних мов, перемагали на Всеукраїнських конференціях, вигравали міські конкурси з історії України, були призерами міжнародної студентської науково-технічної конференції. 

Важливе місце в діяльності кафедр центру займає профорієнтаційна робота. Викладачі кафедр протягом 2017/2018 навчального року здійснили виїзди в підшефні школи Первомайського, Зміївського, Печенізького районів Харківської області, відвідали понад 20 шкіл Харкова. В квітні 2017 року викладачі кафедр центру вели профорієнтаційну роботу під час проведення пробного ЗНО в місті Чугуєв.  Викладачі кафедр історії та мовознавства та іноземних мов активно працюють на підготовчих курсах при університеті, здійснюючі підготовку абітурієнтів з дисциплін українська мова, історія України, англійська мова. Традиційним стало проведення обласного англомовного форуму «Освіта, що долає кордони». В лютому 2018 року представники 15 шкіл Харківської області та студенти університету прийняли участь в обговорені проблем і перспектив сучасної освіти.