Garayev Michael

Garayev Michael

Position: Associate Professor, Director of the Educational and Research Center for International Cooperation and Education

Science degree, academic title: Candidate of Economic Sciences

Year of birth: 1991

Education:

Ukrainian State University of Railway Transport, 2015, “Management and Administration”, manager-manager. Candidate of Economic Sciences since 2020.

He defended his dissertation in the specialized scientific council D.64.820.05 at the Ukrainian State University of Railway Transport, specialty 08.00.04-economics and enterprise management (by type of economic activity), dissertation topic “Organizational and economic support of investment management of railway transport enterprises”.

Scientific activity direction:

Enterprise management, development of railway transport enterprises.

Author:

Author of more than 20 scientific works and educational and methodical developments, including monographs – 1; lecture notes – 1; other methodical editions – 1; 10 articles in professional scientific journals. He took part in 10 domestic and international scientific and scientific-practical conferences.

Awards and diplomas:

Featured publications:

 1. Дикань О. В., Гараєв М. В. Визначення пріоритетності інвестування оновлення тягового рухомого складу локомотивних депо. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. Харків. : ФОП Панов А. М., 2019. С. 246–258. (Особистий внесок : розроблено методичний підхід до визначення пріоритетності інвестування оновлення тягового рухомого складу локомотивних депо)
 2. Гараєв М. В. Cутність і класифікація інвестиційних проектів на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 57. С. 104–112.
 3. Гараєв М. В., Дикань О. В. Організаційні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту. Бізнес-навігатор. Вип. 6 (49). С. 91–95. (Особистий внесок : удосконалено організаційні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту)
 4. Гараєв М. В. Формування інвестиційної стратегії на підприємствах залізничного транспорту. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36. Ч.1. С. 105–108.
 5. Гараєв М. В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств залізничного транспорту. Вісник Одеського національного університету. 2018. Серія: Економіка. Том 23. Вип. 7 (72). C. 102–
 6. Гараєв М. В. Управління інвестиційними проектами підприємств залізничного транспорту, які реалізуються на засадах державно-приватного партнерства. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 65. С. 133–142.
 7. Гараєв М. В. Формування системи управління інвестиційними ризиками на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 66. С. 159–166.
 8. Гараєв М. В. Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки. Причорноморські економічні студії. Вип. 40. С. 76–80.
 9. Гараєв М. В. Інвестиційний потенціал підприємств залізничного транспорту : формування та розвиток. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 96–99.
 10. Гараєв М. В. Інвестування оновлення  тягового  рухомого  складу  на  залізницях України. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської наук.-практ. конф. за  міжнародною участю (11 – 12  квітня  2019  р., м. Дніпро). У 2-х частинах. Дніпро: НМетАУ, 2019. Ч. 1. С. 42
 11. Гараєв М. В. Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (29 березня 2019 р., м. Луцьк). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 58

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Єдина транспортна системаPublic administration
2Єдина транспортна системаManagement of organizations and administration
3Єдина транспортна системаEconomic security of the enterprise
4Стратегічне управіння та адміністративний менеджментManagement of organizations and administration
5Стратегічне управіння та адміністративний менеджментPublic administration