Звіт ректора

Звіт ректора Українського державного університету залізничного транспорту

на конференції трудового колективу 21 грудня 2020 року

«Про підсумки роботи Українського державного університету залізничного транспорту за 2019/2020 навчальний рік та завдання на

2020/2021 навчальний рік»

Ліцензування та акредитація. У 2019/2020 навчальному році змінилась процедура акредитації освітніх програм, яку почало здійснювати Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. В ході підготовки до проведення акредитації за новими правилами були виявлені певні недоліки. У зв’язку з чим з метою якісної підготовки до акредитації було створено відповідну робочу групу, що забезпечило успішне проходження акредитації.

Строком на п’ять років акредитовано такі програми:

1) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти:

освітньо-професійна програма «Безпека та охорона праці на залізничному транспорті», спеціальність 263 – Цивільна безпека;

освітньо-професійна програма «Технології штучного інтелекту», спеціальність 126 – Інформаційні системи і технології;

освітньо-професійна програма «Телекомунікації та радіотехніка», спеціальність 172 – Телекомунікації та радіотехніка;

2) за другим (магістерським) рівнем вищої освіти:

освітньо-професійна програма «Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)», спеціальність 275 – Транспортні технології / 275.02 – на залізничному транспорті;

освітньо-професійні програми «Комп’ютерні мережеві технології» та «Високошвидкісний рухомий склад», спеціальність 273 – Залізничний транспорт;

освітньо-наукова програма «Організація перевезень і управління на транспорті», спеціальність 275 – Транспортні технології / 275.02 – на залізничному транспорті;

освітньо-наукові програми «Локомотиви та локомотивне господарство», «Вагони та вагонне господарство», «Комп’ютерні мережеві технології» та «Залізничні споруди та колійне господарство», спеціальність 273 – Залізничний транспорт.

Строком на один рік акредитована освітньо-професійна програма «Спеціалізовані комп’ютерні системи» другого (магістерського) рівня за спеціальністю 123 – Комп’ютерна інженерія.

У зв’язку з призупиненням Міністерством освіти і науки процедури ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти у звітному році не проводилося ліцензування спеціальностей 263 – «Цивільна безпека» та 193 – «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем.

Завданнями на 2020/2021 навчальний рік є проведення:

1) акредитації:

освітньо-професійної програми «Переклад та англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня, спеціальність 035 – Філологія;

освітньо-наукової програми «Будівництво та цивільна інженерія» третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальність 192 – Будівництво та цивільна інженерія»;

освітньо-наукової програми «Економіка підприємства» третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальність 051 – Економіка;

освітньо-наукової програми «Залізничний транспорт» третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальність 273 – Залізничний транспорт;

освітньо-наукової програми «Транспортні технології (на залізничному транспорті)» третього (освітньо-наукового) рівня, спеціальність 275 – Транспортні технології / 275.02 – на залізничному транспорті;

2) ліцензування спеціальностей 263 – «Цивільна безпека» та 193 – «Геодезія та землеустрій» за другим (магістерським) рівнем (за умови початку процедур ліцензування).

Освітній процес. Основним викликом у 2019/2020 навчальному році стало введення карантинних заходів та перехід всіх форм здобуття освіти на дистанційний режим. Така ситуація дозволила оцінити наявні можливості щодо проведення освітнього процесу в нових умовах та визначити його сильні та слабкі сторони. Завдяки цьому були внесені відповідні зміни до положень:

про організацію освітнього процесу в Українському державному університеті залізничного транспорту;

про контроль та оцінювання якості знань студентів в Українському державному університеті залізничного транспорту;

про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційної комісії Українського державного університету залізничного транспорту.

Загалом за результатами освітньої діяльності у 2019/2020 навчальному році дипломи бакалавра отримали 1130 осіб, з яких 484 особи за денною формою здобуття освіти, у тому числі 31 особа (6,4%) з відзнакою і 646 осіб за заочною формою, з яких 58 осіб (8,9%) з відзнакою.

У травні 2020 року відбувся перший випуск магістрів-науковців. Дипломи магістрів-дослідників отримали 28 здобувачів денної форми, з яких 15 (53,6%) з відзнакою. Загалом дипломи магістра отримали 1514 осіб, з яких 452 особи за денною формою, у тому числі 74 (16,4%) з відзнакою і 1062 особи за заочною формою здобуття освіти, з яких 187 осіб (17,6%) з відзнакою.

За програмою подвійного диплому 62 здобувачі отримали дипломи магістрів університету та університетів-партнерів з Польщі та Франції, з яких 9 осіб за денною формою та 53 особи за заочною формою здобуття освіти.

Протягом всього навчального року продовжувалась розбудова внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти. Проведено моніторинг якості освіти шляхом проведення анонімних онлайн опитувань студентів, викладачів та роботодавців. Опитування проводилися двічі – у грудні 2019 року та у травні 2020 року. Всього у звітному році було опитано 2689 студентів рівнів бакалавра та магістра, 328 викладачів та 78 підприємств – роботодавців.

У звітному році проведено удосконалення системи перевірки випускних кваліфікаційних робіт студентів на наявність ознак академічного плагіату, системою Unicheck було перевірено 93 випускні кваліфікаційні роботи бакалаврів та 28 робіт магістрів-науковців.

Реалізуючи стратегію студентоцентрованого навчання, дотримуючись принципів академічної свободи під час пандемії COVID-19 освітній процес реалізовувався у синхронному та асинхронному режимах. В асинхронному режимі навчання у звітному році відбувалося на платформах Moodle та Google Клас.

Особлива увага у 2019/2020 навчальному році приділялась модернізації та розвитку існуючої системи дистанційного навчання університету (СДН) на платформі Moodle. Так, упродовж другого семестру було створено 542 дистанційні навчальні курси та сформовано 13226 тестових питань для реалізації модульного контролю.

Влітку 2020 року була проведена модернізація СДН Moodle. В результаті чого платформа Moodle була адаптована для використання на мобільних пристроях, у студентів контрактної форми здобуття освіти з’явилась можливість дистанційно здійснювати оплату за навчання.

Реалізуючи основні складові стратегії розвитку університету в освітній сфері, у звітному періоді була утворена Платформа обміну знаннями, на базі якої був проведений семінар та два вебінари, присвячені ефективному використанню та впровадженню сучасних дистанційних технологій та методик викладання в освітній процес.

На офіційному каналі університету в YouTube опубліковані навчальні відеоматеріали по використанню СДН Moodle.

Навчально-методична робота. Головними напрямами навчально-методичної роботи є методичне забезпечення дисциплін навчальною літературою, виконання плану редакційно-видавничої діяльності, а також рішення завдань щодо підвищення методичного рівня проведення занять.

