Dolgopolov Peter

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Year of birth: 1978

Education:

In 2000 he graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport (UkrDAZT) with a degree in “Organization of transportation and management of railway transport.”

Candidate of Technical Sciences since 2006. The dissertation was defended in the specialized scientific council D-6482004 at the Ukrainian State Academy of Railway Transport in the specialty 05.22.20 – “Operation and repair of vehicles”.  He was awarded the academic title of associate professor.

 

Scientific activity direction:

Improvement of railway operational work on the basis of modeling of traffic flows and intellectualized control systems.

Author:

Within the framework of educational and methodical work more than 50 scientific-methodical and educational-methodical developments were published, from them 10 is educational-methodical.

Awards and diplomas:

Featured publications:

 1. Долгополов П.В. Побудова моделі корпоративної мережі упраління експлуатаційною роботою залізничного вузла //Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2004. – Вип. 62. – С. 93–100.
 2. Долгополов, П.В. Удосконалення експлуата-ційної роботи залізничної дільниці шляхом побудови комплексу інтерактивних АРМ поїзного диспетчера та чергових по станціях [Текст] / П.В. Долгополов, О.А. Скоробогатов // Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ, 2007. – Вип. 85. – 133–140.
 3. Долгополов, П.В. Оптимізація порожніх вагонопотоків з використанням математичного апарату задач на графах [Текст] / П.В. Долгополов, В.В. Петрушов // Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 2008. – Вип. №16. – С. 14-19.
 4. Управління експлуатаційною роботою і якістю перевезень на залізничному транспорті [Текст]: навч. посіб. / М.І.Данько, Т.В.Бутько, О.В.Березань, П.В. Долгополов [та ін.]; за ред. М.І. Данька. – Х.: УкрДАЗТ, 2008. – 174 с.
 5. Ведіння форм первинної звітності на станції при керуванні рухом поїздів [Текст]: загальні методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “УЕР та якістю перевезень на залізничному транспорті” для студентів спеціальності 070101 “ОПУТ (залізничний транспорт)” всіх форм навчання / Т.В. Бутько, П.В.Долгополов, О.В. Лаврухін [та ін.] – Х.: УкрДАЗТ, 2009. – 42 с.
 6. Інформаційні системи та технології при управлінні залізничними перевезеннями: навч. посіб. [Текст] / О.В. Лаврухін, П.В. Долгополов, В.В. Петрушов, О.М. Ходаківський. – Х.: УкрДАЗТ, 2010. – 122 с.
 7. Долгополов П.В. Оптимізація роботи залізничних вузлів на основі планування резерву порожніх вагонів [Текст] / Долгополов П.В., Дробот І.М., Рогозін О.Ю. // Збірник наукових праць УкрДАЗТ, №112. – 2010. – С. 108-112.
 8. Долгополов, П.В. Удосконалення місцевої роботи залізничного вузла на основі теорії розкладів [Текст] / П.В. Долгополов, О.О. Бовкун // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х.: 2012. – Вип. 56. – С. 30–32.
 9. Лаврухін, О.В. Побудова моделі оптимізації пропуску поїздів на підходах до сортувальної станції [Текст] / О.В. Лаврухін, П.В. Долгополов, Ю.В. Доценко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – Х.: 2013. – Вип. 64. – С. 15–17.
 10. Долгополов, П. В. Підвищення якості обслуговування пасажирів в умовах функціонування швидкісного руху [Текст] / П.В. Долгополов, Т.В. Головко, С. В. Чернишенко// Зб. наук. праць Укр. держ. унів. залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 180. – С. 136 – 142.
 11. Denis Konstantinov, Optimization of train routes based on neuro-fuzzy modeling and genetic algorithms / Liliya Rybalchenko, Ruslans Muhitovs, Peter Dolgopolov // Procedia Computer Science. N. 149. – 2019 y. – p. 11-18.