Пєтухова Тетяна Олександрівна

Посада: доцент кафедри Облік і аудит

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження:

Освіта:

У 1998 році закінчила з відзнакою Харківську державну академію залізничного транспорту за спеціальністю «Облік і аудит».

У 2010 році закінчила Донецький інститут післядипломної освіти за спеціальністю «Практична психологія».

Кандидат економічних наук з 2011 року. Дисертацію захистила у спеціалізованої вченій раді Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), номер диплома ДК № 000479

Напрямок наукової діяльності:

Діджиталізація обліку, аудит  фінансово-господарської діяльності та персоналу,  наукове супроводження впровадження управлінського обліку на підприємствах України, у т.ч. залізничного комплексу

Автор:

В рамках науково-методичної роботи підготовлено до друку та видано 48 науково-методичних та навчально-методичних розробок, з них науково-методичних 15 та 1 навчальний посібник (Аудит на підприємствах залізничного комплексу Навчальний посібник / Чебанова Н.В., Пакуліна А.А, Петухова Т.О., Ревуцька Л.Є., Чупир В.Є. (Рекомендовано МОН України),// Х.: УкрДАЗТ, 2010. – 206 с.).

Нагороди та подяки:

Є сертифікованим бухгалтером-практиком САР (сертифікат №0001428 від 15.12.2003р.) та  дійсним членом Української асоціації сертифікованих бухгалтерів і аудиторів ( №а182002655)

Має баготорічний досвід практичної діяльності у сфері фінансового і управлінського обліку та наукового консультування українських і закордонних підприємств

Вибрані публікації:

  1. Пєтухова Т.О. Теоретичні основи обліку праці та заробітної плати в сучасних умовах/ Т.О.Пєтухова, О.Л. Богданович, І. В. Галенко //Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. -Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 64. – С. 61-68.
  2. Пєтухова Т.О. Формування економічного механізму адаптації підприємств залізничного комплексу до динаміки ринкового середовища/ Т.О.Пєтухова// Українська залізниця: міжнародний техніко-еономічний журнал, 2018.-№9(63).-С.11-13
  3. Пєтухова Т.О. Теоретичні  основи  розвитку внутрішнього аудиту  підприємств / Т.О.Пєтухова, А.Є., Шамрай //Вісник економіки транспорту і промисловості: збірник науково-практичних статей. -Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 62. – С. 196-204
  4. Пєтухова Т.О. Обґрунтування державного втручання у сфери креативних індустрій/ Т.О.Пєтухова, І.М. Кукса// Актуальні проблеми економіки, 2018.-№5-6. С.44-52.Архив АРЕ 05-06-2018
  5. Пєтухова Т.О. Креативна економіка як елемент інноваційної та стійкої стратегії розвитку України/ Т.О.Пєтухова, І.М. Кукса// Ефективна економіка, 2017.-№12 
  6. Пєтухова Т.О. Методичний підхід до діагностування стратегічних фінансових можливостей розвитку ГТС України / Т.О.Пєтухова, О.Є. Кроленко // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2014. – № 45 – С. 38-45.
  7.  Пєтухова Т.О. Подання показників соціальної відповідальності підприємництва в фінансової звітності/ Т.О.Пєтухова, Т.І. Єфіменко, В.М.Орлова // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання-К.: Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України, 2014.-№4.
  8. Пєтухова Т.О. Бюджетування як інструмент управління фінансово-економічною діяльністю підприємств залізничного комплексу // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук.-практ. статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2013. – Вип. 44. – С. 171-174.
  9. Соціалізаційні ознаки фінансової звітності підприємств залізничного транспорту / Т.І. Єфіменко, Т.О. Пєтухова // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. – практ. статей. – Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 40. – С. 154-159.
  10. Організація оцінки людського капіталу на підприємствах залізничного транспорту / Т.І. Єфіменко, Т.О. Пєтухова // Вісник економіки транспорту і промисловості: зб. наук. – практ. статей. -Харків: УкрДАЗТ, 2012. – Вип. 37. – С. 186-191.

Науково-популярниі та/або консультаційні(дорадчиі) та/або дискусійні публікації з наукової або професійної тематики:

1 Пєтухова Т.О. Внутріній аудит як інструмент ефективного управління //Т.О.Пєтухова// Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика: матеріали 11-ої міжнар. наук.-практ. конф., 11 — 13 червня 2015 р., м. Харків. — Харків, 2015. Вип.50.-С.58

2 Пєтухова Т.О. Ключові показники ефективності як основа програм оцінки і мотивації /Т.О.Пєтухова// Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика: матеріали 12-ої міжнар. наук.-практ. конф., 2 — 4 червня 2016 р., м. Харків. — Харків, 2016.

3 Пєтухова Т.О. Компетенції при підготовці фахівців нової генерації // Підготовка фахівців нової генерації – завдання вищої освіти: Науково-методична конференція кафедр УкрДУЗТ (м. Харків, 29-30.11.2017 р.): тези доповідей. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – 183 с. С. 81

4 Пєтухова Т.О. Оцінка ефективності розвитку інноваційних технологій у соціальній сфері на залізничному транспорті / Тези доповідей за матеріалами дванадцятої науково-практичної конференції “Проблеми економіки та управління на залізничному транспорті ЕКУЗТ 2017” (17-19 травня 2017 р. м. Харків)

5 Пєтухова Т.О. Формування економічного механізму адаптації підприємств залізничного комплексу до динаміки ринкового середовища /Т.О.Пєтухова// Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика: матеріали 14-ої міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 червня 2018 р., м. Харків. — Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 62. – С. 147

Методичні вказівки/рекомендації:

1 Методичні вказівки та завдання до контрольної роботи з дисципліни «Організація обліку в малому бізнесі»  / доц. Т.О. Пєтухова,      УкрДАЗТ, 2014    (№1620) (oia_63)

2 Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни «Фінансовий облік» для облікових спеціальностей всіх  форм навчання, Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 60 с. (oia_67)

3 Методичні вказівки і завдання до контрольної роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для необлікових спеціальностей всіх  форм навчання/проф. О.Г. Кірдіна, доц. Т.О. Пєтухова/, Харків: УкрДАЗТ, 2015. – 40 с. (oia_66)

4 Методичні вказівки і завдання до практичних занять з дисципліни «Бухгалтерський облік» для необлікових спеціальностей всіх  форм навчання / доц. Т.О. Пєтухова, УкрДАЗТ, 2019

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Особливості обліку у галузях національної економікиОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
2АудитОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
3Аудит персоналуУправління персоналом та економіка праці
4Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудитіОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності
5Інформаційні системи і технології в облікуОблік, аудит та оподаткування комерційної діяльності