Кисельова Світлана Олександрівна

Кисельова Світлана Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: к.т.н.

Рік народження: 1967

Освіта:

У 1991 році закінчила Харківський політехнічний інститут ім. В.І. Леніна (Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут») за спеціальністю «Хімічна технологія пластичних мас».

Кандидат технічних наук з 2012 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.820.02 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби». Тема дисертації «Енерго- і ресурсозберігаюча технологія силікатної цегли», науковий керівник – д-р. техн. наук, професор, Г.М. Шабанова. Вчене звання доцента присвоєно у 2015 році.

Напрямок наукової діяльності:

Напрямок наукової діяльності: охорона праці, безпека технологічних процесів, утилізація відходів, ресурсозбереженняї, автоклавні бетони, CSH – фази

Автор:

Автор понад 50 наукових праць, у т.ч. монографії, 4 патентів на винахід; понад 20 навчально-методичних розробок, у т.ч. 2 навчальних посібників

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

Вибрані публікації:
1. Охорона праці на залізничному транспорті: Навч. посібник / Д.С. Козодой, О.В. Костиркін, С.О. Кисельова, Н.В. Козодой – Харків: УкрДУЗТ, 2020. – 124 с.
2. Кисельова С.О. Особливості ліквідації наслідків транспортних подій при перевезенні нафтопродуктів / С.О. Кисельова, О.В. Костиркін, Н.В. Козодой // 2-а Міжнародна наук.-практ. Конференція «Сучасні інноваційні та інформаційні технології в перевезенні небезпечних вантажів», Харків, 14-15 листопада 2019 р.: Тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – С. 16 – 17.
3. Шабанова Г.М. Підвищення екологічної та енергетичної безпеки України при виробництві силікатної цегли / Г.М. Шабанова, С.О. Кисельова, О.В. Костиркін, Р.М. Ворожбіян . Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту», Харків, 14 – 16 травня 2018 р.,: Тези доповідей. Ч.2. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – С.25 – 26.
4. Костиркін О.В. Можливість утилізації твердих промислових відходів та енергозбереження при виробництві силікатної цегли / Костиркін О.В., Кисельова С.О. // Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності: наук.-техн. зб.: матеріали міжнародної наук.-пр. конф. (Київ, 7-8 червня, 2018р.) / Міжнародна Академія безпеки життєдіяльності. – К.: Основа, 2018. – С. 274-280.
5. Estalishing the patterns in the formation of oxide films on the alloy Ti6Al4V in carbonic acid solutions / M. Ivashcenko, O.Smirnova, S. Kyselova and al. // eastern-Europian Journal Enterprise tecnologies. – 2018. – 5/6 (95). – P. 21 – 26. Doi: 10.15587/1729-4061.2018. 143793
6. Shabanova G. Studying the influence of industrial waste additives on the formation of C – S – H – phases in the sand-lime brick / G. Shabanova, S Kyselova, O.Khrystych. – Ibausil: 20 Internationale Baustofftagung (12 – 14 september 2018), Weimar, Bundesrepublik Deutschland. – T. 2. – Bauhaus-Universität Weimar, 2018. – P. 2-1105 – 2-1112.
7. Ресурсо- и энергосберегающая технология песчано-силикатных изделий: Монография / Г.Н. Шабанова, С.А. Киселева, А.Н. Корогодская и др.. – Харьков: НТУ ХПІ», типография Стиль-Издат, 2018. – 185 с.
8. Шабанова Г.М. Підвищення енергоефективності у технологіях автоклавних силікатних матеріалів / Г.М. Шабанова, С.О. Кисельова // Науковий вісник будівництва (Scientific Bulletin of building). – Харків: ХНУБА, 2016. – Т. 86. – № 4. – С. 176 – 181
9. Кисельова С.О. Сировинна суміш і спосіб виготовлення силікатної цегли. Патент на винахід №119173, номер заявки а 2016 13020 UA, МПК С 04 В 28/20, С 04 В 28/18, С 04 В 18/04 / Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Плугін А.А., Іващенко М.Ю // заявник Український державний університет залізничного транспорту. – заявл. 20. 12. 2016, публікація про видачу 10.05.2019, Бюл. № 9. – 3 с.
10. Кисельова С.О. Методичні вказівки до дипломного проектування до виконання розрахунків з організації виробничого освітлення / С.О. Кисельова, Б.К. Гармаш, І.І. Бугайченко. – Харків: УкрДАЗТ, 2015 – 90 с.
11. Кисельова С.О. Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 1. Розробка енергозберігаючих технологічних параметрів автоклавування силікатної цегли з добавкою алюміній (ІІІ) хлориду / С.О. Кисельова // Вісник НТУ «ХПІ». 2014.– № 51 (1093). – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія). – С. 80 – 86.11
12. Кисельова С.О. Вплив добавки розчину алюміній (ІІІ) хлориду на гідратацію вапняно-кремнеземної суміші при енергозберігаючих технологічних параметрах автоклавування. Частина 2. Дослідження механізму процесів гідратації в силікатній суміші з комплексною добавкою відходу помольних тіл та алюміній (ІІІ) хлориду // С.О. Кисельова // Вісник НТУ «ХПІ». – № 52 (1094). – 2014. – (Серія: Хімія, хімічна технологія та екологія). – С. 175 – 187.

Основні навчальні дисципліни, які викладає: