Shumyk Danylo

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Year of birth: 1974

Education:

In 1996 he graduated from the Kharkiv State Academy of Railway Transport , specializing in “Railway structures, tracks and track management”.

Candidate of Science (Engineering) since 2001. He defended hes thesis in the specialized academic council D 64.820.02 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specialty 05.23.05. – building materials and products. Dissertation topic: Superplasticized cement-water composition for repair of mountain tunnels.

Awarded the academic title of Associate Professor.

Scientific activity direction:

Information technologies and systems, arrangement, operation and reconstruction of engineering structures

Author:

As part of educational and methodological work, Associate Professor D.Shumyk. 48 scientific and educational-methodical developments were issued and prepared for publication. Has 1 patent.

Awards and diplomas:

Featured publications:

 1. Экспериментальная проверка физико-химической теории прочности цементного камня [Текст] / А.Н. Плугин, Д.В. Шумик, О.А. Калинин, А.А. Плугин // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА; ХОТВ АБУ, 1999. – Вип. 5. – С. 138-140.
 2. Експериментальні дослідження проникної здатності тампонажних розчинів [Текст] / А.М. Плугін, Д.В. Шумик, А.А. Плугін, А.М. Плугін, О.А. Калінін // Проблеми надійності та довговічності інженерних споруд і будівель на залізничному транспорті: Зб. наук. праць. – Харків: ХарДАЗТ, 1999. – Вип. 37. – С. 3-13.
 3. Вплив електроповерхневих потенціалів мінералів портландцементу на його взаємодію з суперпластифікаторами [Текст] / А.М. Плугін, Д.В. Шумик, А.А. Плугін, Арт.М. Плугін // Зб. наукових праць УкрДАЗТ. – Харків: ХарДАЗТ, 2000. – Вип. 44. – С. 74-79.
 4. Ломотько, Д.В. Оптимізація графіку транспортного обслуговування залізницями з урахуванням затримок [Текст] / Д.В. Ломотько, Д.В. Шумик, О.М. Пилипейко // Інф.-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2005. – № 1/2. – С. 80 – 83.
 5. Малахова, О.А Управління процесами перевезень [Текст]: конспект лекцій з дисципліни «Управління процесами перевезень» для студентів факультету економіки транспорту всіх форм навчання та слухачів ІППК [Текст] / О.А. Малахова, Д.В. Шумик, О.І. Гребцов. – Х. : УкрДАЗТ, 2010. – 44 c.
 6. Ходаківський, О.М. Дослідження роботи південної та північної сортувальних систем станції Основа на основі сучасних програмних засобів [Текст] / О.М. Ходаківський, Д.В. Шумик, С.Д. Бронза, К.С. Кирпиченко // Інф.-керуючі системи на залізничному транспорті. – 2010. – № 5/6. – С. 18 – 23.
 7. Северін, С.В. Збільшення швидкості руху пасажирських поїздів напередодні чемпіонату ЄВРО-2012 [Електронний ресурс]/С.В. Северін, А.В. Супрун, Д.В. Шумик // Вестник Национального технического университета «ХПИ» : сб. науч. тр. : темат. вып. / НТУ «ХПИ». – Х. : НТУ «ХПИ», 2011. – Вып. 58: Новые решения в современных технологиях. – С. 103-108.
 8. Стасюк, О.І. Удосконалення експлуатаційної роботи вантажної станції Б в умовах інформатизації [Текст] / О.І. Стасюк, Д.В. Шумик // Зб. наукових праць УкрДАЗТ. – Х., 2012. – Вип. 133. – С. 100 – 105.
 9. Москаленко, А.Д. Аналіз розвитку вантажних перевезень в умовах інформатизації залізничного транспорту [Електронний ресурс] / А.Д. Москаленко, А.М. Майоров, Д.В. Шумик // Зб. наукових праць УкрДАЗТ. – Х., 2013. – Вип. 135. – С.96 – 100.
 10. Сучасні інформаційні технології в управлінні залізничними підрозділами [Текст] : Конспект лекцій / Т.В. Бутько, Д.В. Шумик. – Харків:УкрДАЗТ, 2014 – 86с.
 11. Д.В. Шумик, Л.Г. Кулик, А.С. Таран. Удосконалення розподілу порожніх вагонів за допомогою інформаційних технологій.Вісник економіки транспорту і промисловості /УкрДАЗТ. – Х., 2018. – № 62, Додаток. – С. 64–66.
 12. Potapov,V. Vitolberg,D. Shumyk,V. Ovcharenko,V. Bulgakov.Reused rails for underground systems.MATEC Web of Conferences 230, 01013 (2018) Articlen Number – 01013 Number of page(s)-7
 13. Shander. Improving the technology of freight car fleet management of operator company / O. Shander, D. Shumyk, Y. Shander, O. Ischuka // Procedia Computer Science Volume 149, 2019, P. 50-56