Крихтіна Юлія Олександрівна

Посада: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат економічних наук, доцент

Рік народження: 1960

Освіта:

Харківська державна академія залізничного транспорту, 1996 р., “Облік і аудит», економіст.

Кандидат економічних наук з 2009 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.64.820.05 при Українській державній академії залізничного транспорту за спеціальністю 08.00.04-економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності), тема дисертації «Розробка економічного механізму ефективності ресурсозбереження на підприємствах транспорту (методичний підхід)», номер диплома ДК 055073.

Напрямок наукової діяльності:

Управління фінансово-економічними ризиками транспортних підприємств при здійсненні логістичної та зовнішньоекономічної діяльності. Економічні аспекти публічного управління та врядування.

Автор:

Автор понад 44 наукових праць. 25 методичних робіт: монографії – 6; навчальні посібники – 3; конспекти лекцій – 6; інші методичні видання – 10.33 статті у фахових наукових виданнях. Брала участь у 29 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1 Крихтіна Ю.О., Семенцова О.В.  Перспективи державного регулювання у сфері залізничного транспорту. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління».  2018. Том 29 (68) № 4, С.59-68. http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/13.pdf“>URL:http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/4_2018/13.pdf

2   Крихтіна Ю.О.,  Череватенко  О.М. Застосування ризик-менеджменту в сфері державного управління залізничним транспортом України. Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. 2018. Вип. 2 (61). С.34-41.

http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_5.pdf“>URL:http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_5.pdf

3 Громова О.В., Крихтіна Ю.О. Теоретико-практичні  аспекти модернізації системи державної служби. Теорія та практика державного управління ХарРІ НАДУ № 4(63). 2018 С.41-48. URL: http://pa.stateandregions.zp.ua/archive/3_2018/14.pdf

4 Крихтіна Ю.О., Островерх Н.І., Седякін Ф.І.  Державне забезпечення стабільного розвитку сфери залізничних пасажирських перевезень. Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Державне управління».  2019. Том 30 (69) № 4, С.76-81 URL: http://www.pubadm.vernadskyjournals.in.ua/journals/2019/4_2019/16.pdf

DOI https://doi.org/10.32838/2663-6468/2019.4/14

5 Oleksandr Deineka, Liubov Pozdniakova, Olena Sementsova, Yuliia Krykhtina.  Definition features of the efficiency in railways management. SHS Web of Conferences. 67,  (2019). URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_02002.pdf

DOI:https://doi.org/10.1051/shsconf /20196702002

6 Семенцова О.В., Крихтіна Ю.О. Застосування SWOT-аналізу в системі управління конкурентоспроможністю залізниць на ринку послуг з перевезень пасажирів. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент». 2018. Вип. 31 Ч. 1. С. 53-58. URL:http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2018/31-2018/13.pdf

7 Крихтіна Ю.О. Управління ризиками стратегічного розвитку ПАТ «Українська залізниця». Ефективність сучасного бізнесу в умовах динамічного середовища: монографія / за заг.ред. д-ра екон. наук, проф.  Л.Л. Калініченко. Харків: ФОП Панов А.М., 2018.  С. 183 – 194.

8 Крихтіна Ю. О., Басова Д.В. Сучасні технології бюджетування в менеджменті підприємства як основа його стабільності в зовнішньому середовищі. Проблеми адаптації соціально-економічних систем до екзогенних змін: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. Л. Калініченко. Х. : ФОП Панов А. М., 2019. С.323-343.

9 Krykhtina Y. O., Sementsova O. V. Risk-management in the system of economic security development of the regions  (p. 66 – 76) в колект. монограф. Ensuring national economic security in the context of geopolitical transformations: monograph / under  the  general editorship of Doctor of Economics, Professor L.L. Kalinichenko. Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG. 2019. – 298 р.  ISBN 978-83-937354-8-8

10 Крихтіна Ю.О. Управлінській підхід до формування складу основних фондів галузевих підприємств. Міжнародна транспортна інфраструктура, індустріальні центри та корпоративна логістика: тези доповідей за матеріалами чотирнадцятої науково-практичної міжнародної конференції (7-9 червня 2018 р. м.Харків). Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків: УкрДУЗТ, 2018. Вип. №62 (додаток). С. 137-139. URL: http://vetp.kart.edu.ua/index.php/ua/12-arhiv-nomeriv/1126-62-11.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Ризик-менеджмент в публічному адмініструванніПублічне управління та адміністрування
2Економіка і врядуванняПублічне управління та адміністрування
3Фінансовий аналізПублічне управління та адміністрування
4Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операціїПублічне управління та адміністрування
5Ризики у ЗЕДПублічне управління та адміністрування