Управління персоналом та економіка праці

Шифр: 1405

Спеціальність: 073 Менеджмент

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 176.35

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 40/0

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21019

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Управління персоналом та економіка праці” є к.е.н., доцент Котик В.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є підготовка фахівців з загальними та професійними компетенціями у сфері управління персоналом та економіки праці (з різними об’єктами професійної діяльності). Студенти отримають поглиблені знання щодо засвоєння методологічних засад управління персоналом, використання соціальних і психологічних технологій управління, саморозвитку власних фахових якостей відповідно до службового становища в ієрархії управління, формування ефективної управлінської команди, яка високопрофесійно використовує людський потенціал у досягненні цілей організації.

Обравши, для навчання, дану освітню програму студент отримає професійні навички і вміння, які завжди затребувані на ринку праці, оскільки менеджери з персоналу (HR Managers) присутні в складі кожного підприємства, працюють в приватному секторі, в корпораціях та в сфері державного управління.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері управління та адміністрування за спеціальністю «Менеджмент». Освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» буде цікавою для тих, хто планує пов’язати своє професійне майбутнє з прийняттям ефективних управлінських рішень, прагне отримати знання з послідовності дій менеджера в процесі розробки кадрової політики та стратегії підприємства, планування й організації управління персоналом.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • у сфері приватного підприємництва та в державному секторі економіки;
  • у службах управління персоналом підприємств малого, середнього та крупного бізнесу будь-якої галузі економіки (транспорт, промисловість, сільське господарство, торгівля, сфера послуг, наукова діяльність);
  • в кадрових агентствах;
  • в консалтингових фірмах;
  • в службах зайнятості та соціального захисту населення;
  • в службах управління державних органів самоврядування (місцеві органи влади, міські та обласні адміністрації та ін.);
  • в соціальних і громадських проектах, де є потреба в фахівцях з управління персоналом;
  • в освітній діяльності, навчання в аспірантурі та докторантурі для здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук.

Можливості працевлаштування

Професійна робота в службах управління персоналом організацій будь-якої організаційно – правової форми на транспорті, в промисловості, торгівлі, в банківській, страховій, туристичній та інших сферах діяльності, в тому числі науково – дослідних організаціях, державних і муніципальних органах управління; службах зайнятості та соціального захисту населення регіонів і міст, кадрові агентства; організації, що спеціалізуються на управлінському та кадровому консалтингу відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікація видів економічної діяльності».

Додаткова інформація

Кафедра «Економіка, бізнес та управління персоналом на транспорті», що випускає фахівців за програмою підготовки «Управління персоналом та економіка праці», пропонує: організацію навчального процесу студентів в аудиторіях, оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; участь протягом навчання у студентських наукових конференціях, конкурсах і олімпіадах професійного спрямування. Отримання диплому бакалавра дає можливість вступу до магістратури. Сучасні соціально – економічні зміни відбиваються на вимогах до забезпечення прийняття ефективних управлінських рішень та зумовлюють оновлення підходів до підготовки фахівців з управління персоналом, як висококультурних особистостей з самостійною свідомою громадянською позицією і прагненням працювати на благо держави і громадян України.