Єремєєва Катерина Андріївна

Посада: Старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: к. іст. наук

Рік народження: 1990

Освіта:

У 2013 році закінчила історичний факультет Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю «Історик. Викладач історії та суспільно-політичних дисциплін».

Кандидат історичних наук з 2016 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.10 Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за спеціальністю 07.00.01 – «Історія України», номер диплома ДК № 040152.

Тема дисертації «Політичний гумор Радянської України у 1945-1991 рр. (на прикладі журналу «Перець»)».

Напрямок наукової діяльності:

Історія Радянської України, історія повсякдення, кількісні методи в історичних дослідженнях, історія радянської преси, імагологія, дослідження гумору.

Автор:

35 наукових праць,з них: 14 статей у наукових фахових виданнях України та іноземних періодичних виданнях, 21 теза конференцій.

Нагороди та подяки:

Лауреат премії імені Ковальских у галузі українознавства (історія) (2009) та премії фундації імені Олега Ольжича (2010), академічного гранту фонду імені Ковальських (2017), дослідницього гранту Канадського інституту українських студій Альбертського університету (2017).

Вибрані публікації:

 1. Еремеева Е. А. Автомобиль как часть потребительского идеала в советских политических анекдотах: опыт контент-анализа // Ломоносовские чтения: сб. трудов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Московский государственный университет, 11-16 апреля 2012). – Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/uploaded/800/dvd/1784/30959_9c7f.pdf
 2. Еремеева Е. А. Советский юмористический дискурс: контент-анализ советских политических анекдотов и журнала «Перец» // Информационный бюллетень Ассоциации «история и компьютер». – № 38. – Материалы ХІІІ конференции АИК (Сентябрь 2012 г.). – Москва: Изд-во Московского университета, 2012. – С. 94-95.
 3. Еремеева Е. А. От «перегибов на местах» к системному кризису: изображение общественно-политических проблем в текстах журнала «Перец» (опыт контент-анализа) // Ломоносовские чтения: сб. трудов международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (Московский государственный университет, 9-12 апреля 2013). – Режим доступа: http://lomonosov-msu.ru/uploaded/800/dvd/1784/30959_9c7f.pdf
 4. Еремеева Е. А., Куликов В. А. Репрезентация принципов функционирования государственной и партийной власти в советских политических анекдотах // Государство и общество России в ХХ–ХХІ вв.: Новые исследования: [Сб. статей] / Сост. Л. Д. Шаповалова. М.: РГГУ, 2013. – С. 44-52
 5. Єремєєва К. А. «Радянські українці» чи локальний варіант «радянського народу»: способи маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі: досвід контент-аналізу // Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 66-ї міжнародної наукової конференції (м. Харків, 26 квітня 2013 р.). – Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2013. – С. 302-303
 6. Єремєєва К. А. «Радянські українці» чи локальний варіант «радянського народу»: засоби маркування громадян УРСР в офіційному та неофіційному гумористичному дискурсі // Актуальні проблеми світової та вітчизняної історії: Збірник наукових праць. – Харків, 2013. – Вип. 16. – 201С. 158-167.
 7. Еремеева Е. А. Гендерные представления в советском обществе сквозь призму официального юмористического дискурса // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – № 40: Матариалы ІІІ международной конференции «Компьютерные технологии и математически методы в исторических исследованиях» (Петрозаводск, 1-7 июля 2013 г.). – Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2013. – С. 63-70.
 8. Еремеева Е. А. Изучение советского юмористического дискурса с пмощью технологий баз данных: на материалах журнала «Перец» и советских политических анекдотов // Историческая информатика: информационные технологи и математические методы в исторических исследованиях и образовании. – Барнаул: «Концепт», 2013. – С. 14-24.
 9. Еремеева Е. А., Куликов В. А. Потребительский идеал в юмористическом дискурсе Советской Украины: контент-анализ советских анекдотов и текстов журнала «Перец» // Res historica: czasopismo instytutu historii umcs. – № 36. – 2013. – Lublin: UMCS, 2013. – S. 261-278
 10. Еремеева Е. А. «Коммунист – оптимист?» Как измерить «бодрость духа» общества (на примере контент-анализа советского политического юмора) // Информационный бюллетень Ассоциации «История и компьютер». – № 42. Материалы XIV конференции АИК (Октябрь 2014 г.) – Москва: Ассоциация «История и компьютер», МГУ имени М. Ломоносова, 2014. – С. 90-91.
 11. Еремеева Е. А. «Коммунист – оптиміст?» Как измерить «бодрость духа» общества (на примере контент-анализа советского политического юмора) // Вестник Пермского университета. – Серия «История». – 2014. – Вып. 4 (27). – С. 24-36.
 12. Єремєєва К. Репрезентация нацменьшинств и украинцев в официальном юмористическом дискурсе Советской Украины (на примере текстов журнала «Перец») // Koło Historii: Czasopismo afiliowane z Instytutem Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. – Lublin: UMCS, 2015. – S. 135-149.
 13. Єремєєва К. А. Преса Радянської України та політика партії: проблема відповідності (випадок виконання журналом «Перець» завдань газети «Правда») // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2016. – Серія «Історія». – Вип. 51. – С. 32-40.
 14. Єремєєва К. А. Незручна тема: кримські татари та інші депортовані народи в радянській етнографії // Материалы круголого стола в рамках Международной научно-практической конференции “Депортация народов в эпоху тоталитаризма: исторические уроки”. – Караганды: “Большак-Баспа”, 2017. – С. 45-54.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Історія УкраїниАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
2ПолітологіяВагони та вагонне господарство
3Історія української культуриГеодезія, землеустрій та кадастр
4Історія України та української культуриЕлектропостачання та ресурсозберігаючі технології