За звітний період надано гриф вченої ради університету 2 підручникам, 11 навчальним посібникам. Проведена науково-методична конференція, ухвалено склад експертів, щодо оцінки якості проведення відкритих занять. Затверджено план видання на 2021 рік. Відбувся конкурс навчально-методичної літератури, до якого було подано 2 підручники, 8 навчальних посібників, 7 методичних розробок, 7 конспектів лекцій, а також 2 комплекси для вивчення дисципліни в цілому. Переможців конкурсу було відзначено наказом ректора.

В університеті проводиться значна робота з підвищення рівня педагогічної майстерності. За звітній період було проведено 63 відкритих заняття і проведена оцінка їх якості.

План видання навчально-методичної літератури за 2020 рік виконали всі кафедри навчально-наукового центру гуманітарної освіти, факультету інформаційно-керуючих систем та технологій, факультету управління процесами перевезень.

Навчально-практична підготовка, професійна, дуальна освіта та сприяння працевлаштуванню студентів і випускників. У цьому напрямі протягом звітного року університетом виконано таке:

на базі ПКВЧ-7 філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» запроваджено роботу студентського загону провідників «Університет-2020» у складі 16 осіб;

до навчання за робітничими професіями залучено 158 здобувачів вищої освіти. План підготовки слухачів робітничих професій виконано на 90% (через початок карантину атестацію частини слухачів перенесено на осінь 2020 р.);

атестовано 19 слухачів за професією «Провідник пасажирського вагону», з яких 7 залучено до роботи в студентському загоні провідників «Університет-2020»;

оновлено відповідні навчальні програми і навчальні плани у зв’язку із затвердженням державних стандартів професійної освіти в 2019 році;

організовано часткове проходження практики (в умовах карантину) з використанням технологій дистанційного навчання;

розроблено та затверджено нормативні та методичні документи (положення, форми навчальних планів, договорів тощо) із впровадження дуальної освіти в університеті. У теперішній час трьох студентів університету залучено на дуальну форму здобуття вищої освіти;

разом із Федерацією залізничників України розроблено проєкт професійного стандарту за професією «Електромеханік (з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування»;

працевлаштовано 184 особи із 480 випускників денної форми навчання.

Формування контингенту. До університету приймалися особи, які виявили бажання здобути вищу освіту за освітніми ступенями бакалавра і магістра.

Приймальна комісія діяла відповідно до правил прийому, які були розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки від 11 жовтня 2019 р. № 1285 та Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 15 жовтня 2015 р. № 1085.

Для проведення вступних випробувань для окремих категорій вступників, визначених Правилами прийому до університету на 2020 рік, були створені предметні екзаменаційні та фахові атестаційні комісії.

До участі в конкурсі щодо зарахування на перший курс навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти допускались особи, які мають документ державного зразка про повну загальну середню освіту та сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з результатами не меншими ніж 100 балів. У 2020 році приймались сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет було встановлено іноземну мову, то вступник мав право подавати оцінку із сертифікатів 2018 – 2020 років з однієї з іноземних мов (англійська, французька, німецька або іспанська) на власний розсуд. Прийом здійснювався за конкурсним балом, який обчислювався як середній з балів сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та середнього балу документу про повну загальну середню освіту. Остаточно конкурсний бал множився на регіональний, галузевий, сільський та першочерговий коефіцієнти шляхом його множення на їх добуток.

Прийом на навчання виконувався в межах доведеного максимального обсягу державного замовлення. Кількість вступників, рекомендованих на місця державного замовлення, була визначена за алгоритмом Міністерства освіти і науки.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний відбір здійснювався у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури та фахового випробування. У 2020 році приймались сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 – 2020 років.

Розподіл державного замовлення на підготовку бакалаврів на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста здійснювався з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку бакалаврів. Обсяги прийому за кожною освітньою програмою та формою навчання визначались приймальною комісією після доведення університету обсягів державного замовлення Міністерством освіти і науки за відповідними спеціальностями. Університет проводив прийом на денну та заочну форми здобуття освіти за рахунок державного замовлення лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка. Особи, які отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за неспорідненою спеціальністю, мали право навчатися за рахунок коштів юридичних і фізичних осіб за будь-якою спеціальністю.

Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти конкурсний відбір здійснювався у формі єдиного вступного іспиту з іноземної мови (крім випадків, передбачених Правилами прийому) та фахових вступних випробувань (за умови проходження додаткового вступного випробування для осіб, які здобули ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти за іншою спеціальністю (напрямом підготовки)), складених в рік вступу.

Розподіл державного замовлення на підготовку магістрів здійснювався з використанням Критеріїв конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку магістрів у закладах вищої освіти. Обсяги прийому на перший курс за ступенем магістра за рахунок коштів державного бюджету за кожною освітньою програмою та формою навчання визначались приймальною комісією після доведення університету обсягів державного замовлення Міністерством освіти і науки за відповідними спеціальностями.

Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства здійснювався згідно з Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 р. № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від 11 вересня 2013 р. № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 р. № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства».

Зарахування іноземців на навчання на відповідний рівень вищої освіти здійснювалося за результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, яка видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.

Інформація про кількість поданих заяв наведена в таблицях 1 та 2.

Таблиця 1 – Кількість поданих заяв на денну повну форму здобуття освіти

 

СпеціальністьОсвітня програма2017201820192020
Факультет «Управління процесами перевезень»
263 Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті80441513
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)Організація перевезень і управління на транспорті98664462
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)206745993
Організація міжнародних перевезень186575848
Транспортний сервіс та логістика91746775
Організація правової та експедиторської діяльності60382430
Факультет «Інформаційно-керуючих систем та технологій»
123 Комп’ютерна інженеріяСпеціалізовані комп’ютерні системи76697358
Комп’ютерна інженерія транспортних систем402643
126 Інформаційні системи та технологіїТехнології штучного інтелекту24382947
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології40523135
Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів24
Інтелектуальні машини11
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи15
172 Телекомунікації  та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка20221215
Телекомунікаційні системи та мережі20221211
273 Залізничний транспортОрганізація контролю систем керування рухом поїздів1526
Факультет «Будівельний»
131 Прикладна механікаОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств15
133 Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини141369
192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво51212723
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту23201015
193 Геодезія та землеустрійГеодезія, землеустрій та кадастр6583
273Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство1317106
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту27121227
Факультет «Економічний»
051 ЕкономікаЕкономіка підприємства176784769
Економічна безпека підприємства484934
071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності25432636
Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ463928
ТОП-менеджмент в обліку та адмініструванні28
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування135463867
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках45373237
073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування967968104
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності61541225
Управління персоналом та економіка праці101817143
075 МаркетингМаркетинг60524880
Комерційна діяльність та логістика71643880
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво90564247
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність474944
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування1051215224
Факультет «Механіко-енергетичний»
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричний транспорт2824226
Електропостачання та ресурсозберігаючі технології1811514
Альтернативні джерела енергії та екологічно-чистий транспорт1156
Електромобілі та електропривод автономного транспорту568
144 ТеплоенергетикаТеплоенергетика91672
Енергетичний менеджмент4363
Енерго-екологічний контроль і аудит101216
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка1069
273 Залізничний транспортЛокомотиви та локомотивне господарство53292431
Високошвидкісний рухомий склад45192919
Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту5117
Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць32
Вагони та вагонне господарство241086
Вагони та транспортна інженерія1296
Мехатроніка у вагонобудуванні13106
Навчально-науковий центр гуманітарної освіти
35ФілологіяПереклад та англійська мова і література225252220226
Всього2457191015761877

