Публічне управління та адміністрування

Шифр: 17430

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 182.27

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 30/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 17000

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Публічне управління та адміністрування” є к.е.н., доцент Крихтіна Ю.О.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань щодо широкого розуміння специфіки сучасного політичного та державного управління, міжнародних політичних процесів, європейської та української інституційної та соціокультурної специфіки, що дозволяє застосовувати отримані знання для вирішення завдань на основі аналізу сутності проблеми і вибору методів її вирішення.

Студенти набувають теоретичних знань з державного управління, місцевого самоврядування, політичної та громадської діяльності. Програма передбачає викладання окремих дисциплін іноземною мовою.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у сфері публічного управління і адміністрування у різних галузях економіки.

Програма буде цікавою для тих, хто планує реалізувати свої здібності в сфері публічного управління, що забезпечить європейський рівень надання адміністративних послуг на основі впровадження в практику діяльності принципів “Good Governance” – хорошого “належного” управління.

В ході навчання слухачі будуть брати участь в науково-практичних заходах за участю представників міжнародних світових та європейських організацій та посольств.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • Визначення суті, законів, принципів і механізмів публічного адміністрування в розвитку суспільства;
 • володіння основами методології, технологіями та методами формування, моніторингу та контролю управлінських рішень на національному, регіональному та місцевому рівнях, а також на рівні суб’єктів публічної сфери, з позицій загально-цивілізаційних цінностей, світового досвіду та осмислення наукових здобутків;
 • організації роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці на залізничному транспорті;
 • роботи з комп’ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення експериментальних і практичних завдань у галузі професійної діяльності;
 • сутності і змісту методів стратегічного управління та навички їх застосування в публічній сфері;
 • виявлення та дослідження проблем політики європейської інтеграції України;
 • реалізації кадрової політики і реформування публічної служби;
 • розвитку керівних і лідерських здібностей публічних службовців;
 • навичок запобігання та протидії корупції та утвердження етичної поведінки на публічній службі;
 • здатності до ефективної комунікації з громадськістю;
 • розробки дієвої стратегії програми публічних органів влади в сфері публічного управління.

Можливості працевлаштування

Випускники кафедри мають високий рівень теоретичної підготовки та володіння практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності управлінців на адміністративних посадах в громадських та благодійних організаціях, профспілках, політичних партіях; органах державної влади або місцевого самоврядування, аналітичних центрах, науково-дослідних та освітніх установах, консалтингових структурах, засобах масової інформації; в європейських структурах,  міжнародних національних організаціях та бізнес-структурах.

Додаткова інформація

Програма «Публічне управління і адміністрування» зацікавить тих, хто хоче вміти управляти розвитком своєї країни, цікавиться громадською діяльністю та бачить себе державним службовцем.

Незважаючи на складності з проходженням демократичних процесів в Україні, публічні службовці повинні ефективно діяти, дбаючи про інтереси громадян і забезпечуючи повагу їх гідності.