Тимченко Ольга Миколаївна

Посада: заступник завідувача кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат технічних наук, доцент

Рік народження: 1987

Освіта:

У 2009 році закінчила Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ) за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» з професійною кваліфікацією «магістр-дослідник».

Кандидат технічних наук з 2015 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді К 26.062.12 за спеціальністю 05.22.11 – автомобільні шляхи та аеродроми при Національому авіаційному університеті. Тема дисертації: «Обґрунтування принципів призначення захисних заходів від зсувних процесів на автомобільних дорогах у гірській місцевості». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.Б. Угненко.

Напрямок наукової діяльності:

Підвищення ефективності проектів будівництва і реконструкції автомобільних доріг у гірській місцевості на основі удосконалення методів прогнозування та попередження виникнення зсувних процесів, проектування аеропортів та аеродромів.

Організаційна робота: Керівник діючого студентського наукового гуртка «Геодезія та проектування шляхів сполучення» при кафедрі вишукувань та проектування шляхів сполучення, геодезії та землеустрою.

Відомості про підвищення кваліфікації: Свідоцтво про підвищення кваліфікації ТУ №020709 15000249-17 за спеціальністю «Соціально-педагогічні технології професійної діяльності» за дисциплінами «ГІС і бази даних», «ГІС інженерних мереж та комп’ютерні технології при геодезичних роботах» та «Планування міст і транспорт» від 30 червня 2017 р., Національний транспортний університет, м. Київ.

Сертифікат з проходження OFF-LINE навчання з курсів «Сучасні автоматизовані технології проектування транспортних комунікацій» та «Сучасні автоматизовані технології створення топографічних планів» від 1 лютого 2019 р., компанія «CREDO-DIALOGE», м. Мінськ, Білорусь.

Сертифікат з проходження OFF-LINE навчання по курсу «Сучасні автоматизовані технології обробки геодезичних вимірів та розрахунку об’ємів»  від 15 травня 2020 р., компанія «CREDO-DIALOGE», м. Мінськ, Білорусь.

Автор:

понад 70 наукових праць та 10 навчально-методичних розробок, у т.ч.  1 монографія, 2 навчальних посібника, 3 статті у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз SCOPUS та декількох нормативних документів.

