Гараєв Мікаіл Вагифовіч

Гараєв Мікаіл Вагифовіч

Посада: доцент, директор навчально-наукового центру міжнародного співробітництва та освіти УкрДУЗТ

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук

Рік народження: 1991

Освіта:

Український державний університет залізничного транспорту, 2015 р., «Менеджмент і адміністрування», менеджер-управитель.

Кандидат економічних наук з 2020 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Д.64.820.05 при Українському державному університеті залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04-економіка та управіння підприємством (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Організаційно-економічне забезпечення управління інвестиційної діяльності підприємств залізничного транспорту».

Напрямок наукової діяльності:

Управління підприємствами, розвиток підприємств залізничного транспорту.

Автор:

Автор понад 20 наукових праць та навчально-методичних розробок, з них монографії – 1; конспекти лекцій – 1; інші методичні видання – 1; 10 статей у фахових наукових виданнях. Приймав участь у 10 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

 1. Roman Volodymyrovych Shapoval, Etiana Olexsandrivna Kolomoiets, Oksana Valeriivna Brusakova & Mikayil Vagif oglu Garayev.

  Definition, signs and types of administrative and procedural guarantees:  Established views and the need for their modernization. DIXI, vol. 23, n. 2, julio-diciembre 2021, 1-13.

  DOI: https://doi.org/10.16925/2357-5891.2021.02.05

  2. Дикань О. В., Гараєв М. В. Визначення пріоритетності інвестування оновлення тягового рухомого складу локомотивних депо. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін : монографія / За заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. Харків. : ФОП Панов А. М., 2019. С. 246–258. (Особистий внесок : розроблено методичний підхід до визначення пріоритетності інвестування оновлення тягового рухомого складу локомотивних депо)

  3. Гараєв М. В. Cутність і класифікація інвестиційних проектів на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 57. С. 104–112.

  4. Гараєв М. В., Дикань О. В. Організаційні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту. Бізнес-навігатор. Вип. 6 (49). С. 91–95. (Особистий внесок : удосконалено організаційні засади управління інвестиційною діяльністю підприємств залізничного транспорту)

  5. Гараєв М. В. Формування інвестиційної стратегії на підприємствах залізничного транспорту. Причорноморські економічні студії. 2018. Вип. 36. Ч.1. С. 105–108.

  6. Гараєв М. В. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств залізничного транспорту. Вісник Одеського національного університету. 2018. Серія: Економіка. Том 23. Вип. 7 (72). C. 102–106.

  7. Гараєв М. В. Управління інвестиційними проектами підприємств залізничного транспорту, які реалізуються на засадах державно-приватного партнерства. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 65. С. 133–142.

  8. Гараєв М. В. Формування системи управління інвестиційними ризиками на підприємствах залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. № 66. С. 159–166.

  9. Гараєв М. В. Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту в умовах цифровізації економіки. Причорноморські економічні студії. Вип. 40. С. 76–80.

  10. Гараєв М. В. Інвестиційний потенціал підприємств залізничного транспорту : формування та розвиток. Економіка та держава. 2019. № 7. С. 96–99.

  11. Гараєв М. В. Інвестування оновлення  тягового  рухомого  складу  на  залізницях України. Актуальні проблеми соціально-економічних систем в умовах трансформаційної економіки : збірник наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської наук.-практ. конф. за  міжнародною участю (11 – 12  квітня  2019  р., м. Дніпро). У 2-х частинах. Дніпро: НМетАУ, 2019. Ч. 1. С. 42-45.

  12. Гараєв М. В. Управління інвестиційними проектами на підприємствах залізничного транспорту. Актуальні проблеми маркетингового менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки : тези VІ Міжнар. наук.-практ. конф. студентів та молодих науковців (29 березня 2019 р., м. Луцьк). Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. С. 58–59.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Єдина транспортна системаЕкономіка підприємства
2Єдина транспортна системаОблік, аудит та оподаткування
3Єдина транспортна системаМенеджмент організацій і адміністрування
4Єдина транспортна системаПублічне управління та адміністрування
5Стратегічне управіння та адміністративний менеджментМенеджмент організацій і адміністрування
6Стратегічне управіння та адміністративний менеджментПублічне управління та адміністрування