Кафедра «Облік і аудит» (ОіА)

Завідувач кафедри

Кірдіна Олена Григорівна

Завідувач кафедри, д.е.н., проф.

корпус 3, поверх 2, кабінет 212

Кафедру кошторису собівартості перевезень, яка працювала із студентами денної форми навчання, було створено одночасно з організацією інженерно-економічного факультету (зараз — економічний факультет)  Харківського експлуатаційно-механічного інституту інженерів залізничного транспорту (зараз – УкрДУЗТ) 1 вересня 1934 р. З того часу кафедра змінила назву, але й досі здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців за двома рівнями вишої освіти: перший (бакалаврський) рівень та другий (магістерський) рівень.

Напрямок навчальної діяльності кафедри: підготовка бакалаврів та магістрів денної та заочної (дистанційної) форми здобуття освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” (галузь знань 07 Управління та адміністрування)

Освітні програми кафедри:

  • Облік, аудит та оподаткування комерційної діяльності (бакалавр/магістр)
  • ТОП-менеджмент в обліку і адмініструванні  (бакалавр)
  • Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ  (бакалавр)
  • Облік, аудит і оподаткування (бакалавр/магістр)

Облік і аудит

Бухгалтерський облік традиційно називають мовою бізнесу, а бухгалтер – одна із найпопулярніших спеціальностей:  на другій позиції за даними rabota.ua та на третій – у топ-5  на work.ua.

Місія кафедри – створення доданої вартості людського капіталу у випускників. Крім того,  науково-педагогічний колектив кафедри приймає активну участь у науковій діяльності та постійно підвищує кваліфікацію у практичній діяльності, обіймаючи  посади головних бухгалтерів, фінансових менеджерів або розвиваючи власний консалтинговий бізнес.

Напрямки наукової діяльності кафедри:  управління витратами та удосконалення собівартості перевезень, проблемні питання бухгалтерського обліку та оподаткування,  методологічні основи впровадження організації бухгалтерського обліку й податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання, впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, внутрішньогосподарський контроль в залізничній галузі,діджиталізація обліку, аудит  фінансово-господарської діяльності та персоналу,  наукове супроводження впровадження управлінського обліку на підприємствах України, у т.ч. залізничного комплексу.