Скуріхін Дмитро Ігорович

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н., доцент

Рік народження: 1986

Освіта:

У 2008 році закінчив Українську державну академію залізничного транспорту з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр залізничного транспорту.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності:
– аспірант кафедри вагонів УкрДАЗТ денної форми навчання з 2008 року;
– асистент кафедри вагонів УкрДАЗТ з 2009 року;
– кандидат технічних наук з 2014 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді К26.885.01 в Державному підприємстві «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України» Міністерства транспорту та зв’язку України за спеціальністю 05.22.07 – “Рухомий склад залізниць та тяга поїздів”. Тема дисертаційної роботи: Удосконалення технології технічного обслуговування та діагностики колісних пар пасажирських вагонів на основі методу акустичного контролю [Текст]: автореф. дис. канд. техн. наук 05.22.07 / Д. І. Скуріхін: ДП “ДНДЦ УЗ”. – К., 2014. – 21 с. – укр.;
– старший викладач кафедри вагонів з 2015 року.

Напрямок наукової діяльності:

Надійність, діагностика та неруйнівний контроль рухомого складу та його частин.

Автор:

Автор понад 10 наукових праць. В рамках наукової та навчально-методичної роботи видано та підготовлено до друку 16 наукових статей, 14 тез доповідей, 6 навчально-методичних розробок, 3 патенти на корисні моделі та 2 патенти на винаходи України.

Нагороди та подяки:

Немає

Вибрані публікації:

  1. Бортова система акустичного контролю колісних пар / В.В. Бондаренко, Д.І. Скуріхін // Залізничний транспорт України. – 2012. – №1. – С. 32-35. [YouТube]
  2. Математичне моделювання коливань колісної пари як основа методу акустичного контролю / І.Е. Мартинов, В.В. Бондаренко, Д.І. Скуріхін // Східноєвропейський журнал передових технологій. – 2014. – №1/7 (67) – С. 22 – 28. 
  3. Роль методів та засобів неруйнівного контролю в аспекті забезпечення безперервного моніторингу ходових частин вагонів / В.В. Бондаренко, Д.І. Скуріхін, І.Б. Костюхін // Збірник наукових праць УкрДАЗТ: Харків: УкрДАЗТ – 2011. – Вип. 126 – с. 130 – 135.
  4. Підвищення готовності пасажирських вагонів на основі бортової системи контролю колісних пар / І.Е. Мартинов, В.В. Бондаренко, Д.І. Скуріхін // Збірник наукових праць УкрДАЗТ: Харків: УкрДАЗТ – 2011. – Вип. 123 – с. 55 – 62.
  5. Динамический анализ колебаний колесной пары вагона при ее движении с короткой неровностью на поверхности катания / В.В. Бондаренко, Д.И. Скурихин, А.Н. Кузнецов, А.И. Рубаненко // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст»: Харків: ХНАМГ – 2011. – Вип. 97 – С. 278 – 289.
  6. Розроблення та випробування макетного зразка пристрою акустичного контролю колісних пар [Текст] Бондаренко В.В., Скуріхін Д.І., Мосійчук Т.В. // Зб. наук. праць № 141. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – С. 83 – 87.
  7. Скуріхін Д.І. Популяризація історії та культурних традицій міста серед студентів Університету [Текст] : Підготовка фахівців нової генерації – завдання вищої освіти: матеріали науково-методичної конференції  кафедр університету 29-30 листопада 2017 року. Харків, 2017. [Презентація]

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Основи електроніки та автоматики рухомого складуВагони та вагонне господарство
2Системи управління, контролю та діагностики енергетичного обладнання пасажирських вагонівВагони та вагонне господарство