Менеджмент організацій і адміністрування

Шифр: 579

Спеціальність: 073 Менеджмент

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 176.35

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 40/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21019

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Менеджмент організацій і адміністрування” є к.е.н., доцент Васильєв О.Л.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання знань щодо сутності основних понять і категорій менеджменту та управління, забезпечення студентів знаннями про теорію та практику функціонування організацій у мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного середовища, а також про регулювання процесів, які в них відбуваються у взаємозв’язку із зовнішнім середовищем; вивчення теорико-методологічних засад створення й функціонування організацій, засвоєння основних методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища організацій. Студенти набувають знань щодо побудови організаційних структур організацій різних типів на виробництві та транспорті. Окрему увагу приділено вивченню процеса прийняття рішень у менеджменті та визначенню ефективності управління, організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів, застосуванню сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера.

Окрему увагу приділено вивченню процеса прийняття рішень та визначенню ефективності управління, організації управлінської діяльності менеджерів різних рівнів, застосуванню сучасних принципів та напрямів наукової організації діяльності менеджера.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі менеджменту та адміністрування на залізничному транспорті та в інших галузях економіки. Програма буде цікавою для тих, хто планує реалізувати свої здібності в сфері управліня організаціями та її ресурсами: фінансовими, трудовими, матеріальними. Один з головних аспектів програми – це відпрацювання управлінських навиків майбутніми фахівцями на прикладах, що максимально наближені до реальних умов.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
 • визначати та описувати характеристики організації;
 • аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами впливу зовнішнього та внутрішнього середовища, визначати перспективи розвитку організації;
 • вміння визначати функціональні області організації та зв’язки між ними;
 • здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій менеджменту;
 • засвоєння принципів та методів раціонального організування, планування і контролювання за функціонуванням огранізаційних систем різних видів;
 • розроблення стратегії підприємства;
 • забезпечення якості результатів діяльності організації та визначення системи показників щодо ефективності її роботи;
 • формування ефективної системи управління персоналом в організації;
 • формування та аналізу стану кадрової політики організації;
 • застосування сучасних методів планування та прогнозування потреб у персоналі;
 • організування набору і відбору персоналу в організації;
 • навчання, підвищення кваліфікації та перекваліфікація працівників на етапі розвитку персоналу організації;
 • формування навичок у сфері управління інвестиційно-інноваційною діяльністю організації; теоретична підготовка студентів і формування у них навичок у сфері стратегічного управління підприємством.

Можливості працевлаштування

Випукники кафедри мають високий рівень теоретичної підготоки та володіння практичними навичками, що дозволяє їм реалізовувати свої здібності управлінців на  адміністративних посадах у вітчизняних фірмах та компаніях, на транспортних підприємствах та в транспортних підрозділах, в територіальних та муніципальних департаментах транспорту, логістичних центрах тощо.