 

 

Таблиця 2 – Кількість поданих заяв на заочну повну форму здобуття освіти

 

СпеціальністьОсвітня програма2017201820192020
Факультет «Управління процесами перевезень»
263 Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті5610
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)Організація перевезень і управління на транспорті201683
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)11471
Організація міжнародних перевезень18443
Транспортний сервіс та логістика6171910
Організація правової та експедиторської діяльності5564
Факультет «Інформаційно-керуючих систем та технологій»
123 Комп’ютерна інженеріяСпеціалізовані комп’ютерні системи6346
Комп’ютерна інженерія транспортних систем40
126 Інформаційні системи та технологіїТехнології штучного інтелекту42
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології2231
Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів2
Інтелектуальні машини0
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи60
172 Телекомунікації  та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка0
Телекомунікаційні системи та мережі110
273 Залізничний транспортОрганізація контролю систем керування рухом поїздів10
Факультет «Будівельний»
131 Прикладна механікаОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств10
133 Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини1110
192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво510
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту413
193 Геодезія та землеустрійГеодезія, землеустрій та кадастр25
273Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство11350
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту8382
Факультет «Економічний»
051 ЕкономікаЕкономіка підприємства89510
Економічна безпека підприємства
071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності2675
Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ144
ТОП-менеджмент в обліку та адмініструванні5
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування4553
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках964
073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування86515
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3510
Управління персоналом та економіка праці815136
075 МаркетингМаркетинг4356
Комерційна діяльність та логістика210812
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво141296
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування12511
Факультет «Механіко-енергетичний»
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричний транспорт8421
Електропостачання та ресурсозберігаючі технології4331
Альтернативні джерела енергії та екологічно-чистий транспорт251
Електромобілі та електропривод автономного транспорту321
144 ТеплоенергетикаТеплоенергетика131
Енергетичний менеджмент420
Енерго-екологічний контроль і аудит110
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка0000
273 Залізничний транспортЛокомотиви та локомотивне господарство1910710
Високошвидкісний рухомий склад7487
Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту320
Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць31
Вагони та вагонне господарство6453
Вагони та транспортна інженерія831
Мехатроніка у вагонобудуванні170
Навчально-науковий центр гуманітарної освіти
35ФілологіяПереклад та англійська мова і література
Всього210224185146

 

 

Результати прийому за спеціальностями та формами здобуття освіти наведені в таблицях 3-5.

 

Таблиця 3 – Підсумки зарахування на денну повну форму здобуття освіти

 

СпеціальністьОсвітня програма20162017201820192020
бюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтракт
Факультет «Управління процесами перевезень»    
263 Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті0223611000
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)Організація перевезень і управління на транспорті261614280102221
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)25103131177197273
Організація міжнародних перевезень127241510070101
Транспортний сервіс та логістика15380312016024
Організація правової та експедиторської діяльності25320403
Факультет «Інформаційно-керуючих систем та технологій» 
123 Комп’ютерна інженеріяСпеціалізовані комп’ютерні системи7625100117
Комп’ютерна інженерія транспортних систем0304
126 Інформаційні системи та технологіїТехнології штучного інтелекту1120223
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології6412400211
Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів0003
Інтелектуальні машини00
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи00
172 Телекомунікації  та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка30
Телекомунікаційні системи та мережі8102311001
273 Залізничний транспортОрганізація контролю систем керування рухом поїздів5072
Факультет «Будівельний»    
131 Прикладна механікаОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств0000
133 Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини4130211000
192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво8262632040
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту1040020101
193 Геодезія та землеустрійГеодезія, землеустрій та кадастр5396
273Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство8220121010
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту60000002
Факультет «Економічний»    
051 ЕкономікаЕкономіка підприємства41221509011015
Економічна безпека підприємства060306
071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності6410000312
Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ01
ТОП-менеджмент в обліку та адмініструванні02
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування69110272715
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках3131408
073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування53060608014
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності3105020202
Управління персоналом та економіка праці2145301
075 МаркетингМаркетинг17040003110
Комерційна діяльність та логістика050502018
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво15020070705
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність220118
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування2305060201
Факультет «Механіко-енергетичний»    
141 Електроенер-гетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричний транспорт1170721000
Електропостачан-ня та ресурсозберігаючі технології2000010010
Альтернативні джерела енергії та екологічно-чистий транспорт00
Електромобілі та електропривод автономного транспорту0100
144 ТеплоенергетикаТеплоенергетика4222100000
Енергетичний менеджмент0010010020
Енерго-екологічний контроль і аудит11030000
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка0000200020
273 Залізничний транспортЛокомотиви та локомотивне господарство16121021007150
Високошвидкі-сний рухомий склад7440416050
Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту010101
Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць000001
Вагони та вагонне господарство8342100100
Вагони та транспортна інженерія11000
Мехатроніка у вагонобудуванні000300
Навчально-науковий центр гуманітарної освіти    
35ФілологіяПереклад та англійська мова і література221025120322
Всього1911221401739412470124109184

 

 

Таблиця 4 – Підсумки зарахування на денну скорочену форму здобуття освіти

 

СпеціальністьОсвітня програма20162017201820192020
бюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтрактбюджетконтракт
Факультет «Управління процесами перевезень»
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)Організація перевезень і управління на транспорті5025004010405400
Факультет «Інформаційно-керуючих систем та технологій»
123 Комп’ютерна інженеріяСпеціалізовані комп’ютерні системи0050503089
126 Інформаційні системи та технологіїТехнології штучного інтелекту0000503066
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології290160200130110
172 Телекомунікації  та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка0000505081
273 Залізничний транспортОрганізація контролю систем керування рухом поїздів150
Факультет «Будівельний»    
131 Прикладна механікаОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств3030
133 Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини1201001006030
192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво0080500040
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту1707010011040
193 Геодезія та землеустрійГеодезія, землеустрій та кадастр2171
273Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство280230000000
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту200251100
Факультет «Економічний»    
051 ЕкономікаЕкономіка підприємства0700070000
071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності0300000200
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування07011001324
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках0800020207
073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування0000000004
075 МаркетингМаркетинг0000010013
Комерційна діяльність та логістика000000
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво0000000200
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування0000000000
Факультет «Механіко-енергетичний»    
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричний транспорт7050000000
Електропостачання та ресурсозберігаючі технології0000704170
144 ТеплоенергетикаТеплоенергетика170811009050
Енергетичний менеджмент000000
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка0000002030
273 Залізничний транспортЕлектровози та електропоїзди260270290171
Локомотиви та локомотивне господарство450370300260203
Високошвидкісний рухомий склад0000300000
Вагони та вагонне господарство261230200180100
Всього2312821812217202001718439

