Рішення конференції трудового колективу УкрДУЗТ

РІШЕННЯ

конференції трудового колективу Українського державного університету залізничного транспорту

від 21 грудня 2020 р.

 

Про підсумки роботи Українського державного університету залізничного транспорту

за 2019/2020 навчальний рік та завдання на 2020/2021 навчальний рік.

 

  1. Визнати задовільною роботу Українського державного університету залізничного транспорту та діяльність ректора Панченка С.В. за 2019/2020 навчальний рік.
  2. Проректорам з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С., Каграманяну А.О., Мкртичьяну Д.І., відповідальному за виховну роботу Войтову І.М., керівникам структурних підрозділів забезпечити виконання в УкрДУЗТ вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної».
  3. Проректору з науково-педагогічної роботи Мкртичьяну Д.І. забезпечити:

1) закінчення роботи з оптимізації навчальних планів освітніх програм до 01.01.2021 р.;

2) розробку системи нормативно-правових актів УкрДУЗТ, гармонізованої із вимогами до ліцензування та акредитації;

3) проведення акредитації:

освітньо-професійної програми «Переклад та англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 035 – Філологія;

освітньо-наукової програми «Будівництво та цивільна інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія»;

освітньо-наукової програми «Економіка підприємства» третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальність 051 – Економіка;

освітньо-наукової програми «Залізничний транспорт» третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальність 273 – Залізничний транспорт;

освітньо-наукової програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальність 275 – Транспортні технології / 275.02 – на залізничному транспорті;

4) проведення ліцензування спеціальностей 263 – «Цивільна безпека» та 193 – «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем (за умови початку процедур ліцензування);

5) наповнення репозитарію академічних текстів матеріалами освітнього, навчально-методичного призначення, створених працівниками та студентами УкрДУЗТ відповідно до положення про репозитарій;

6) організацію та координацію навчання студентів за змішаною формою під час карантину.

  1. Керівнику центру забезпечення якості вищої освіти Панченку В.В.:

1) забезпечити:

навчання учасників освітнього процесу навичкам роботи з системою дистанційного навчання Moodle УкрДУЗТ;

якісне проведення опитувань студентів, випускників, науково-педагогічних працівників, роботодавців;

2) продовжити роботу з:

модернізації та розвитку системи дистанційного навчання Moodle УкрДУЗТ;

запобігання проявам академічної недоброчесності в випускних кваліфікаційних роботах здобувачів вищої освіти;

3) брати участь у підготовці необхідних матеріалів для проведення акредитації освітніх програм.

  1. Відповідальному секретарю приймальної комісії Дудіну О.А. забезпечити:

якісну роботу освітнього центру «Донбас – Україна та Крим – Україна», поширення інформації серед абітурієнтів про цей центр;

організацію підготовчих курсів в режимі онлайн з української мови та літератури, математики, історії України (для підготовки абітурієнтів до складання зовнішнього незалежного тестування та професійної орієнтації вступників), іноземної мови (для підготовки бакалаврів до складання єдиного вступного іспиту);

проведення Всеукраїнської олімпіади Українського державного університету залізничного транспорту з української мови та літератури, математики для осіб з повною загальною середньою освітою;

  1. Проректору з наукової роботи Ватулі Г.Л.:

1) забезпечити наповнення:

сайту УкрДУЗТ відповідними інформаційними матеріалами, а також його оновлення;

репозитарію академічних текстів науковими публікаціями та дисертаційними роботами відповідно до положення про репозитарій;

2) посилити роботу щодо забезпечення виконання плану захисту дисертацій, передбаченого програмою «Кадри»;

3) посилити роботу щодо виконання наукових досліджень (фундаментальних, прикладних) та розробок (науково-технічних, експериментальних), як за рахунок коштів Державного бюджету України, так і за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

4) активізувати роботу щодо залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи: участі у конкурсах студентських наукових робіт, конференціях, семінарах, наукових програмах, публікування наукових статей, залучення студентів до колективів, які виконують науково-дослідні роботи та займаються винахідницькою діяльністю;

5) продовжити діяльність щодо організації та проведення наукових, науково-технічних та науково-практичних конференцій (не менше чотирьох на рік). Активізувати роботу по залученню науково-педагогічних працівників до роботи наукових конференцій, що проводяться в Україні та закордоном;

6) продовжити співпрацю з Державною науково-технічною бібліотекою України з метою забезпечення повного доступу до наукометричних баз, зокрема Scopus та Web of Science;

7) продовжити роботу щодо запобігання проявам академічної недоброчесності в наукових працях;

8) сприяти подальшій популяризації УкрДУЗТ шляхом розміщення рекламної інформації в засобах масової інформації, соціальних мережах, інтернеті тощо;

9) активізувати профорієнтаційну роботу в УкрДУЗТ.

  1. Проректору з науково-педагогічної роботи Каграманяну А.О.:

1) продовжити роботу з організації підвищення кваліфікації викладачів коледжів та технікумів за змішаною формою навчання;

2) до 15.01.2021 р. забезпечити підготовку матеріалів для проходження переатестації навчально-наукового центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів;

3) до 01.02.2021 р. завершити підготовку матеріалів із ліцензування робочої професії геодезичного напрямку;

4) до 01.03.2021 р.:

забезпечити оновлення програм спеціального навчання та їх погодження;

забезпечити оновлення змісту модулів професійних програм підвищення кваліфікації з урахуванням вимог замовника освітніх послуг АТ «Укрзалізниця»;

сформувати пропозиції щодо освітніх послуг за цільовими програмами курсів підвищення кваліфікації з урахуванням сучасних потреб підприємств транспортної галузі;

5) до 01.05.2021 р. забезпечити:

оновлення змісту навчальних матеріалів для забезпечення очно-дистанційної форми навчання слухачів курсів підвищення кваліфікації;

оновлення переліку тестових питань для вхідного та вихідного контролю знань слухачів курсів підвищення кваліфікації.

6) до 31.06.2021 р. забезпечити оновлення навчальних планів та освітніх програм із підготовки здобувачів робітничих професій відповідно до державних стандартів професійної освіти.

  1. Проректору з науково-педагогічної роботи Блиндюку В.С.:

продовжити проведення заходів щодо запобігання порушенням вимог нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки;

продовжити поточні та капітальні ремонти навчальних приміщень та житлових блоків у гуртожитках;

продовжити роботи організаційного та технічного характеру із зменшення витрат на енергоносії, з широкого впровадження енергозберігаючих технологій, модернізації системи опалення з застосуванням сучасного енергозберігаючого обладнання;

забезпечити проведення організаційної роботи серед студентів щодо підтримання належного санітарного стану у навчальних корпусах та гуртожитках;

продовжити діяльність з організації та координації протиепідемічних заходів під час карантину серед здобувачів вищої освіти, працівників та інших категорій учасників освітнього процесу в УкрДУЗТ.

  1. Відповідальному за виховну роботу Войтову І.М.:

продовжити діяльність щодо активізації патріотичного виховання в УкрДУЗТ;

регулярно проводити роботу по боротьбі з правопорушеннями, курінням, вживанням алкогольних напоїв та наркотичних речовин серед студентів, продовжити організовувати зустрічі студентів з представниками правоохоронних органів з метою профілактики правопорушень.

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректора Панченка С.В.

 

Головуючий,

голова Первинної профспілкової

організації                                                                      Іван ВОЙТОВ

 

 

Секретар,

учений секретар                                                             Олександр ЖУЧЕНКО