Співробітники кафедри О та А

Кірдіна Олена Григорівна

В.о.. завідуючого кафедрою, д.е.н., проф.

Кірдіна Олена Григорівна

Доктор економічних наук з 2011 р. Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Науковий консультант – д.е.н., професор Дикань В.Л.. Номер диплома ДД № 000351.

Напрямок наукової діяльності: методологічні аспекти інвестиційно-інноваційного розвитку залізничного комплексу України, управління витратами та удосконалення собівартості перевезень, проблемні питання бухгалтерського обліку та оподаткування.

Заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05Дійсний Академік Транспортної академії України, диплом № 1999 від 07.06.2019.  Член редакційної колегії за напрямами «Економіка та управління національним господарством», «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Автор понад 155  публікацій, з них 133 наукових та 22 навчально-методичного характеру, у тому числі 110 у фахових виданнях, 11  монографії  (у т.ч. 2 одноосібних) та 2 навчальних посібники з грифом Міністерства освіти і науки України

Євсєєва Ольга Олексіївна

проф. каф. ОіА, д.е.н., проф.

Євсєєва Ольга Олексіївна

Доктор економічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 26.256.01 Державної установи «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», тема «Теоретичні та методологічні  засади державного регулювання довгострокового соціального розвитку».

Напрямок наукової діяльності: методологічні основи впровадження організації бухгалтерського обліку й податкового менеджменту в сучасних умовах господарювання, формування системи управління сталим розвитком національної економіки України.

Автор понад 180 наукових праць та навчально-методичних розробок. Має 4 патенти.

Єфіменко Тетяна Іванівна

проф. каф. ОіА, к.е.н., проф.

Єфіменко Тетяна Іванівна

Кандидат економічних наук з 2002 року. Кандидатську дисертацію захистила у спеціалізованій раді при Харківській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.07.04 – «Економіка транспорту і зв’язку». Номер диплома ДК № 016537.

Напрямок наукової діяльності: впровадження міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, внутрішньогосподарський контроль в залізничній галузі.

Автор понад 90 друкованих праць, з них 60 наукових, 1 підручник з грифом Міністерства освіти і науки України і 3 навчальних посібнику з грифом Міністерства освіти і науки України

Орлова Вікторія Миколаївна

доц.каф. ОіА, к.е.н., доцент

Орлова Вікторія Миколаївна

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством», номер диплома ДК № 000412.

Напрямок наукової діяльності: встановлення теоретичних аспектів інтеграційних процесів у транспортній сфері та розроблення практичних рекомендацій щодо шляхів розвитку залізничного транспорту України з урахуванням необхідності впровадження європейських стандартів розвитку галузі

Автор понад 35 наукових праць, у тому числі 1 навчального посібника та 2 монографії. В рамках навчально-методичної роботи  підготовлено до друку та видано 37 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них 8 навчально-методичних.

Пєтухова Тетяна Олександрівна

доц. каф. ОіА, к.е.н., доц.

Пєтухова Тетяна Олександрівна

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованої вченій раді Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), номер диплома ДК № 000479.

Напрямок наукової діяльності: діджиталізація обліку, аудит  фінансово-господарської діяльності та персоналу,  наукове супроводження впровадження управлінського обліку на підприємствах України, у т.ч. залізничного комплексу.

Автор понад 48 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них науково-методичних 15 та 1 навчальний посібник.

Підопригора Ірина Віталіївна

доц, каф. ОіА, к.е.н., доц.

Підопригора Ірина Віталіївна

Кандидат економічних наук з 2011 року. Захистила дисертацію на тему «Формування системи контролінгу на підприємствах залізничного транспорту».

Напрямок наукової діяльності: впровадження контролінгу в управління підприємствами; удосконалення організації бухгалтерського обліку підприємства; управління ризиками підприємницької діяльності підприємства.

Автор близько 35 наукових праць, у тому числі  3 навчальні посібники.

Чебанова Наталія Володимирівна

проф. каф. ОіА, д.е.н., проф.

Чебанова Наталія Володимирівна

Доктор економічних наук з 2010 р. Докторську дисертацію захистила у спеціалізованій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – «Економіка та управління національним господарством». Науковий консультант – д.е.н., проф. В.Л. Дикань.

Напрямок наукової діяльності: теоретичні та методичні основи організації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в сучасних умовах господарювання підприємств різних форм власності.

Автор 24 підручників та навчальних посібників, 3 монографій та понад 200 наукових праць.