 

 

Таблиця 5 – Підсумки зарахування на заочну повну та скорочену форми здобуття освіти

 

СпеціальністьОсвітня програмаПЗСО бюджетСКОР бюджетПЗСО контрСКОР контр
35ФілологіяПереклад та англійська мова і література0000
051 ЕкономікаЕкономіка підприємства0023
Економічна безпека підприємства0000
071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності0010
Облік, аудит і оподаткування банків та фінансових установ0000
ТОП-менеджмент в обліку та адмініструванні0000
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування00014
Управління фінансами та трейдинг на світових фінансових ринках0010
073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування1036
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності0000
Управління персоналом та економіка праці0000
075 МаркетингМаркетинг0000
Комерційна діяльність та логістика0040
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьПідприємництво0070
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність0000
123 Комп’ютерна інженеріяСпеціалізовані комп’ютерні системи1015
Комп’ютерна інженерія транспортних систем0000
126 Інформаційні системи та технологіїТехнології штучного інтелекту0000
131 Прикладна механікаОрганізація паливо-мастильного господарства підприємств0000
133 Галузеве машинобудуванняБудівельні, колійні, гірничі та нафтогазопромислові машини0003
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектричний транспорт0000
Електропостачання та ресурсозберігаючі технології00013
Альтернативні джерела енергії та екологічно-чистий транспорт0000
Електромобілі та електропривод автономного транспорту0000
144 ТеплоенергетикаТеплоенергетика0010
Енергетичний менеджмент0000
Енерго-екологічний контроль і аудит0000
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології10018
Інноваційні системи комплексної автоматизації технологічних процесів0000
Інтелектуальні машини0000
Комп’ютерні інформаційно-управляючі системи0010
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаМетрологія та інформаційно-вимірювальна техніка0000
172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка0005
Телекомунікаційні системи та мережі0000
192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове і цивільне будівництво0000
Будівництво та експлуатація інженерних споруд залізничного транспорту0014
193 Геодезія та землеустрійГеодезія, землеустрій та кадастр0022
263 Цивільна безпекаБезпека та охорона праці на залізничному транспорті0000
273 Залізничний транспортЕлектровози та електропоїзди05013
Локомотиви та локомотивне господарство15626
Високошвидкісний рухомий склад0020
Автомотриси, автодрезини та спеціальні машини залізничного транспорту0000
Діагностування та неруйнівний контроль рухомого складу залізниць0000
Вагони та вагонне господарство06311
Вагони та транспортна інженерія0010
Мехатроніка у вагонобудуванні0000
Залізничні споруди та колійне господарство0003
Управління колійним комплексом залізниць, міського та промислового транспорту0528
Організація контролю систем керування рухом поїздів0000
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)Організація перевезень і управління на транспорті120184
Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)0010
Організація міжнародних перевезень0010
Транспортний сервіс та логістика0040
Організація правової та експедиторської діяльності0000
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування0000
Всього54145213

 

Таблиця 6 – Підсумки зарахування на денну та заочну форми здобуття освіти ступеня магістр

 

СпеціальністьОсвітня програмаБюджет Науковці ДеннаБюджет Проф ДеннаКонтр Проф ДеннаБюджет Проф ЗаочКонтр Проф Заоч
Факультет «Економічний»
051 ЕкономікаЕкономіка підприємства4330
071 Облік і оподаткуванняОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності3318
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління фінансами, банківська справа та страхування5217
073 МенеджментМенеджмент організацій і адміністрування3222
Логістика000
075 МаркетингМаркетинг169
076 Підприємництво…Підприємництво111
281 Публ. упр. та адм.Публічне управління та адміністрування1126
Факультет «Інформаційно-керуючих систем та технологій»
123 Комп’ютерна інженеріяІнтелектуальні інформаційні технології1047
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології10195
Інтелектуальні машини000
Компютерні інформаційно-управляючі системи000
172 Телекомунікації та радіотехнікаТелекомунікації та радіотехніка411
273 Залізничний транспортКомп’ютерні мережеві технології (ОП)10045
Комп’ютерні мережеві технології (ОН)3000
Факультет «Будівельний»
133 Галузеве машинобудуванняПідйомно-транспортні, будівельні, дорожні, колійні машини та обладнання9311
192 Будівництво та цивільна інженеріяПромислове та цивільне будівництво11413
273 Залізничний транспортЗалізничні споруди та колійне господарство (ОП)104313
Залізничні споруди та колійне господарство (ОН)400
Факультет «Механіко-енергетичний»
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕнергоменеджмент і енергоаудит в електроенергетиці та електромеханіці003
Електропостачання та ресурсозберігаючі технології714
144 ТеплоенергетикаЕнергетичний менеджмент7416
152 Метрологія та і.в.т.Якість, стандартизація та сертифікація009
273 Залізничний транспортВагони та вагонне господарство (ОП)70424
Вагони та вагонне господарство (ОН)300
Локомотиви та локомотивне господарство (ОП)124417
Локомотиви та локомотивне господарство (ОН)500
Високошвидкісний рухомий склад401
Електровози та електропоїзди10140
Факультет «Управління процесами перевезень»
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)Митний контроль на транспорті (залізничний транспорт)19216
Організація міжнародних перевезень19014
Організація перевезень і управління на транспорті (ОП)256174
Організація перевезень і управління на транспорті (ОН)1200
Всього271925333316

У цьому році на базі університету спільно із Лиманською загальноосвітньою школою І-ІІІ ст. №4 було відкрито Освітній центр «Донбас – Україна та Крим – Україна». Діяльність центра спрямована на забезпечення проходження державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про повну загальну середню освіту та прийому на навчання до університету для осіб, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), територія здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (на період їх здійснення), територія населених пунктів на лінії зіткнення, а також громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця, які перебувають в Україні на законних підставах та проживають на тимчасово окупованій території України.

Освітній центр виконує такі задачі:

забезпечує консультування та допомогу в оформленні декларації заявника;

сприяє проведенню річного оцінювання та державної підсумкової атестації заявника з української мови та історії України, видачі йому документів державного зразка про повну загальну середню освіту;

організовує оформлення документів заявника як вступника, проведення вступного випробування до університету та (в разі проходження конкурсного відбору) надає рекомендації для вступу;

сприяє поселенню заявника на час проходження річного оцінювання, державної підсумкової атестації та проведення вступного випробування до гуртожитку;

сприяє отриманню заявником документів, що посвідчують особу.

