Lidiia Katkovnikova

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences (Ph. D.)

Year of birth: 1955

Education:

In 1978 graduated from Kharkiv Polytechnic Institute (KhPI)
majoring in Chemical Engineer-Technologist.

PhD since 1986. She defended her dissertation at Kharkiv Polytechnic Institute,
specialty 05.17.01 – “Technology of inorganic substances”.

Scientific activity direction:

Scientific activity direction: safety living, technology of inorganic substances.

Author:

Author more then 55 scientific publications and teaching materials.

Awards and diplomas:

Featured publications:

Вибрані публікації:

1. Катковнікова Л.А. Аналіз анкетування данних студентів щодо вживання алкогольних напоїв / Катковнікова Л.А., Токмакова О.В. // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Технології та інфраструктура транспорту». – Х.: УкрДУЗТ – 2018 р. – С. 30-32.

2. Катковникова Л.А. Изучение влияния коагулирующих добавок на процесс осаждения суспензии при приготовлении железо-хромового катализатора / Гармаш Б.К., Ворожбиян М.И., Катковникова Л.А., Лобойко А.Я., Михайлова Е.А. // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ”: Хімія, хімічна технологія та екологія №13 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2010. С. 18-23

3. Катковнікова Л.А. Очищення стічних вод на залізничному транспорті / Рева В.О., Катковнікова Л.А. // Тези доповіді на XV регіональній студентській науковій конференції «Харківщина, студентство, екологія», 5-6 грудня 2013 р. НТУ «ХПІ», м. Харків, С. 79-80

4. Катковникова Л.А. Статистика развития алкогольной зависимости среди молодежи / Ворожбиян М.И., Катковникова Л.А. // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту. – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – № 143 – С. 269-270

5. Катковнікова Л.А. Вплив психофізіологічних факторів на безпеку праці / Брусенцов В.Г., Катковнікова Л.А., Ворожбіян М.І. // Збірник XI Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека людини в сучасних умовах”, 5-6 грудня 2019 року м. Харків. С. 124-125

6. Катковнікова Л.А. Ідентифікація сполук міді і ванадію в суміші низьких дикарбонових кислот / О. В. Присяжний, П. А. Козуб, Л. А. Катковнікова, С. М. Козуб // Технологический аудит и резервы производства. – 2015. – Вып. 2, № 4 (22). – С. 68–71.

6. Катковнікова Л.А. Исследования растворимости смеси низких дикарбоновых кислот в органических растворителях / А. В. Присяжный, П. А. Козуб, Л. А. Катковникова, С. Н. Козуб // Вост.-Европ. журн. передовых технологий. – 2015. – № 2/6. – С. 17-20.

7. Катковнікова Л.А. Аналіз факторів, що впливають на економічні показники технології виробництва адипінової кислоти / О.В. Присяжний, Л.А. Катковнікова, П.А. Козуб, С.Н. Козуб // Тези доповідей 77-ї міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток наукової та інноваційної діяльності на транспорті». Збірник наукових праць УкрДАЗТ – 2015. Вип. 151 – С. 127

7. Катковнікова Л.А. Статистика употребления алкоголя среди студенческой молодежи // Л.А. Катковнікова, Є.В. Токмакова. Тези доповідей VII Міжнародної науково-методичної конференції та 105 Міжнародної конференції Європейської асоціації безпеки «Безпека людини в сучасних умовах». НТУ «ХПІ» 3-4 грудня 2015 р.

8. Катковнікова Л.А. Взаимодействие жидкого оксида азота (IV) с водными растворами азотной кислоты и ректификация образующихся смесей / Л.А. Катковникова, В.И. Созонтов, В.М. Москалик, В.Г. Табунщиков, И.Л. Коваленко // Вопросы химии и химической технологи – – 2019. № 1. С. 107-115

9.Катковнікова Л.А. Безпека життєдіяльності – це не лише дисципліна з навчального плану, а й складова у вихованні молоді / Катковнікова Л.А., Ворожбіян М.І. // IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-коонференція «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності» 28-29 березня 2019 р. Полтава. С. 23-26

10. Катковнікова Л.А. Професійна надійність залізничних операторів як фактор безпеки транспортного процесу / Брусенцов В.Г., Ворожбіян М.І., Катковнікова Л.А. // Збірник XI Міжнародної науково-методичної конференції “Безпека людини в сучасних умовах”, 5-6 грудня 2019 року м. Харків. С. 113-115

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Life safety and fundamentals of labor protectionOrganization of international transportation