Видання наукових праць

Вимоги до оформлення рукописів у «Вісник економіки транспорту та промисловості»

Останнє оновлення: Вівторок, 10 листопада 2015, 08:41

Шановні науковці!

Редакція збірника науково-практичних статей «Вісник економіки транспорту і промисловості» (Свідоцтво про державну реєстрацію КВ №21513-11413ПР від 27.07.2015 р., входить до переліку фахових видань), запрошує Вас опублікувати свої роботи

 

Для участі у формуванні збірника науково-практичних статей необхідно подати:

 • текст статті, оформлений відповідно до наведених нижче вимог;
 • відомості про автора (прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, адреса, контактні телефони, адреса електронної скриньки);
 • інформацію про кількість примірників та необхідність поштової пересилки;
 • електронний варіант перерахованих вище матеріалів;
 • рецензію, підписану доктором економічних наук.

До друку у збірник приймаються статті, які згідно з вимогами ДАК України містять такі необхідні елементи:

Постановка проблеми та її зв’язки з науковими чи практичними завданнями;

Аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор з посиланням на джерела;

Виділення невирішених частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

Формування цілей статті (постановка завдання);

Виклад основного матеріалу дослідження (з обґрунтуванням отриманих наукових результатів);

Висновки даного дослідження і перспективи подальших робіт у цьому напрямку.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

В статті необхідно використовувати іноземних (англомовних) вчених, робити на них посилання в пункті Аналіз останніх досліджень і публікацій та в списку літератури. Мінімум один вчений, робити якого є в системі Scopus.

Дані елементи виділяться по тексту жирними буквами, курсивом.

Редакція може не включити статтю в збірник, якщо:

 • оформлення статті не відповідає зазначеним вище вимогам;
 • тематика статті не відповідає профілю видання;
 • назва статті не відповідає змісту;
 • стаття написана на низькому науковому рівні;
 • матеріали повністю або частково публікувалась раніше в інших виданнях.

Для публікації статі у 52 номері збірника усі матеріали просимо подати до 30 листопада 2015 року на кафедру економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом Українського державного університету залізничного транспорту (ауд. 3.505) за адресою: Український державний університет залізничного транспорту, кафедра «ЕУВКБ», м-н. Фейєрбаха 7, м. Харків, 61050 або надсилати на електронну скриньку.

Для довідок:

 • контактний телефон (057)730-10-96; (057)730-10-97
 • електронна скринька - Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний секретар – Толстова Анна Вадимівна

 

Вимоги до статті:

Матеріали повинні бути підготовлені згідно з вимогами в редакторі MS WORD з розширенням *.doc і подані в роздрукованому вигляді і електронному варіанті на дискеті 3,5 або на диску. Рукопис матеріалів повинен бути завірений підписом автора в кінці тексту.

Обсяг матеріалів мінімум 6 сторінок формату А4, орієнтація книжкова. Поля з усіх боків 25 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегель - 14, міжрядковий інтервал – полуторний. Абзаци – 11 мм. Робоча мова українська та російська.

Мікроелементи тексту: .

 1. УДК(у лівому верхньому кутку на першій сторінці текста (кегль №12 жирн.))
 2. через інтервал нижче по центру назва матеріалів (кегль №14 жирн., прописом)(на мові статті);
 3. через інтервал нижче по центру прізвище і ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи (кегль№12, жирн., курсив) (на мові статті);
 4. через інтервал нижче анотація на мові статті (українська, російська - 50 слів) (кегль№12, курсив) та ключові слова (кегль №12 курсив, жирн.);
 5. через інтервал Назва матеріалів, прізвище, ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, анотація, ключові слова (на російській або українській мові, в залежності від мови статті);
 6. через інтервал Назва матеріалів, прізвище, ініціали автора(ів), вчений ступінь, наукове звання, посада, місце роботи, анотація, ключові слова (на англійській мові, анотація - 100-250 слів (міні реферат статті, повинна розкривати основний зміст статті));
 7. через інтервал текст статті;
 8. через інтервал список літератури (кегль №14 жирн., прописом).

Схеми та рисунки слід розміщувати після першого посилання на них по тексту. Усі рисунки та таблиці повинні бути названі. Ілюстрації позначають словом «Рисунок » нумерують послідовно, розміщують по центру (курсив) (Наприклад: Рис. 1. Динаміка структури загальних активів). Усі рисунки (ілюстрації) повинні бути згрупованими та розміщені на сторінці книжного формату.Статті в яких рисунок розміщено на альбомному листі – не приймаються.

В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» (курсив) із зазначенням номера. Назву таблиці розміщують по центру(курсив). При перенесенні частини таблиці на інший аркуш (сторінку) правому верхньому куті пишуть слова «Продовження табл.» і вказують номер таблиці, наприклад: «Продовження табл.1».

Номери формул пишуть біля правого поля аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (1).

Літературні джерела, що цитуються або використовуються у статті, потрібно нумерувати в порядку згадування про них у тексті відповідно до стандартів в квадратних дужках. Список літератури є обов'язковим і повинен відповідати вимогам ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Приклади оформлення бібліографічного опису у списку джерел, наводяться на сайті www.vak.org.ua/docs//documents/perelik_forms.pdf

Автори несуть відповідальність за точність наведених у статті термінів, прізвищ, даних, цитат, статистичних матеріалів тощо. Текст статті автор повинен вичитати та підписати.

Усі статті проходять обов’язкове рецензування членами експертної колегії збірника.

 

ЗБІРНИК ВХОДИТЬ ДО НАУКО МЕТРИЧНОЇ БАЗИ УКРАЇНИ, РОСІЇ (РІНЦ - РОСІЙСЬКИЙ ІНДЕКС НАУКОВОГО ЦИТУВАННЯ), МАЄ ПРОФІЛЬ GoogleScholar

ОПЛАТА СКЛАДАЄ 30 ГРН ЗА СТОРІНКУ ТЕКСТУ, ОФОРМЛЕНОГО ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО РЕКВІЗИТІВ, ПІСЛЯ ВНУТРІШНЬОГО РЕЦЕНЗУВАННЯ СТАТТІ ТА ДОЗВОЛУ РЕДРАДИ НА ДРУК СТАТТІ.

Реквізити для оплати публікації статті у Віснику економіки транспорту і промисловості:

ННМЦ «Транссервіс» при ІППК при УкрДАЗТ

Р/р 26002000077544 в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ

МФО 300023 ЕГРПОУ 30534001

За дополігр. підг. статті до збір.наук.пр. «Вісник ЕТіП» №52__________ (П.І.П. автора)

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