Sikonenko Grygorii

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Year of birth: 1979

Education:

In 2001 he graduated from the Kharkov State Academy of Railway Transport, specializing in “Organization of transportation and transport management (railway transport)” with honors.

Candidate of Science (Engineering) since 2006. She defended her thesis in the specialized academic council D 64.820.04 at the Kharkov State Academy of Railway Transport, specialty 05.22.20. – operation and repair of vehicles. Awarded the academic title of Associate Professor.

Scientific activity direction:

Direction of scientific activity: management of operational work of railway transport, organization of scheduled transportation on the railway direction.

Author:

As part of educational and methodological work, Associate Professor G.M. Sikonenko 53 scientific and educational-methodical developments were issued and prepared for publication, of which educational-methodical – 11. He is a co-author of 1 tutorial and 1 textbook.

Awards and diplomas:

Featured publications:

 1. Сіконенко, Г.М. Раціоналізація поїздоутворення на полігоні при застосуванні метаевристичних методів [Електронний ресурс] / Г.М. Сіконенко, К.К. Гаєнко // Сборник научных трудов “Вестник НТУ “ХПИ” : Нові рішення в сучасних технологіях №66 – Вестник НТУ “ХПИ”, 2012. – ISSN 2079-5459.
 2. Сіконенко Г.М. Удосконалення технології перевезення вантажів з використанням вагонів власності інших держав [Електронний ресурс] / Г.М. Сіконенко, О.А. Моніч // Вісник Національного технічного університету “ХПІ”. Сер. : Нові рішення в сучасних технологіях . – 2013. – № 70. – С. 65-69.
 3. Антецький Д.С. Аналіз основних труднощів у роботі міжнародних залізничних стикових пунктів / Д.С. Антецький, Г.М. Сіконенко // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ.- Вип. 135.- 2013. – С. 7 – 12.
 4. Сіконенко Г.М. Удосконалення технології формування поїздів на станціях залізничних вузлів [Текст] / Г.М. Сіконенко, Ю.В. Рибалка // ScienceRise № 4/2 (4). – 2014.  С. 73-77.
 5.  Сіконенко Г.М. Підвищення транзитності вагонопотоків у міжнародному сполученні [Текст] / Г.М. Сіконенко, В.В.Гончаренко // Збірник наукових праць УкрДАЗТ №150 – 2014. С.42-48.
 6.  Сіконенко Г.М. Удосконалення організації вагонопотоків в сучасних умовах [Текст] / Г.М. Сіконенко, К.А. Мухортова // Вісник НТУ “ХПІ». 2015. №49(1158). – С. 62-65.
 7.  Сіконенко Г.М. Аналіз основних причин транспортних подій на залізничному транспорті [Текст] / Г.М. Сіконенко, С.С. Остапенко, М.А. Рульова // Збірник наукових праць УкрДАЗТ №163 – 2016. С.44-49.
 8. Cіконенко Г.М. Визначення часу відправлення пасажирських поїздів з використанням теорії розкладів / Г.М. Сіконенко, О.Л. Шарий // // Зб. наук. пр. УкрДАЗТ.- Вип. 173.- 2017. – С. 148 – 154.
 9. Побудова графіку руху поїздів з мінімізацією затримок О.А. Малахова Г.М Сіконенко. М.Є. Щербина//Технології та інфраструктура транспорту. Харків : УкрДУЗТ. – 2018. – Частина 1. – С. 195-196.
 10. Планування відправлення пасажирських поїздів з урахуванням умов та кон’юнктури ринку транспортних послуг. О.А. Малахова Г.М. Сіконенко О.В. Скорик Р.Ю. Соломський//Харків: УкрДУЗТ, 2018, вип. 180. – С.120-127.
 11. Malakhova O., Sikonenko G. Development of a train schedule in terms of implementing a transport strategy / O. Malakhova, G. Sikonenko // ICTE in Transportation and Logistics 2019 : Springer Nature Switzerland. – 2020. – PP 75-81.