Алєксєєнко Наталя Вікторівна

Посада: Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1979

Освіта:

З 1996 по 2000 рік навчалася у харківській державній академії культури на відділення соціальної педагогіки та психології із поглибленою спеціалізацією по психології. У 2000 році закінчила Харківську державну академію культури та отримала кваліфікацію: соціальний педагог, фахівець із психодіагностики.
З 2001 по 2005 рік навчалася в аспірантурі без відриву від виробництва у Харківській державній академії культури.
З жовтня 2000 по серпень 2002 працювала в психолого-соціологічній лабораторії при Гуманітарному Центрі Харківської державної академії залізничного транспорту на посаді лаборанта.
З вересня 2002 року до теперішнього часу працює на кафедрі філософії та соціології Української державної академії залізничного транспорту на посаді старшого викладача.
З вересня 2018 р. по теперішній час є керівником психологічного студентського наукового гуртка при кафедрі філософії та соціології УкрДУЗТ.
З жовтня 2019 р. пройшла атестацію щодо вільного володіння державною мовою Реєстраційний номер № АК 01116472/001449-19 від 23 жовтня 2019 р.

Напрямок наукової діяльності:

Вікова та педагогічна психологія, теоретичні та практичні питання розвитку відповідальності особистості, психологічний вимір становлення особистості як майбутнього фахівця; інноваційні методи навчання та виховання у вищій школі.

Автор:

понад 41 наукової праці та навчально-методичних розробок, з них: 34 наукових, 1 посібник, 6 навчально-методичних.

Нагороди та подяки:

 • Диплом конкурсу навчально-методичної літератури Української державної академії залізничного транспорту у номінації «Навчально-методична література для забезпечення різних видів занять» за конспект лекцій «Педагогіка» (2010 р.)
 • Почесна грамота за значний особистий внесок у розвиток освіти, плідну науково-педагогічну діяльність, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації спеціалістів для галузі залізничного транспорту України та з нагоди професійного свята – Дня залізничника (2016 р.)

Вибрані публікації:

 1. Алєксєєнко Н.В. Аналіз психовікових особливостей студентського віку в контексті проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців //Virtus scientific journal, 2018 – June, issue 25 – s. 67-70. який входить у наступні міжнародні наукометричні базах даних: Scientific Indexing Services (SIS) (USA), Citefactor (USA),
 2. Алєксєєнко Н.В. Конфліктологічна компетентність майбутнього фахівця// УШ Міжнародні Челпанівські психолого – педагогічні читання: Збірка наукових праць. – Київ, 2019.- с.181-189 (фахове видання)
 3. Н.ВАлєксєєнко Психологія: Навчальний посібник.- Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 300с. ( у співавторстві Сивогракова З.А.)
 4. Алєксєєнко Н.В. Аналіз психовікових особливостей студентського віку в контексті проблеми формування соціальної відповідальності майбутніх фахівців. VIRTUS: Scientific Journal. 2018. №25 С. 67-70.
 5. Алєксєєнко Н.В. Відповідальність особистості як тенденція розвитку сучасного суспільства. Людина, суспільство, комунікативні технології: матеріали V міжнародної науково-практичної конференції, 22-23 вересня 2017р. Харків-Лиман, 2017. С.222 – 225.
 6. Алєксєєнко Н.В. Інноваційні освітні технології та їх використання у сучасній вищій школі. Формування професіоналізму фахівця в системі безперервної освіти: зб. наук. праць за матеріалами ІХ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 23-24 квітня 2019 р. Переяслав-Хмельницький, 2019. С. 126-129.
 7. Алєксєєнко Н.В. Конструктивне розв’язання конфліктів як елемент психологічної культури викладача. Сьома міжнародна науково-практична конференція: Соціально-гуманітарні вектори педагогіки вищої школи, м. Харків, ХНТУСГ ім.Петра Василенка, 28 квітня 2016 року. Харків, «Міськдрук», ХНТУСГ ім..П.Василенка, 2016. С.195-198.
 8. Алєксєєнко Н.В. Конфліктологічна компетентність майбутнього фахівця. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії». Спеціальний тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». №2, Кн.2. Том І (24). Київ: Гнозис, 2019. С. 181-190.
 9. Алєксєєнко Н.В. Формування конфліктологічної компетентності майбутніх фахівців Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць. Частина 1. Монреаль: CPM «ASF», 2019. С. 80-82.
 10. Алєксєєнко Н.В. Шляхи розвитку соціальної відповідальності майбутніх інженерів в умовах навчання у вищому навчальному закладі. Актуальні проблеми сучасної науки (частина І): матеріали Міжнародної науково-практичної конференції м. Київ, 8-9 червня 2018 року. Київ: МЦНД, 2018. С.45-47.
 11. Сивогракова З.А., Алєксєєнко Н.В. Психологія емоцій. Регуляція емоцій. Практикум з дисципліни «Психологія». Харків: УкрДУЗТ, 2017. 39с.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1ПсихологіяАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2Психологія та соціологіяЛокомотиви та локомотивне господарство
3Психологія ділового спілкуванняКомп’ютерні інформаційно-управляючі системи