Під час вступної компанії 2020 року до центру для консультацій звернулось більше 30 осіб. Студентами стали чотири абітурієнта. Значна кількість бажаючих не змогла перетнути зону розмежування із-за закритих кордонів.

В цьому році, вперше, було організовано та проведено Всеукраїнську олімпіаду Українського державного університету залізничного транспорту для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти. Основними завданнями олімпіади було виявлення, розвиток обдарованих вступників на основі повної загальної середньої освіти, які вступають за результатами зовнішнього незалежного оцінювання, надання їм допомоги у виборі професії, залучення їх до навчання в університеті, реалізація здібностей талановитих учнів.

До участі в олімпіаді допускались громадяни України, що отримали повну загальну середню освіту, або могли отримати документ про повну загальну середню освіту у 2020 році. Олімпіада проводилась у два тури. Переможцям ІІ туру під час розрахунку конкурсного балу при вступі до університету нараховувалось до 20-ти додаткових балів до сертифікату ЗНО з української мови та літератури.

Участь в І турі олімпіади прийняло 53 учні. До ІІ туру пройшло 40 учасників. Переможцями стали 33 учня, 17 з яких стали студентами університету.

Завданнями на 2020/2021 навчальний рік з формування контингенту є такі:

подальша популяризація університету в засобах масової інформації та соціальних мережах;

продовження роботи освітнього центру «Донбас – Україна та Крим – Україна», поширення інформації серед абітурієнтів про цей центр;

організація підготовчих курсів з української мови та літератури, математики, історії України в режимі онлайн для підготовки абітурієнтів до складання ЗНО та професійної орієнтації вступників;

організація підготовчих курсів з іноземної мови в режимі онлайн для підготовки бакалаврів до складання єдиного вступного іспиту (ЄВІ);

проведення Всеукраїнської олімпіади Українського державного університету залізничного транспорту з української мови та літератури, математики.

Підготовка іноземних студентів. Університет веде підготовку висококваліфікованих фахівців з числа іноземних громадян за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти та другим (магістерським) рівнем вищої освіти для інфраструктури залізничного транспорту та підприємств інших країн.

В університеті навчаються іноземні громадяни з Азербайджану, Узбекистану, Туркменістану, Грузії, Алжиру, Російської Федерації, Королівство Марокко, Туреччини, Білорусії. Контингент іноземних громадян становить 451 особа, з них денна форма навчання – 115 осіб, заочна форма навчання – 336 осіб, аспірантура – 1 особа. Прийом іноземних громадян на такі форми навчання становить: бакалавр денна повна – 26 осіб, бакалавр денна скорочена – 3 особи, бакалавр заочна повна – 43 особи, бакалавр заочна скорочена – 14 осіб, магістр денна – 7 осіб, магістр заочна – 9 осіб. Всього зараховано 102 особи.

Згідно з договорами з суб’єктами підприємницької діяльності в поточному році університет співпрацював з 4 фірмами з набору іноземних громадян. Всього іноземним громадянам було видано 69 запрошень на навчання.

В 2019/2020 навчальному році здійснюється освітня діяльність для іноземних громадян за напрямом «Підготовка до вступу в заклади вищої освіти України». Прийом іноземних громадян склав – 21 особа.

Випуск іноземних громадян у 2019/2020 навчальному році склав 95осіб, з них бакалаврів – 81 особа, магістрів – 14 осіб.

Міжнародна діяльність. Університет має 25 партнерських закордонних організацій, з якими здійснюється співробітництво в галузі науки, освіти та культури.

В рамках реалізації п. 2.1. Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу права на академічну мобільність, керуючись п. 2 статті 57, п. 17 статті 62 Закону України «Про вищу освіту»:

працівники університету брали участь у проєктах академічної мобільності за програмою Європейського Союзу Еразмус+ КА107 – мобільність викладачів і студентів: два співробітники брали участь в інформаційних семінарах Erasmus+ у Технолого-гуманітарному університеті імені Казимира Пуласького (Радом, Польща) та Сілезькому технологічному університеті (Глівіце, Польща);

реалізовано конкурсний проєкт молодіжних обмінів, фінансований Польсько-українською радою молодіжних обмінів під назвою «Залізниця нас єднає». Партнером університету був  Познанський політехнічний університет (Познань, Польща).

З метою виконання стратегічних завдань інтернаціоналізації відповідно до Концепції інтернаціоналізації університету на 2018-2020 рр. :

університет долучився до нової трирічної програми Teaching and Learning Excellence від Британської Ради в Україні. Програма реалізується у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE (Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки та Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти і має на меті підвищення якості вищої освіти шляхом розвитку інституційної спроможності щодо вдосконалення викладання і навчання;

з робочими, науковими та освітніми візитами університет відвідали делегації університетів-партнерів Вищої  школи управління охороною праці (Катовіце, Польща), Азербайджанського технічного університету (Баку, Азербайджан).

Для приведення в дію механізму втілення стратегії інтернаціоналізації, визначеного Концепцією інтернаціоналізації університету на 2018-2020 рр.:

підписано нові угоди про співробітництво з Білоруським національним технічним університетом (Мінськ, Білорусь) та Консалтинговою компанією Heilongjiang huayue Oriental Enterprise Management Consulting Co (Харбін, КНР);

продовжено двосторонню угоду про співробітництво з Технолого-гуманітарним університетом імені Казимира Пуласького (Радом, Польща) та угоду про реалізацію магістерської програми Подвійних дипломів з Національною консерваторією мистецтв і ремесел (Париж, Франція);

продовжено співробітництво з Генеральним Консульством Республіки Польща в Харкові.

Послідовно дотримуючись завдань академічної мобільності відповідно до Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу університету права на академічну мобільність, в університеті успішно проведено дистанційний захист за програмою «Два дипломи» чотирьох магістерських робіт за напрямом «Транспорт» спільно з Познанським політехнічним університетом (Познань, Польща) та однієї роботи за напрямом «Управління» спільно з Вищою школою управління охороною праці (м. Катовіце, Польща).

З метою реалізації статті 57 Закону України «Про вищу освіту» та для досягнення цілей академічної мобільності, визначених Положенням про порядок реалізації учасниками освітнього процесу університету права на академічну мобільність:

1) представники університету брали участь у роботі ІІІ Китайсько-українського науково-інноваційного форуму (Харбін, КНР) та Конференції Китайсько-Українського форуму науки і технологій (China-Ukraine Forum of Science and Technology) (Ібінь, КНР);

2) викладачі університету читали лекції в Технолого-гуманітарному університеті імені Казимира Пуласького (Радом, Польща), Ризькому технічному університеті (Рига, Латвія), а також проходили стажування, тренінги, он-лайн семінари та практикуми, проводили робочі зустрічі у таких університетах і організаціях:

Софійський державний університет (Софія, Болгарія);

Університет Юрая Добріли (Пула, Хорватія);

Інститут Фізики університету Павла Йожефа Шафаріка (Кошице, Словаччина);

Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору (Рига, Латвія);

Університет суспільних наук (Лодзь, Польща).

