Кафедри факультету УПП

Завідувач кафедри

Останнє оновлення: Понеділок, 03 жовтня 2016, 01:02

Ломотько Денис Вікторович, 1974 року народження,  доктор технічних наук, професор, академік Транспортної академії України.

 

 LomotkoDV

 

 

e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Профіль GoogleScholar

The Open Researcher & Contributor ID (ORCID) http://orcid.org/0000-0002-7624-2925

Персональний ідентифікатор вченого, пов'язаний з системою Web of Science ResearcherID: C-1961-2015

Освіта: Освіта вища. У 1996 р. з відзнакою закінчив Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Організація перевезень та управління на залізничному транспорті».

Науковий ступінь кандидата технічних наук присуджено в 2001 році. Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук захистив за спеціальністю 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

Вчене звання доцента кафедри управління вантажною та комерційною роботою присвоєно у 2003 році.

Науковий ступінь доктора технічних наук присуджено у 2009 році зі спеціальності 05.22.01 – транспортні системи.

Вчене звання професора кафедри управління вантажною та комерційною роботою присвоєно у 2010 році.

Академік Транспортної академії України з 2010 року.

З 2000 по теперішній час працював доцентом кафедри управління вантажною та комерційною роботою, деканом факультету управління процесами перевезень , докторантом кафедри управління експлуатаційною роботою, завідувачем кафедри управління вантажною та комерційною роботою, проректором з наукової роботи, професором кафедри транспортних систем та логістики, завідувачем кафедри транспортних систем та логістики Українського державного університету залізничного транспорту.

Напрямок наукової діяльності - питання удосконалення організаційної структури і системи управління залізниць в межах ринкових відносин, перехід до сучасних форм та методів у вантажній та комерційній роботі, проблеми взаємодії видів транспорту. Формування транспортного процесу залізниць на базі логістичних принципів. Підготував 4-х кандидатів наук. Керує підготовкою 4-х аспірантів

Має 232 публікації, з них 122 наукових, 4 патенти (авторських свідоцтва) та 26 навчально-методичного характеру, у тому числі 14 у виданнях, що включені до міжнародних науково метричних баз, рекомендованих МОН.

Вибрані публікації:

№п/п

Назва роботи

Вихідні дані

Автори

 1

2

4

6

 2

Microsoft SQL Server: учебный курс.

Харьков: Фолио, 2000 г. – 498 с.

Ломотько Д.В., Глушаков С.В.

 3

Работа в сети Internet: учебный курс.

Харьков: Фолио, 2000 г. – 330 с.

Ломотько Д.В., Глушаков С.В., Сурядный А.С.

 4

Методика оценки качества работы центров фирменного транспортно-экспедиционного обслуживания.

Залізничний транспорт України.- 1998.- №2-3.- с.21-23.

Ломотько Д.В.,Запара В.М.

 5

О моделировании взаимодействия железнодорожного и автомобильного транспорта при завозе-вывозе грузов.

Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте №1, 2000. - с. 85-89

Ломотько Д.В.

 6

Технологія транспортно-експедиційного обслуговування з використанням гнучких тарифів

Залізничний транспорт України №5, 2002. – с. 52 – 53.

Ломотько Д.В.

 7

Проблеми вибору комплексу транспортних послуг при взаємодії залізниці та вантажовласника

Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте №4,5, 2004. - с. 10-12

Бутько Т.В., Ломотько Д.В.,Мкртичьян Д.І.

 8

Розробка моделі прогнозування пасажиро потоку на основі апарату нейронних мереж

Зб. Наукових праць УкрДАЗТ. Випуск 66. Харків, 2005, с. 11-16

Бутько Т.В.,

Ломотько Д.В.,Прохорченко А.В.

 9

До питання оптимізації розподілу рухомого складу під навантаження на залізничному полігоні

Информационно-управляющие системы на железнодорожном транспорте № 4, 2005. - с.96-101.

Ломотько Д.В., Кузнєцов М.М.

 10

До питання підвищення якості обслуговування вантажовласників на основі створення сервісного логістичного центру

Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті № 1, 2006. - с. 12-16.

Ломотько Д.В.,

11

Оптимізація маршруту прямування поїздів з урахуванням логістичного принципу «точно у строк»

Залізничний транспорт України №5, 2006.- с. 69-71

Ломотько Д.В.

 12

Методологічний підхід щодо створення структури логістичного центру залізниць України

Залізничний транспорт України №1, 2007.- с. 29-33

Козак В.В., Бутько Т.В., Ломотько Д.В., Кулешов В.М.

 13

Наукова школа залізничної академії з експлуатації залізничного транспорту в рішенні прикладних задач галузі

Залізничний транспорт України №5, 2006.- с. 43-44

Данько М.І., Бутько Т.В. Ломотько Д.В.

14

Оптимізація технології функціонування залізничних підрозділів на базі моделі розподілу ресурсів на мережі Петрі

Залізничний транспорт України №3, 2007.- с. 19-22

Бутько Т.В. Ломотько Д.В.,

 15

Підвищення ефективності технології функціонування залізничних підрозділів за рахунок оптимізації процесу лізингу рухомого складу

Зб. Наукових праць ДонІІЗТ УкрДАЗТ. Випуск 9. Донецьк, 2007.- с.8-19

Ломотько Д.В., Панкратов В.І.

16

Перспективи організації інформаційної взаємодії учасників перевезення в умовах залізнично-водних транспортно- логістичних вузлів

Залізничний транспорт України №6, 2007.- с. 62-65

Бутько Т.В. Ломотько Д.В.,

17

Удосконалення роботи прикордонних переходів при зміні ширини колії

Східно- Європейський журнал передових технологій № 3/3 (33), 2008. – C.47-50

Ломотько Д.В., Обухова А.Л., Федорко І.П.

