Чебанова Наталія Володимирівна

Посада: професор кафедри Облік і аудит

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1956

Освіта:

У 1977 році з відзнакою закінчила Харківський інститут громадського харчування (ХІОП) за спеціальністю «Бухгалтерський облік» і отримала кваліфікацію економіста.

Кандидат економічних наук з 1991 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді  К 053.06.01 при Харківському державному університеті ім. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.00.01 – політична економія. Тема дисертації: «Торговий прибуток в системі госпрозрахункових відносин під час переходу до ринкової економіки». Науковий керівник – д.е.н., проф. О.М. Васильєв.  У 1993 році присвоєне вчене звання доцента.

У 2003 році, за винятком, рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, присвоєно вчене звання професора кафедри обліку і аудиту.

Доктор економічних наук з 2010 р. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством. Тема дисертації: “Стратегічне управління активами підприємств залізничного транспорту». Науковий консультант – д.е.н., проф. В.Л. Дикань.

Пройшла професійну підготовку в Інституті професійних фінансових менеджерів (Великобританія, 2003 р.) і отримала міжнародний диплом.

З 1997 по 2017 рік була членом підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичною комісією з економіки та підприємництва Міністерства освіти і науки України., впродовж 10 років очолювала Харківське регіональне відділення Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України (1996 – 2006 рр.), з 1997 по 2020 роки очолювала кафедру “Облік і аудит” УкрДУЗТ.

Напрямок наукової діяльності:

  • теоретичні та методичні основи організації бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування в сучасних умовах господарювання підприємств різних форм власності;
  • дослідження проблем стратегічного управління економічною діяльністю підприємств залізничного транспорту з метою підвищення їх конкурентоспроможності.

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д 64.089.01 при Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова, член редколегії трьох фахових журналів з економічних наук.

Автор:

285 наукових праць та навчально-методичних розробок, з яких: 6 статей у наукометричних базах Scopus та Web of Science Core Collection; 7 монографій; 25 підручників та навчальних посібників.

Нагороди та подяки:

За вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців для залізничного транспорту, значні здобутки у розвитку транспортної науки, реалізацію заходів з реформування вищої освіти нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2003 р., посвідчення №66341), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2000 р.), Подякою Міністерства фінансів України (2006 р.), годинником від Голови Харківської обласної державної адміністрації (2007 р.), Почесними грамотами Харківської обласної державної адміністрації (2003 р., 2005 р.), дипломант Х1У обласного конкурсу «Вища школа Харківщини – кращі імена» (2012 р.), Сертифікований аудитор України з 2005 року, сертифікат серії А №000371.

Вибрані публікації:

1 Чебанова Н.В. Дослідження процесу багаторівневого управління виробничою діяльністю підприємства з урахуванням ризиків / В.О. Бабенко, Н.В. Чебанова, Н.І. Рижикова, С.В. Руденко, Н.О. Бірченко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2018.– № 1/3(91). – С. 4 – 12. – Наукометрична база Scopus

2 Чебанова Н.В. Впорядкування фінансової звітності за вимогами таксономії МСФЗ / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко, В.М. Орлова, Н.М. Корольова // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 628-632.- Наукометрична база Scopus

3 Чебанова Н.В. Теорія відкриття як інноваційна модель стратегії розвитку індустріальних компаній / Е.В. Ареф’єва, В.В. Прохорова, Н.В. Чебанова, В. Хаустова, С. Рушникова // International Journal of view Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018) 387-392.- Наукометрична база Scopus

Chebanova N. Opening theory as an innovative model of the development strategy of industrial companies / O. Arefyeva, V. Prokhorova, N. Chebanova, V. Khaustova, S. Mushnikova // International Journal of Engineering & Technology, 7 (4.3) (2018). – p.p. 387-392. (Scopus)

4 Чебанова Н.В. Моделирование инвестиционной привлекательности стран с помощью энтропийного анализа региональных фондовых рынков / Н. Данильчик, Н. Чебанова, Н. Резник, Ю.Витковський // Global Journal of Environmental Science and Management (GJESM) – 2019.– №.- Наукометрична база Scopus та Web of Science

5 Чебанова Н.В. Ідентифікація, вимірювання та відображення ризиків у бухгалтерському обліку / Н.В. Чебанова, В.М. Орлова, Л.Є. Ревуцька, М.Ю. Карпушенко //

6 Чебанова Н.В. Економічна діяльність підприємств: методичні аспекти оцінки / О.Ю. Давидова, Н.В. Чебанова, Н.Б. Кащена, Г.Л. Чмiль, В.М. Проценко //

7. Чебанова Н.В. Облікова політика державного сектора економіки України/ Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька, В.М. Орлова // Вісник ХНАУ: Серія „Економічні науки”. – 2019.– № 1. – С. 23 – 33.

8. Чебанова Н.В. Політика структурних трансформацій діяльності промислових підприємств / Н.В. Чебанова // Вісник ХНАУ: Серія „Економічні науки”. – 2019.– № 4. – Т. 1 – С. 43 – 51.

9. Чебанова Н.В. Управлінській облік. [Текст] / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька // Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України), Х.: УкрДУЗТ, 2016. – 218 с.

10. Чебанова Н.В. Бухгалтерський облік. [Текст] / Н.В. Чебанова, І.В.Підопригора, О.П. Чебанова // Навчальний посібник (Рекомендовано МОН України), Х.: УкрДУЗТ, 2017. – 221 с.

 

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Бухгалтерський облікОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
2Облік і оподаткування в сфері послугМаркетинг