3) студенти виїжджали на виробничу практику до Німеччини.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів. У 2019/2020 навчальному році інститут перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів провів підвищення кваліфікації 1009 осіб із структурних підрозділів регіональних філій АТ «Укрзалізниця». Крім того, пройшли навчання 48 спеціалістів інших підприємств у т.ч. з ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»; КП «Київський метрополітен»; ТОВ «КВАДРО ЦЕНТР»

За 2019/2020 навчальний рік, відповідно до нових вимог щодо підвищення кваліфікації, проведено підвищення кваліфікації 136 викладачів коледжів.

Проведено оновлення 21 навчально-професійної програми за очною та дистанційно-очною формою навчання. Проводиться робота з оновлення тестів для слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Проведено навчання та атестовано 165 працівників університету з питань охорони праці. Також здійснено підвищення кваліфікації педагогічних працівників УкрДУЗТ (6 осіб) та закладів освіти України (10 осіб).

У 2019/2020 навчальному році кількість слухачів навчально-наукового центру спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів збільшилась на 355 осіб. Виконані договори з регіональними філіями АТ «Укрзалізниця» (Південна залізниця, Донецька залізниця, Південно-Західна залізниця) та проведено навчання 720 слухачів . Крім того, укладено договори з підприємствами промислово-залізничного транспорту: ПрАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ»; Акціонерне товариство «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ»; ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат»; ПАТ «Нафтопереробний комплекс –Галичина» (ПАТ «НПК-Галичина»); іншими підприємствами. Разом у навчально-науковому центрі спеціального навчання працівників суб’єктів перевезення небезпечних вантажів проведене навчання 1078 осіб. Разом виконано послуг на 1 млн 167 тис. грн.

Наукова робота. У 2019 році обсяг запланованих надходжень за виконання госпдоговірних науково-дослідних робіт затверджено у розмірі 3 млн. 600 тис. грн. Укладено договорів на суму 5 млн. 747 тис. грн., отримано коштів 4 млн. 031 тис. грн. Усього у виконанні госпдоговірних робіт беруть участь 70 осіб, з них: 11 докторів наук, 36 кандидатів наук. Молодих вчених (віком до 35 років), які беруть участь у виконанні робіт – 14 осіб. Загалом у 2019 році укладено 88 договорів на виконання науково-дослідних робіт.

За рахунок коштів загального фонду державного бюджету у звітному періоді здійснювалося фінансування 4 науково-дослідних робіт на загальну суму 1934,373 тис. грн.

У 2019 році завершено виконання прикладної науково-дослідної роботи «Отримання та комплексне дослідження флуксон-магнонних гетероструктур на основі новітніх метаматеріалів з заданою наноструктурою» з фінансуванням 698,024 тис грн/рік.

У 2020 році продовжено виконання фундаментальної науково-дослідної роботи «Теоретичні та експериментальні основи визначення, прогнозування та забезпечення несучої здатності та довговічності транспортних споруд в умовах агресивних впливів», розпочатої у 2019 році, із фінансуванням 270 тис. грн/рік.

З 2020 року розпочато фінансування і виконання ще двох науково-дослідних робіт, загальною тривалістю три роки кожна, які були відібрані для виконання за результатами конкурсу Міністерства освіти і науки:

на загальному конкурсі − «Розвиток теоретичних основ і експериментальна перевірка нових ефективних способів підвищення несучої здатності та водонепроникності ґрунтів земляного полотна залізниць», із фінансуванням у 2020 році 400 тис. грн/рік

на конкурсі робіт молодих вчених − «Інноваційні засади створення ресурсозберігаючих конструктивів вагонів шляхом урахування уточнених динамічних навантажень та функціонально-адаптивних флеш-концептів», із фінансуванням у 2020 році 566,349 тис. грн/рік.

У виконанні робіт за держбюджетними тематиками протягом звітного періоду брали участь 35 осіб, з яких: 8 докторів наук, 17 кандидатів наук та 4 студенти.

Університет є засновником 4 наукових видань, які включено до переліку наукових фахових видань України. У 2019/2020 р. підготовлено до друку та видано 6 Збірників наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту, 6 випусків журналу «Східно-Європейський журнал передових технологій», 5 випусків журналу «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті», а також 4 випуски збірника «Вісник економіки транспорту та промисловості».

Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту та журнал «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України. В Збірник приймаються наукові статті за 8-ма спеціальностями, а у журнал – за 4-ма, різних галузей технічних наук.

Східно-Європейський журнал передових технологій індексується міжнародною науково-метричною базою Scopus та рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки включено до категорії «А» Переліку наукових фахових видань України (із дозволом друкувати наукові статті за 37 спеціальностями технічної галузі).

Міністерство освіти і науки розпочало підготовку до проведення державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності з метою визначення ефективності такої діяльності за окремими її напрямами за галузями знань та визначення з урахуванням результатів державної атестації інструментів заохочення закладів вищої освіти, які пройшли державну атестацію. У зв’язку з чим підготовлено документи за 2015 − 2019 роки для проходження державної атестації за науковими напрямами «Технічні науки» та «Суспільні науки».

У 2019 році відправлено до Держпатенту України 4 заявки на винаходи та 8 заявок на корисні моделі. Усього брало участь у складанні заявок 32 винахідника, з них: 5 докторів наук, 19 кандидатів наук і 7 осіб з вищою освітою та 1 студент. Отримано 15 рішень про видачу патенту України на винаходи та корисні моделі. Отримано 19 охоронних документів (патентів України). Зараз на розгляді в Укрпатенті перебуває 17 заявок.

З метою захисту технічних рішень із держбюджетних і госпдоговірних тематик в університеті впроваджене щорічне планування підготовки документів на патентування результатів науково-дослідних робіт. Отже у 2019 році заявок на видачу патенту за результатами бюджетних досліджень не було. Всі 12 заявок були подані винахідниками за власною ініціативою.

Укрпатент започаткував подачу заявок у електронному вигляді, що дозволяє заощадити кошти у розмірі 20%. На даний час в університеті всі заявки до Укрпатенту подаються виключно у електронному вигляді.

В Університеті працює 18 галузевих науково-дослідних лабораторій (ГНДЛ) та центр діагностики споруд транспортного призначення. На даний час Свідоцтво щодо відповідності стану систем вимірювань вимогам ДСТУ ІSO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання» мають:

Центр діагностики споруд транспортного призначення;

ГНДЛ «Підвищення паливно-експлуатаційної економічності та покращення екологічних показників дизельної тяги»;

ГНДЛ «Хіммотологічна».

