Видання наукових праць

Вимоги до оформлення рукописів у Журналі «Інформаційно-керуючі системи на залізнічному транспорті»

Останнє оновлення: Понеділок, 06 листопада 2017, 13:48

У зв'язку з прийняттям ПРЕЗИДІЇ ВИЩОЇ АТЕСТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ УКРАЇНИ ПОСТАНОВИ № 7-05/1 від 15 січня 2003 р. «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» редакційна рада

 науково-технічного журналу

«Інформаційно-керуючі системи

на залізничному транспорті»

(відповідно до п.3 даної постанови) повідомляє, що, починаючи з лютого 2003 року, в друку приймаються лише статті, де присутні такі необхідні елементи:

 • Постанова проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
 • Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття;
 • Формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • Висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

ДО УВАГИ АВТОРАМ СТАТЕЙ!

АВТОР НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ДОСТОВІРНІСТЬ ПРЕДСТАВЛЕНОЇ У СТАТТІ ІНФОРМАЦІЇ.

Рішення про опублікування матеріалу статті приймає редакційна колегія.

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА (подається окремим файлом):

 • прізвище, ім'я, по батькові автора повністю;
 • місце роботи;
 • посада, яку займає;
 • наукова ступінь (для осіб без ступеня - відомості про наукового керівника);
 • робоча адреса - індекс, місто, назва організації, вулиця, номер будинку;
 • контактні телефони;
 • електронна адреса.

 

Короткий опис використовуваних стилів

1 УДК

Шрифт – Times New Roman, 14 пт,
міжрядковий інтервал – 1.
Поля – 20 мм

Обсяг анотацій орієнтовно наступний:
рос., укр. – 50-60 слів;
англ. – 150 слів.

Розширена анотація англійською мовою має 3 складові: мета дослідження (2-5 рядків); стислий опис виконаної роботи, (5-10 рядків); висновки (2-5 рядків). Виділяти рубрики не потрібно, абзаців немає. Min обсяг – 150 слів.

Ключові слова в усіх анотаціях повинні бути ідентичними.

Колонтітули і номера сторінок прохання не проставляти !!!

У списку використаних джерел мають бути посилання на статті закордонних авторів за тематикою досліджень, які опубліковані у закордонних журналах, що індексуються Скопусом або Web of Science. Перевірку обраних для посилання журналів можна здійснити за допомогою: http://scimagojr.com/journalsearch.php

п. 7. ПРИКЛАД

Асеев К. А. Разработка математической модели процесса. Проанализирована работа ……. на путях сортировочного парка.

Ключевые слова: …, деформация поля …, … параметры, потенциал скорости, …… –––––––––––––––––––––––––––––––––––

Asieiev К. Development of mathematical model of process… . The analysis of work ….. The mathematical model …. brake position.

Key words: …, deformation of the field …, .. parameters, potential of speed, … .

2 АВТОРИ СТАТТІ -
ПРІЗВИЩЕ, ІНІЦІАЛИ (прописними),
+ Науковий ступінь, місце роботи повністю! (малими)
3 Назва статті (малими)
4 Анотація + ключові слова мовою оригіналу статті (курсивом)
5 Текст статті

6

Список використаних джерел з обов'язковим посиланням на них у тексті [1, c.23]. ( оформл. по ДСТУ 7.1:2006)
 1. ХХХХХХ
  ХХХХХХ
 2. ХХХХХХ

7

Прізвище, ініціали + назва статті + анотація статті + ключові слова

- всі позиції - на двох мовах: (Якщо стаття укр. мовою - то рос. + англ., якщо стаття рос. мовою - то укр. + англ.)
8 Довідка про автора (авторів) українською та англійською мовами:
 • - ПІБ автора без скорочень,
 • - наук. ступінь, вчене звання, посада,
 • - місце роботи (повна назва, без абревіатур, в тому варіанті, як вона представлена в офіційних документах / на веб-сторінках), місто, країна.
 • - E-mail; ORCID ID
Формат ідентифікаторів має відповідати стандартам ORCID та мати вигляд повного URI (наприклад, http://orcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ).
Тимофєєв Сергій Сергійович, доктор технічних наук, професор кафедри ххххххх, Український державний університет залізничного транспорту, Харків, Україна. E-mail:…… ORCID ID …..

Sergey Timofeyev, Doctor of engineering, professor department of хххххххххх, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine. E-mail:….
http://orcid.org/0000-000Х-ХХХХ-ХХХХ….

 

Формули повинні бути виконані за допомогою редактора MS Equation. Рекомендовані розміри для елементів формул: звичайний символ 12 пт, великий індекс 7 пт, дрібний індекс 5 пт, міжрядковий інтервал 100%. Обов'язкова нумерація формул, на які є посилання в тексті статті. Формули вирівнюються по лівому краю, їх номери - по правому.

 

Рисунки розташовуються після посилання на нього в основному тексті.

Формат рисунка – JPG.

Підпис під рисунком виконується окремо в Word і центрується під малюнком. Наприклад,

Рис. 11. Ххххххххххххххххх

 

Відскановані версії ілюстрацій, таблиць і формул не допускаються.

Документи у форматі docx не приймаються.

 

Відскановану виписку з протоколу засідання кафедри можна вислати на ел. пошту.

 

З повагою, редакція.

Тел. (057)730-10-82