Сивогракова Заріна Анатоліївна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат психол. наук, доцент

Рік народження: 1966

Освіта:

З 1984 по 1989 рік навчалася на психологічному відділенні біологічного факультету Харківського державного університету імені О.М.Горького (нині Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна). Після закінчення отримала кваліфікацію: психолог, викладач.

У 2004 році завершила повний цикл навчального проекту Української спілки психотерапевтів «Трускавець 2000-2004» за напрямком «Дитяча та юнацька психотерапія» під керівництвом фахівців Австрійської асоціації групової терапії і групової динаміки (ÖАGG).

У 2006 році завершила участь у навчальному проекті Української спілки психотерапевтів / Харківського психоаналітичного товариства (ХОПО) / Німецької асоціації групової психотерапії та групової динаміки (DAGG), за результатами якого отримала кваліфікацію аналітичного групового психотерапевта згідно з вимогами DAGG.

З 2001 року працює в Українській державній академії залізничного транспорту на посадах: інженера-психолога психологічної групи, старшого викладача кафедри філософії та соціології, доцента кафедри філософії та соціології.

Науковий ступінь кандидата психологічних наук отримала в 2010 році, захистивши дисертацію «Психологічні особливості подолання студентами складних життєвих ситуацій» в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Наукове звання доцента кафедри філософії та соціології отримала у 2011 році.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: вікова і педагогічна психологія, психологія подолання складних життєвих ситуацій, превентологія.

Автор:

Автор 66 наукових праць та навчально-методичних розробок: в тому числі 48 наукових, 1 монографія, 18 навчально-методичних.

 

Нагороди та подяки:

– Диплом конкурсу на кращу методичну розробку Української державної академії залізничного транспорту за розробку «Розвиток здібностей студентів до подолання складних життєвих ситуацій. Інтерактивні методи в роботі кураторів студентських груп »(2005 р)
– Почесна грамота за сумлінну працю, важливий особистий внесок у підготовку кадрів для залізничного транспорту, високий професіоналізм та з нагоди професійного свята – Дня залізничника (2012 р)
– Подяка від адміністрації Московського району м.Харкова за значний внесок у справу підготовки та виховання висококваліфікованих фахівців для сфери залізничного транспорту України, активну наукову і громадську діяльність та з нагоди 85-річчя з дня заснування Українського державного університету залізничного транспорту (2015 р)
– Подяка ректора Українського державного університету залізничного транспорту за багаторічну сумлінну працю, значний трудовий внесок, високий професіоналізм та з нагоди особистого ювілею (2016 г.)

Вибрані публікації:

 1. Сивогракова З.А. Психологічні компоненти структури професійної компетентності фахівця в сучасних наукових дослідженнях / З.А.Сивогракова // Virtus: Scientific Journal / Editor-in-Chief M.A.Zhurba – October #3, 2015. – P. 55-57 (стаття, журнал «Virtus»
  представлений у наступних міжнародних наукометричних базах даних: Scientific Indexing Services (SIS) (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (IIJIF), Международный Центр ISSN 2410-4388)
 2. Сивогракова З.А Проблема психологічної компетентності фахівців у сучасних наукових дослідженнях. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. – К.: Видавництво «Фенікс», 2013. – Т.ХІІ. Психологія творчості. – Випуск 16. – С.434-440 (фахове видання)
  Сивогракова З.А Аналіз методологічних підходів щодо психолого-педагогічного сприяння розвитку компетентності майбутнього фахівця Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Психологічні науки : збірник наукових праць / за наук.ред. С.Д.Максименка, Н.О.Євдокимової. – Миколаїв: МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2014. – Вип. 2.13 (109). – С. 196-200. (фахове видання)
 3. Сивогракова З.А Можливості сучасних підходів психолого-педагогічної практики щодо розвитку професійної компетентності майбутніх фахівців у ВНЗ. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Додаток 1 до Вип. 36, Том V(65) : Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». – К.: Гнозис, 2015. – С.438-445 (фахове видання)
 4. Сивогракова З.А. Професійне самовизначення особистості в період навчання у ВНЗ як предмет сучасного психологічного дослідження: підходи і моделі / З.А. Сивогракова //Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельнийький державний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Вип.. 37(3), том 1(21); Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські псисхолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2017. – с. 202-209 (фахове видання)
 5. Сивогракова З.А. Особливості психологічних компонентів особистісного і професійного самовизначення студентів технічного ВНЗ. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» – Вип..37(4), Том 1 (23): Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – Друге видання. – К.: Гнозис, 2018. – 390с. с. 114-122.( 0,5 др.арк.).(фахове видання).
 6. Сивогракова З.А. Роль дисциплін психологічного змісту у розвиткові «soft-skills» компетенцій майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі підготовки у ЗВО// Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. К., ДП «Інформаційно – аналітичне агентство», 2019. Том 10. Психологія навчання. Генетична психологія. Медична Психологія. Вип.. 33 с. 178-183(фахове видання)
 7. З.А.Сивогракова, Н.В.Алєксєєнко .Психологія: Навчальний посібник.- Харків: УкрДАЗТ, 2007. – 300с.
 8. Лисянська Т.М., Сивогракова З.А. Подолання складних життєвих ситуацій у юнацькому віці / Т.М. Лисянська, З.А. Сивогракова // Особистісно-професійне зростання: психологічні тренінги : навчально-методичний посібник / За. ред. проф. Л.В.Долинської, проф. О.В.Темрук. – К. : Каравела, 2017. – С.189-256. (розділ у навчально-методичному посібнику, рекомендовано до друку Вченою радою НПУ імені М.П.Драгоманова, протокол №9 від 30 березня 2017р.)
 9. Сивогракова З.А. Особливості конативного компоненту копінгу студентів технічного ВНЗ. Лабіринти реальності: Зб. Наукових праць / за заг. Ред. д.філос.н. Журби М.А. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2015. – с.148-150.
 10. Сивогракова З.А. Методичні особливості використання психодіагностичних методик у межах навчальних курсів психологічного змісту для студентів непсихологічних спеціальностей. Проблеми організації та впровадження освітнього процесу в університеті за відповідними рівнями та ступенями. Науково-методична конференція (2-3 грудня 2015 року), УкрДУЗТ.: УкрДУЗС, 2015. – 0,1 др.арк. Сивогракова З.А., Силантьєв А.С. Поняття життєтворчості і професійного самовизначення у психологічних дослідженнях процесу становлення особистості // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / За заг. ред. д.філос.н. Журби М.А. – Частина 2. – Монреаль: «НБК»; Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2016. – С.79-81

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1психологія та соціологіяБудівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту
2психологія ділового спілкуванняУправління персоналом та економіка праці