У 2019 році одна особа отримала статус експерта в Національному агентстві з акредитації України (НААУ) на відповідність вимогам міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг».

13 осіб пройшли реєстрацію в експерти Національного фонду досліджень України. На конкурсах наукових робіт, що проводилися фондом у квітні-серпні 2020 року, експертами університету було проведено експертизу 13 робіт.

4 особи є експертами проекту UNIDO, спрямованого на сприяння адаптації та впровадженню ресурсо-ефективного та більш чистого виробництва на вітчизняних підприємствах.

У 2020 році молодим науковцям університету було призначено стипендію імені Г.Ф. Проскури (номінація «Технічні науки»), стипендія Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

У 2019/2020 навчальному році проведено п’ять наукових конференцій, за матеріалами яких видано збірники тез доповідей:

32-а Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті» (жовтень 2019 р.);

2-га Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів» (листопад 2019 р.)

8-а Міжнародна науково-технічна конференція «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд та будівель на залізничному транспорті», ТРАНСБУД-2019 (листопад 2019 р.);

1-ша Міжнародна науково-технічна конференція «Інтелектуальні транспортні технології» (січень 2020 р.),

16-а Міжнародна науково-практична конференція «Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика» (червень 2020 р.), проведена в дистанційному режимі у формі інтернет-конференції.

За результатами роботи 8-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті» опубліковано 117 статей у електронному журналі IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, які було проіндексовано у наукометричній базі Scopus.

Працівники університету протягом цього навчального року брали участь у таких міжнародних конференціях:

XVII International Scientific Conference on Current Issues of Civil and Environmental Engineering (Lviv – Košice – Rzeszów), 11–13 вересня, 2019 р. (Львів, Україна). За результатами було опубліковано 4 статті у журналі Lecture Notes in Civil Engineering, що індексується Scopus;

XI International Scientific Conference on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies, BULTRANS, 10-12 вересня 2019 р. (Sozopol, Bulgaria). За результатами було опубліковано 3 статті у журналі IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, що індексується Scopus;

III Міжнародна конференції «Експлуатація та реконструкція будівель», 26-28 вересня 2019 року (Одеса, Україна);

Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми містобудування. Перспективи та пріоритети розвитку» 15 листопада 2019 року (Луцьк, Україна);

IX Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми безпеки на транспорті» 28 -29 листопада 2019 року (Мінськ, Білорусь);

VII Міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми інженерної механіки» 12-15 травня 2020 року (Одеса, Україна). За результатами роботи опубліковано 1 статтю у журналі Key Engineering Materials, що індексується Scopus;

The International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and Economic Matters (ICSF), 20-22 травня, 2020 р. (Кривий Ріг, Україна). За результатами роботи було опубліковано 6 статей у журналі E3S Web of Conferences, що індексується Scopus.

Загалом у 2019 році науково-педагогічними працівниками університету було зроблено 137 публікацій у виданнях, які індексуються міжнародною наукометричною базою Scopus та 43 публікації у журналах, що індексуються у базі Web of Science. У 2020 році на кінець вересня місяця кількість публікацій індексованих у вищезгаданих базах склала 52 і 15 відповідно.

Станом на вересень 2020 року загальна кількість наукових публікацій працівників університету у наукометричній базі Scopus становить 448, загальна кількість цитувань у базі – 1070, індекс Гірша – 13. В базі даних Web of Science Core Collection на цей же час загальна кількість наукових публікацій становить 238, загальна кількість цитувань – 329, індекс Гірша – 9.

На секціях 81-ї студентської науково-технічної конференції, яка проводилась у листопаді 2019 р., було заслухано 1421 доповідь та виступило 1498 студентів. У порівнянні з попереднім роком збільшена активність студентів, що зумовлено зацікавленістю підвищення рейтингової складової.

У 2019/2020 навчальному році студенти університету взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за 20 напрямками у 16 закладах вищої освіти; 24 кафедри подали на конкурс 42 студентські наукові роботи. За результатами Всеукраїнського конкурсу 7 студентів університету одержали дипломи переможців (ІІ місце – 2 студенти і ІІІ місце – 5 студентів).

З 2019 по 2022 роки університет призначено базовим закладом вищої освіти для проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Інфраструктура залізничного транспорту».

Загалом у 2019/2020 навчальному році у конкурсі взяли участь 24 студенти із 6 закладів вищої освіти України. На розгляд конкурсної комісії були подані 17 робіт.

Для участі у XIV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук студентами університету подано 4 роботи за 3 напрямками. Один студент університету став переможцем цього конкурсу, посівши третє місце.

У лютому 2019 р. в університеті відбувся І-й етап Всеукраїнської студентської олімпіади, для участі в якій на 20 кафедрах залучено 589 студентів. Другий етап студентських олімпіад у звітному періоді не проводився в зв’язку із загальнодержавними карантинними заходами.

У 2019/2020 навчальному році на базі університету працювало 48 студентських наукових гуртків, результатами діяльності яких стали публікація наукових статей за авторством і співавторством студентів, участь членів гуртка у наукових конференціях, конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах. Один студент університету посів І місце в XIV регіональному науковому конкурсі молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді».

Підготовка кадрів вищої кваліфікації. З метою покращення роботи з підготовки кадрів вищої кваліфікації в університеті діє програма «Кадри 2016-2020 рр.». В даний час ведеться робота по розробці програми «Кадри 2021-2025 рр.»

У 2019/20 навчальному році захищено 18 кандидатських та 4 докторських дисертації. До завершення 2020 року заплановано захист ще 4 кандидатських та 1 докторської дисертації.

Коефіцієнт ефективності роботи аспірантури і докторантури по університету становить 50 %.

На сьогодні університет має ліцензію щодо провадження освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні за 8 спеціальностями. У 2020 р. планові показники держзамовлення виконані у повному обсязі.

На сьогодні в університеті діють чотири спеціалізовані ради, в яких приймаються до захисту дисертації за 9 спеціальностями. Зауважень до роботи рад з боку Міністерства освіти і науки України немає.

Виховна робота. Невід’ємною складовою частиною роботи науково-педагогічних працівників є виховна робота.

В університеті систематично проводяться заходи, присвячені пам’яті Героя України, випускника нашого університету Владислава Зубенка та інших учасників Революції Гідності. Так, у листопаді 2019 року була проведена лекція, присвячена Революції Гідності. У лютому 2020 року відбулись заходи з відзначення подвигу учасників Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні. Ряд заходів було присвячено пам’яті героїв Другої світової війни. Викладачі, працівники, студенти взяли участь в урочистому покладанні квітів до пам’ятника учасникам Другої світової війни. Протягом року були також організовані екскурсії до музею «Висота маршала Конєва».

