Horchaniuk Valerii Andriiovych

Position: Teacher, Master of Sports of the USSR (volleyball)

Science degree, academic title:

Year of birth: 1962

Education:

In 1985 he graduated from the Kyiv State Institute of Physical Training, Kharkiv Sports Faculty with a degree in “Physical Training and Sports” and gained the qualification of “Physical Education Teacher, volleyball coacher.”

Scientific activity direction:

Physical culture and sports among various segments of the population.

Author:

Author of 6 scientific papers. Among these 5 are of scientific and methodological nature and 1 is an educational and methodological study-aid.

Awards and diplomas:

Featured publications:

1. Моісеєнко О.К., Мерзлікін М.В., Горчанюк В.А. Оцінка рівня фізичної підготовленості волейболістів 9-10 років / XVIII міжнар. наук.-практ. конференція “Фізична культура, спорт та здоров’я” – Харків, 2018.
2. Горчанюк В.А. Керування змагальною діяльністю волейбольних команд. / Тези наук.-метод. конференції кафедр університету “Організація самостійної роботи студентів у контексті підвищення якості освіти” – Харків, 2018.
3. Горчанюк Ю.А. Роль спеціальних фізичних якостей у підготовці волейболістів [Текст] / Ю.А. Горчанюк, В.А. Горчанюк // сборн. науч. трудов Х Междунар. науч.-практ. конф. “Проблемы та перспективы развития спортивных игр и единоборств” февраль 2014 г. – Белгород – Харьков – Красноярск, 2014.
4. Дорош М.І. Розвиток сили та швидкісно-силових якостей засобами спортивних ігор [Текст] : конспект лекції / М.І.Дорош, В.А. Горчанюк. – Харків: УкрДУЗТ, 2016.
5. Горчанюк Ю.А. Характеристика змагальної діяльності гравця «ліберо» у волейболі [Текст] / Горчанюк Ю.А., Таранюк Ю.О., Горчанюк В.А. // збірник наукових праць ХІ Міжнар науково-практ. конф. Лютий 2015 р. – Харків : ХДАФК, 2015.
6. Моїсеєнко О.К. Визначення функціонального стану вестибулярного аналізатора волейболістів 14-15 років під впливом спеціально спрямованих вправ [Текст] / Моїсеєнко О.К., Горчанюк Ю.А., Горчанюк В.А. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2015. – № 2 (46).