Має сертифікат із володіння англійської мови на рівні В2.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Навчальна геодезична практика: навч. посібник / Глущенко В.М., Угненко Є.Б., Павленко Н.В., Ужвієва О.М., Тимченко О.М. – К.: Видавничий дім «Кондор», 2018. – 196 с.
 2. Тимченко О. М. Геодезичні дослідження при визначенні зсувних процесів на ділянках шляхів сполучення у гірській місцевості: навч. посібник / Угненко Є.Б.,Тимченко О.М., Ужвієва О.М., Орел Є.Ф., Сорочук Н.І. – Київ: Видавничийдім «Кондор», 2019. – 184 с.
 3. Угненко Є.Б., Тимченко О.М. Моніторинг та прогноз руйнування схилів автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь / Угненко Є.Б., Тимченко О.М. – межвузівський збірник «Наукові нотатки», вип. 45, Луцьк, 2014. – с. 546-552.
 4. Тимченко О.Н. Исследование методов изучения динамики оползневых процессов на автомобильных дорогах в горной местности / Тимченко О.Н. – Збірник «Науковий вісник будівництва», №4/82. – Харків: ХДТУБА, 2015. – с. 224-227.
 5. Тymchenko О. Substantiation of rules for setting of retaining protective buildings against landslide on highways in mountainous areas / O. Тymchenko // Автомобильный транспорт: сб. науч. тр. / М-во образования и науки Украины, ХНАДУ; [ред. кол.: Туренко А. Н. (гл. ред.) и др.]. – Харьков, 2016. – Вып. 38. – С. 145–148.
 6. Tymchenko Olga Determining snow capacity of snow protection facilities on roads in the mountainous area / О. Tymchenko. – науково-техн. журнал, «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». – Київ: НТУ, 2016. – Вип. 96. – с. 75-81.
 7. Ugnenko Ye. Tymchenko O. Analysis of Methods of Landslide Processes Forecasting on Highways / Ye. Ugnenko, O. Tymchenko // Procedia Engineering 134, Transbaltica 2015: proceedings of the 9th International Scientific Conference, Vilnus Gediminas Technical University, Lithuania – 2016, – Р.146-152.
 8. Тимченко О.Н. Анализ деформации сооружений и методов наблюдения за ними / Тимченко О.Н. – Збірник наукових праць “Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві”, Луцьк, 2017. – Вип. 6. – с. 260-267.
 9. Тимченко О.Н. Исследование оползневых процессов на склонах Закарпатья фотограмметрическими методами / Тимченко О.Н. – науково-техн. збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». – Київ: НТУ, 2017. – Вип. 100. – с. 307-315.
 10. Тимченко О.М. Обґрунтування принципів призначення дренажних споруд на зсувонебезпечних ділянках автомобільних доріг // Тимченко О.М., Ужвієва О.М. / Збірник матеріалів звітної науково-практичної конференції ЛНАУ (Харків, 21-23 лютого 2018 р.) – Харків: Видавництво «Стильна топографія». – с.87-89.
 11. Тимченко О.М. Застосування програмного комплексу “Сredo” для обробки геодезичних даних і цифрового моделювання місцевості Є.Б. Угненко, О.М. Тимченко, Н.І. Сорочук // Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами», м. Київ, 14-15 березня 2019 р. – с. 131-132.
 12. Тимченко О.М. Значення інформаційних систем і технологій для ведення державного кадастру нерухомості / О.М. Тимченко, Н.І. Сорочук // Перспективи інституціонального розвитку земельних відносин в Україні: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 травня 2019 року). – Полтава: ПолтНТУ, 2019 – с. 156-158.
 13. Tymchenko O. Research of methods for the purification of surface sewage waters from highways with the use of modern filtering materials / Ye. Ugnenko, N. Sorochuk, O. Tymchenko // науково-техн. збірник «Автомобільні дороги і дорожнє будівництво». – Київ: НТУ, 2019. – Вип.107. – С.307-315.
 14. Тимченко О.М. Інженерно-геодезичне забезпечення просторової прив’язки природних об’єктів / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М., Тимченко О.М., Камчатна С.М. // збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – Вип. 184. – С. 61-67.
 15. Тимченко О.М., Калініченко А.В. Використання геоінформаційних систем для вишукування та проектування шляхів сполучення / Тези 81 студентської наукової-технічної конференції, 5-7 листопада 2019 р., Харків. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 288-289.
 16. Kaminski J. R., Viselga G., Ugnenko Ev., Jasinskas A., Тetsman I., Tymchenko O. The Usage of Board Computers in Tractors / Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: 8 Міжнародна науково-технічна конференція 20-22 листопада 2019 р., Харків: Тези доповідей. Ч.1 – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – с.10-11.
 17. Сорочук Н.І., Тимченко О.М., Сорочук Ю.О. Обробка геодезичних даних і цифрове моделювання місцевості при веденні державного кадастру за допомогою програмного комплексу «CREDO» / Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція, 12-13 березня 2020 р., Київ: Тези доповідей. – Київ: НАУ, 2020. – С. 6–7.
 18.  Tymchenko O. The Usage of Board Computers in Tractors / J. R. Kaminski, G. Viselga, Ev. Ugnenko, A. Jasinskas, I.Tetsman, O. Tymchenko // збірник наукових праць УкрДУЗТ. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – Вип. 186 – С. 62-71.
 19.  Тимченко О.Н. Земельно-кадастровые работы, как основа ведения государственного кадастра недвижимости / Угненко Е.Б., Виселга Г., Тимченко О.Н., Ужвиева Е.Н., Сорочук Н.И. // Сборник научных трудов Беларусского национального технического университета. – Минск, 2020.
 20. Тимченко О.М. Інноваційні технології проектування шляхів сполучення, геодезичне забезпечення будівельної галузі та поліпшення ефективності підготовки фахівців / Угненко Є.Б., Ужвієва О.М., Тимченко О.М. // Науково-інформаційний журнал «Новий Колегіум». – Харків, 2020.
 21. Tymchenko О. Innovative Geoinformation Systems for the Design of Communication Paths / Ye. Ugnenko, O. Tymchenko, E. Uzhviieva, N. Sorochuk, G. Viselga / 11th International Conference «Environmental Engineering», May 21–22, 2020, Article ID:  enviro.2020.693. Vilnius, Lithuania, 2020. – p. 1-9.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Технологія та механізація залізничного будівництваЗалізничні споруди та колійне господарство
2Організація будівельного виробництваПромислове і цивільне будівництво
3Розвиток та відновлення залізничної інфраструктуриЗалізничні споруди та колійне господарство
4ТопографіяГеодезія, землеустрій та кадастр
5ТопографіяГеодезія, землеустрій та кадастр