 18

Методологічний аспект формування транспортного процесу залізниць України на базі логістичних принципів

Зб. Наук. праць.- Харків: УкрДАЗТ, 2009.- Вип. 102. – С.138-147

Ломотько Д.В.

19

Формирование логистической технологии «сухой порт»

Железнодорожный транспорт, № 4.- 2009. – С. 52-55.

Бутько Т.В., Ломотько Д.В., Панкратов В.І.

20

Методологічний підхід до формування логістичних технологій на залізничному транспорті

Залізничний транспорт України №4, 2010. – С.47-49.

Бутько Т.В. Ломотько Д.В.

21

Перспективы в организации грузовых железнодорожных перевозок между Украиной и другими государствами-членами ОСЖД

Бюллетень ОСЖД. - № 3-4 (311-312). – Варшава, 2010. – С. 22-25.

Козак В.В., Данько Н.И., Ломотько Д.В., Алёшинский Е.С.

22

Обновление подвижного состава с учетом жизненного цикла

Железнодорожный транспорт №12, 2011. – С.42-44.

Данько Н.И., Тартаковский Э.Д., Ло-мотько Д.В., Фалендиш А.П., Ка-лабухин Ю.Е.

23

Науковий підхід до визначення оцінки якості транспортних ресурсів залізниць

Залізничний транспорт України №3/4, 2012. – С.31-33.

Ломотько Д.В., Бронза С.Д., Ковальова О.В.

24

Dynamics distribution of mathematical expectations of number of vans in cargo rail junction

Science, technology and higher education. Materials of the international research and practice conference. Vol. II. – Westwood, Canada, 2012 – P. 448-454.

Lomotko D.V., Bronza S.D., Ovchiev M. Zh.

25

Совершенствование технологии работы с местными грузами на железнодорожном полигоне

Инновационный транспорт. Научно-публицистическое издание. - г. Екатеринбург: УрГУПС.-№ 2, 2013 г.- С. 9-14

Д.В. Ломотько,

Д.В.Каневская

26

Методологический аспект создания концепции и структуры логистического центра железных дорог Украины

Сборник научных трудов SWorld.-Выпуск 2 Том 1. Иваново: МАРКОВА АД-, 2014.- С. 74-76.

Ломотько Д.В., Грудзицкий Л.А., Федоко И.П.

27

Пат. №100311 Україна, МПК12 B61D 47/00, B65G 63/00, B60P 1/00. СПОСІБ ВИКОНАННЯ ВАНТАЖНИХ ОПЕРАЦІЙ НА КОНТЕЙНЕРНОМУ ТЕРМІНАЛІ / Данько М.І., Котенко А.М., Ломотько Д.В., Дунаєвський Л.М., Шилаєв П.С.; заявник і патентовласник Українська державна академія залізничного транспорту. - № а 201105423; заявл. 27.04.2011; опубл. 10.12.2012, Бюл.№23/2012. - 3 с. : ил.

опубл. 10.12.2012, Бюл.№23/2012. - 3 с.

Данько М.І., Котенко А.М., Ломотько Д.В., Дунаєвський Л.М., Шилаєв П.С.

28

Логистическое управление грузо- и вагонопотоками. Монографія

Труды специалистов Украинской государственной академии железнодорожного транспорта // ISBN: 978-3-639-69922-7. Под. ред. Ломотько Д.В. - Palmarium Academic Publishing Saarbrucken: Deutschland/, 2014 - 105 с.

 
29

Methodological aspect of the logistics technologies formation in reforming processes on the railways

D.V. Lomotko, E.S. Alyoshinsky, G.G. Zambrybor, Methodological Aspect of the Logistics Technologies Formation in Reforming Processes on the Railways, Transportation Research Procedia, Volume 14, 2016, Pages 2762-2766, ISSN 2352-1465, http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.482.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352146516304896)

Lomotko D.V., Alyoshinsky E.S., Zambrybor G.G.
(Є.С. Альошинський, Д.В. Ломотько, Г.Г.Замбрибор,)

30

Питання формування сучасної контейнерної системи на залізницях України на базі логістичних принципів

Питання формування сучасної контейнерної системи на залізницях України на базі логістичних принципів / Ломотько Д.В., Сморкісь І.В. / Залізничний транспорт України.- 2016.- №3-4 .-С. 23-30.

Ломотько Д.В., І.В.Сморкіс

31

Організація виконання вантажних і складських операцій

Організація виконання вантажних і складських операцій: Навч. Посібник / О.В.Лаврухін, Д.В.Ломотько, Є.С.Альошинський та ін.; за заг. ред. С.В.Панченка.- Харків: УкрДУЗТ, 2015.-181 с.

ІSBN 978-617-654-031-1

О.В.Лаврухін, Д.В.Ломотько, Є.С.Альошинський та ін.; за заг. ред. С.В.Панченка

 

 Основні навчальні дисципліни, які викладає: 

 

Дисципліна

Код напряму / ОКР

«Методи наукових досліджень та інтелектуальна власність»

275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Магістр

«Основи наукових досліджень та інженерної творчості»

275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр

«Логістика»

275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр

«Міжнародні транспортні організації та транспортне право»

275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр

«Сервіс та бізнес на транспорті»

530281-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPCR / Магістр інфраструктури і експлуатації високошвидкісного залізничного транспорту

«Інформаційні системи та технології»

275.02 Транспортні технології (залізничний транспорт) / Бакалавр