В університеті були проведені конференції та круглі столи, присвячені річницям з дня створення Директорії та проголошення Акту Злуки, річницям Зборівської битви та битви під Крутами.

Студенти і працівники університету взяли участь в акції «Запали свічку», присвяченій пам’яті жертв Голодомору. Проведено круглий стіл, відкрита виставка літератури, присвячена жертвам Голодомору.

Згідно із Законом України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» в університеті проведений цілий ряд відповідних заходів. У межах Дня української писемності був проведений диктант з української мови. Значну кількість учасників зібрали перші етапи конкурсів знавців української мови та літератури імені Т.Г. Шевченка та імені Петра Яцика.

Регулярно проводяться круглі столи, конференції, присвячені іншим актуальним проблемам політики та української історії.

Важливу роль в університеті займають питання гендерної політики. В квітні 2020 році. відбувся XIV регіональний конкурс молодих вчених «Гендерна політика очима української молоді». Студентка університету посіла в ньому перше місце.

В рамках проведення виховної роботі ведеться боротьба із вживанням алкоголю, наркотиків, негативними проявами в студентському середовищі, запобіганню дисциплінарних порушень, а також  профілактиці захворювань в студентському середовищі.

Студенти університету брали активну участь у виставці «Освіта Слобожанщини», яка відбулася у 2019 році.

В університеті в лютому 2020 року відбувся п’ятий обласний освітній англомовний форум. Учасниками форуму були викладачі кафедри іноземних мов та студенти університету, вчителі іноземної мови та випускники шкіл Харківського району та області, загальною кількістю понад 60 осіб.

Проводиться в університеті і регулярна робота по здійсненню морального та естетичного виховання студентів, в якій основну роль відіграє центр естетичного виховання молоді. В 2019/2020 навчальному році були проведені заходи, присвячені Дню залізничника, Дню святого Миколая, Новому року.

Велика роль приділяється заходам фізичного виховання. В університеті працюють 17 спортивних секцій. Протягом року були проведені спортивно-розважальний квест «Калейдоскоп спорту», фізкультурно-патріотичний захід «Козацькі розваги», змагання з футзалу на Кубок ректора університету серед співробітників. Кожний навчальний рік проводиться спартакіада «Здоров’я». В 2019/2020 році в змаганнях прийняли участь понад 80 викладачів та працівників університету. Збірні команди університету беруть активну участь в обласних щорічних змаганнях «Спорт протягом життя» серед студентів закладів вищої освіти. Протягом 2019/20 навчального року звання майстра міжнародного класу отримала одна особа з вихованців університету, майстер спорту – 4, кандидат в майстри спорту – 15 осіб.

Господарська діяльність університету нерозривно пов’язана з фінансовою діяльністю. Основним джерелом фінансування університету є плата за послуги, що надаються згідно з напрямами економічної діяльності: бюджетне фінансування, навчання студентів на контрактній основі, перепідготовка та підвищення кваліфікації, наукова та господарська діяльність (послуги гуртожитків, квартплата, орендна плата).

Так за 2019 рік та за 9 місяців 2020 року отримано доходів:

платне навчання – 54 661 258,27 грн.;

навчально-науковий інститут  – 5 240 356,00 грн.;

плата за проживання в гуртожитках – 17 324 232 ,41 грн.;

наукова діяльність –  6 179 788,26 грн.;

оренда –  5 213 255,44 грн.;

відділ професійного навчання – 511 738,00 грн.;

утримання будинків –  576 208,44 грн.

Забезпеченість коштами, які були виділені з бюджету на комунальні послуги для забезпечення учбових корпусів в повному обсязі .

У цей час університет не має заборгованості по заробітній платі та стипендії.

Фінансово-господарська діяльність здійснювалася з урахуванням особливостей здійснення публічних закупівель через електронну систему закупівель «ПРОЗОРРО» відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

Одним із напрямків господарської діяльності університету в 2019/2020 навчальному році був правовий (юридичний) захист майнових інтересів університету та прав і інтересів працівників. В університеті здійснювався контроль за виконанням укладених договорів з метою належного та своєчасного виконання договірних зобов’язань, позовна робота і досудове врегулювання спорів.

В 2019/2020 навчальному році в університеті проводилась робота з покращення протипожежного стану як в навчальних корпусах, так і в гуртожитках по вул. Молочній, 3. Підтримувалась в належному технічному стані і система охоронної сигналізації .

Університетом проводилися необхідні роботи з:

підтримки приміщень в належному санітарно-технічному стані;

організації та проведення необхідних поточних і капітальних ремонтів споруд та будівель, які знаходяться на балансі університету;

експлуатації інженерних мереж, обладнання та устаткування для забезпечення об’єктів університету комунальними послугами;

забезпечення життєдіяльності корпусів, гуртожитків та жилих будинків;

придбання необхідних матеріально-технічних ресурсів.

Для виконання цієї роботи за звітний період було укладено 391 витратних угоди та 147 додаткових.

Так, в 2019 / 2020  навчальному році університетом було:

придбано обладнання, матеріалів та інвентарю на суму 2 290 502,32 грн.;

сплачено за різні послуги (прання білизни, вивезення побутових відходів, Інтернет та ін.) – 3 349 238,73 грн.;

сплачено за поточний ремонт житлового фонду та інших об’єктів університету 146 736,47 грн.;

сплачено за комунальні послуги 16 864 904,41 грн.;

придбано обладнання і предметів довгострокового користування на суму 861 841,66 грн.;

витрачено на капітальний ремонт – 1 330 159,32 грн.

Для виконання умов ліцензування та акредитації проведено роботи по забезпеченню доступу на об’єкти університету маломобільних груп.

Університет постійно вживає заходи, направлені на економію паливо-енергетичних ресурсів та проводить організаційно-технічні заходи з їх економії.

Важливим питанням залишається додержання правил внутрішнього розпорядку та виконання існуючих санітарно-гігієнічних норм студентами і працівниками університету, особливо в період дії карантинних обмежень, пов’язаних з захворюванням на COVID – 19. В цьому напрямку є необхідним більш дієвий контроль під час навчальних занять в аудиторіях, лабораторіях, ведення роз’яснювальної роботи зі студентами щодо додержання встановлених правил, виконання елементарних норм гігієни і культури поведінки.

Актуальним залишається прояв активної позиції працівників кафедр по підтриманню в чистоті аудиторних приміщень, парт, столів, стільців, підлоги; звільнення навчальних приміщень на перервах для прибирання сміття та провітрювання. Необхідно постійно слідкувати за вимиканням освітлення і апаратури (обладнання), закриттям вікон і дверей по закінченню занять та/або робочого часу.

Ми вважаємо, що працівникам та студентам університету не байдуже майбутнє університету та сподіваємось на спільну роботу.

 

Ректор                                                                                   Сергій ПАНЧЕНКО