Дериземля Світлана Володимирівна

Посада: завідувач лабораторії

Науковий ступінь, вчене звання:

Рік народження: 1993

Освіта:

У 2015 році закінчила Український державний університет залізничного транспорту (УкрДУЗТ) за спеціальністю «Залізничні споруди та колійне господарство».

З 2015 р. – аспірант Українського державного університету залізничного транспорту за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди.

Напрямок наукової діяльності:

комп’ютерне моделювання роботи сталебетонних і комбінованих конструкцій.

Автор:

11 наукових праць.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

  1. Дериземля С.В. Численное моделирование сталебетонной балки при температурно-силовом воздействии. Образование, наука, производство: сб. тр. конф. VII Международный молодежный форум. Белгород: БелГТУ им. Шухова, 2015. С. 2469-2474.
  2. Веревичева М.А., Берестянская А.А., Дериземля С.В. Выбор рациональных параметров фибрового армирования. Строительство, материаловедение, машиностроение. 2015. Вып. 82. С. 60-69.
  3. Дериземля С.В. Моделирование работы сталебетонных конструкций под воздействием силовых и температурных нагрузок. Актуальные проблемы инженерной механики: тезисы докладов ІІІ Международной научно-практической конференции. Одесса: ОГАСА, 2016. С. 62-65.
  4. Дериземля С.В. Можливість моделювання сталебетонних конструкцій в різних програмних комплексах. Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація: зб. наук. статей. Полтава: ПолтНТУ, 2016. Вип. 12. С. 108-109.
  5. Дериземля С.В., Комагорова С.Д. Про методи оптимального проектування комбінованих систем. Проблеми сучасного будівництва: зб. наук. праць за матеріалами ІІІ всеукраїнської інтернет-конференції молодих учених і студентів. Полтава: ПолтНТУ, 2016. С. 163-165.
  6. Китов Ю.П., Ватуля Г.Л., Веревичева М.А., Дериземля С.В. Рационализация сечений сталежелезобетонных балок. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. 2016. Вып 10. С. 27-34.
  7. Kitov Yu., Verevicheva M., Vatulia G., Orel Ye., Deryzemlia S. Design solutions for structures with optimal internal stress distribution. MATEC Web of Conferences: proceedings of BulTrans-2017 – 9th Int. Sc. Conf. on Aeronautics, Automotive and Railway Engineering and Technologies. Sozopol: TU-Sofia in Sozopol, 2017, Vol. 133. 03001.
  8. Kitov Yu.P., Verevicheva M.A., Vatulia G.L., Deryzemlia S.V. Design solutions of optimal systems under action of dead and live mobile load. Strength of Materials and Theory of Structures. 2018. Vol. 100. P. 124-139.
  9. Дериземля С.В. Вибір оптимальної конструкції трипрогонового балкового моста при дії постійного і тимчасового навантаження. Зб. наук. праць УкрДУЗТ. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. 177. С. 99.
  10. Кітов Ю.П., Веревічева М.А., Дериземля С.В., Ватуля Г.Л., Орел Є.Ф. Розрахунок конструкції трипрогонового балочного моста під дією постійного і тимчасового навантаження. ТРАНСБУД 2018. Харків: УкрДУЗТ, 2018. С. 114-115.