Чебанова Наталія Володимирівна

Посада: професор кафедри Облік і аудит

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1956

Освіта:

У 1977 році з відзнакою закінчила Харківський інститут громадського харчування (ХІОП) за спеціальністю «Бухгалтерський облік» і отримав кваліфікацію економіста.

Кандидат економічних наук з 1991 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді  К053.06.01 при Харківському державному універсітеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.00.01 – політична економія. Тема дисертації: «Торговий прибуток в системі госпрозрахункових відносин під час переходу до ринкової економіки». Науковий керівник – д.е.н., проф. О.М. Васильєв.  У 1993 році присвоєне вчене звання доцента.

У 2003 році, за винятком рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, присвоєно вчене звання професора кафедри обліку і аудиту.

Доктор економічних наук з 2010 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: “Стратегічне управління активами підприємств залізничного транспорту». Науковий консультант – д.е.н., проф. В.Л. Дикань.

Напрямок наукової діяльності:

теоретичні та методичні основи організації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в сучасних умовах господарювання підприємств різних форм власності;

– дослідження проблем стратегічного управління економічною діяльністю підприємств залізничного транспорту з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Автор:

280 наукових праць та навчально-методичних розробок, з яких: 6 статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection; 7 монографій; 25 підручників та навчальних посібників.

Нагороди та подяки:

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2003 р.), Почесною грамотою  Міністерства освіти і науки України (2000 р.), Подякою Міністерства фінансів України (2006 р.), годинником від Голови Харківської обласної державної адміністрації (2007 р.), Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації  (2003 р., 2005 р.).

Вибрані публікації:

1 Чебанова Н.В. Дослідження процесу багаторівневого управління виробничою діяльністю підприємства з урахуванням ризиків / В.О. Бабенко, Н.В. Чебанова, Н.І. Рижикова, С.В. Руденко, Н.О. Бірченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018.– № 1/3(91). – С. 4 – 12. – Наукометрична база Scopus

Chebanova N. Research into the process of multi-level management of enterprise production activities with taking risks into consideration / V. Babenko, N. Chebanova, N. Ryzhikova, S. Rudenko, N. Birchenk // Eastern-European Journal of Eenterprise Technologies, Vol 1, No 1/3 (91) (2018). – p.p. – 4-12.

2 Чебанова Н.В. Впорядкування фінансової звітності за вимогами таксономії МСФЗ / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко, В.М. Орлова, Н.М. Корольова // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 628-632.- Наукометрична база Scopus

Chebanova N. Organization of Financial Reporting in Accordance with Requirements of the IFRS Taxonomy / N. V. Сhebanova, T. I. Yefimenko, V.M. Orlova, N. N. Korolova // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) – p.p. 628-632. (Scopus)

3 Чебанова Н.В. Теорія відкриття як інноваційна модель стратегії розвитку індустріальних компаній / Е.В. Ареф’єва, В.В. Прохорова, Н.В. Чебанова, В. Хаустова, С. Рушникова // International Journal of view Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 387-392.- Наукометрична база Scopus

Chebanova N. Opening theory as an innovative model of the development strategy of industrial companies / O. Arefyeva, V. Prokhorova, N. Chebanova, V. Khaustova, S. Mushnikova // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – p.p. 387-392. (Scopus)

4 Чебанова Н.В. Моделирование инвестиционной привлекательности стран с помощью энтропийного анализа региональных фондовых рынков / Н. Данильчик, Н. Чебанова, Н. Резник, Ю.Витковський // Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) – 2019.– №.- Наукометрична база Scopus та Web of Science

Chebanova N. Modelling of Investment Attractiveness of Countries by Means of Entropy Analysis of Regional Stock Markets / H. Danylchuk, N. Chebanova, N. Reznik, Yu. Vitkovskyi // Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) Volume 5, Special Issue, 2019, Pages 227-235. (Web of Science, Scopus)

5 Чебанова Н.В. Ідентифікація, вимірювання та відображення ризиків у бухгалтерському обліку / Н.В. Чебанова, В.М. Орлова, Л.Є. Ревуцька, М.Ю. Карпушенко //

Chebanova N. Identification, Measurement and Reflection of Risks in Accounting / Natalia Chebanova, Victoria Orlova, Liliy Revutska, M. Karpushenko // Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019, Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019 // S. Panchenko, G. Vatulia and V. Dykan (Eds.)). – SHS Web Conf. Volume 67, 2019. (Web of Science)

6 Чебанова Н.В. Економічна діяльність підприємств: методичні аспекти оцінки / О.Ю. Давидова, Н.В. Чебанова, Н.Б. Кащена, Г.Л. Чмiль, В.М. Проценко //

Chebanova N. Economic activity of enterprises: methodical aspects of assessment / Oksana Davydova1*, Nataliya Chebanova2, Nataliia Kashchena3, Hanna Chmil4 and Valentyna Protsenk // Fifteenth Scientific and Practical International Conference “International Transport Infrastructure, Industrial Centers and Corporate Logistics” (NTI-UkrSURT 2019, Kharkiv, Ukraine, June 6-8, 2019 // S. Panchenko, G. Vatulia and V. Dykan (Eds.)). – SHS Web Conf. Volume 67, 2019. (Web of Science)

https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06012/shsconf_NTI-UkrSURT2019_06012.html

7. Чебанова Н.В. Облікова політика державного сектора економіки України/ Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька, В.М. Орлова // Вісник ХНАУ: Серія „Економічні науки”. – 2019.– № 1. – С. 23 – 33.

8. Чебанова Н.В. Політика структурних трансформацій діяльності промислових підприємств / Н.В. Чебанова // Вісник ХНАУ: Серія „Економічні науки”. – 2019.– № 4. – Т. 1 – С. 43 – 51.

 

9. Чебанова Н.В. Управлінській облік. [Текст] / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька // Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України), Х.: УкрДУЗТ, 2016. – 218 с.

10. Чебанова Н.В. Бухгалтерський облік. [Текст] / Н.В. Чебанова, І.В.Підопригора, О.П. Чебанова // Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України), Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 221 с.

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Бухгалтерський облікОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності