Єфіменко Тетяна Іванівна

Посада: професор

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, професор

Рік народження: 1967

Освіта:

У 1988 році закінчила з відзнакою  Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності».

Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій раді при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку». Номер диплома ДК № 016537.

Кандидат економічних наук з 2002 року.

Вчене звання професора кафедри обліку і аудиту присвоєно у 2014 році.

Напрямок наукової діяльності:

Фінансовий облік, впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, внутрішньогосподарський контроль в залізничній галузі

Автор:

Понад 90 друкованих праць, з них 60 наукових, 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України і 3 навчальних посібнику з грифом Міністерства освіти і науки України

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Єфіменко Т.І., Чебанова Н.В. Фінансовий облік: Підручник – К.: «Академія», 2007. – 702 с.
 2. Бухгалтерський облік на підприємствах залізничного комплексу: Навч. посібник /Н.В.Чебанова, Т.І. Єфіменко, О.Г. Кірдіна, В.Ф. Мінка, В.М. Орлова, І.В. Підопригора. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 508 с.
 3. Основи бухгалтерського обліку на підприємствах залізничного транспорту: Навч. посібник /Т.І. Єфіменко, Н.М. Корольова, О.П. Чебанова. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 308 с.
 4. Єфіменко Т.І. Внутрішньогосподарський контроль: Навч. посібник. Т.І. Єфіменко – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – 316 с.
 5. Єфіменко Т.І. Вдосконалення методики обліку формування та розподілу загальновиробничих витрат залізничних підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. – практ. статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 41. – С. 161-166.
 6. Єфіменко Т.І. Методологічні аспекти визначення вартості, яка амортизується // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: зб. наук. пр. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 2 (26). – С. 65-73.
 7. Єфіменко Т.І. Зауваження на користь концепції адаптивності системи бухгалтерського обліку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: зб. наук. пр. – Житомир: ЖДТУ, 2013. – № 3 (27). – С. 68-84.
 8. Єфіменко Т.І. Методологічні питання визнання в обліку і фінансовій звітності виробничої собівартості // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія «Економіка». – Острог, 2013. – Вип. 24. – С. 266-270.
 9. Єфіменко Т.І. Узгодження категоріального апарату в бухгалтерському обліку запасів // Економічні науки: зб. наук. пр. – Чернівці: Приватний вищий навчальний заклад «Буковинський університет», Книги-ХХІ, 2014. – Вип. 10. – С. 343-350.
 10. Ефименко Т.И. Роль бухгалтерского учета в создании информационной модели предприятия // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції: наук. – практ. журнал. – 2014. – № 1 (22). – С. 123-129.
 11.  Єфіменко Т.І. Чебанова Н.В.   Бухгалтерські ризики: аспект облікової політики підприємства,  Залізничний транспорт України,  грудень    2015
 12. Єфіменко Т.І., Орлова В.М. Наказ про облікову політику: подання бухгалтерських ризиків  // Вісник Харківського національного аграрного університету. − Серія «Економічні науки». − Харків: ХНАУ, 2016. – № 3 – С. 133-141.
 13.  Єфіменко Т.І. Чебанова Н.В.   Об’єкти інноваційного походження та їх визнання  //Науковий вісник Ужгородського університету. Серія “Економіка”. Випуск 1 (45). Т.2. – Ужгород, 2015
 14. Єфіменко Т.И. Чебанова Н.В., Орлова В.М.  Методичні підходи до ідентифікації ризиків бухгалтерському обліку за податковими різницями //Наукові записки Національного університету «Острозька академія». – Серія: «Економіка». – Острог, 2016. – Вип. 24. – С. 266-270.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Фінансовий облік – І, Фінансовий облік - ІІОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
2Облікова політика підприємства залізничного комплексуОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
3Внутрішньогосподарський контрольОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
4Облік і фінансова звітність за МСФЗОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності