Облік, аудит та оподаткування

Шифр: 49406

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 150

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 10/5

Термін навчання: 3р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 16500

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: І - бакалаврський
на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців / 8 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Облік, аудит та оподаткування” є к.е.н., професор Єфіменко Т.І.

Мета навчання за освітньою програмою

Мета навчання за освітньою програмою – створення цілісної системи забезпечення підготовки фахівців з обліку, аудиту і оподаткування комерційної діяльності, що володіють базовими знаннями і практичними навичками в сфері обліку і оподаткування, контролю та аналізу господарської діяльності та вміють їх застосовувати для вирішення завдань в системі управління комерційної діяльності
і отримання знань, умінь та навичок у сфері бухгалтерського обліку і оподаткування установ банківської сфери, страхових компаній, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційних фондів і компанії та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом. Студенти отримають поглиблені знання
щодо організації та адміністрування облікових процедур фінансових установ, державного регулювання системи обліку та внутрішньогосподарського контролю, оподаткування, бюджетування та стратегічного управління, визначення та дотримання облікової політики підприємств. Отримують навички оцінювання та інтерпретації економічних показників, що представлені в фінансовій звітності
фінансових установ, розробляти на їх підґрунті управлінські рішення щодо створення і функціонування сучасної конкурентоспроможної сфери фінансових послуг.

Адресати освітньої програми

Адресати освітньої програми: – це випускники закладів загальної середньої освіти , які прагнуть

 • швидко, якісно і фахово оцінювати результативність фінансово-господарської діяльності як підприємства в цілому, так і його структурних підрозділів;
 • точно і своєчасно знаходити і враховувати фактори, які впливають на отримуваний прибуток з конкретних видів товарів, що реалізуються, і наданих послуг;
 • визначати прибуток на торгову діяльність (витрати обороту) і тенденції їх змін, що необхідно для визначення продажної вартості і розрахунку рентабельності;
 • знаходити оптимальні шляхи вирішення комерційних проблем торгового підприємства і отримання достатнього прибутку в найближчій і віддаленій перспективі.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • відображення господарські операції, що відбуваються в процесі господарської діяльності підприємства чи організації на рахунках обліку та їх узагальнення.
 • організацію роботи відповідно до вимог безпеки життєдіяльності співробітників бухгалтерських служб.
 • здатність здійснювати контроль господарської діяльності.
 • практичні навички щодо внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
 • роботу з комп’ютером на рівні користувача, використовувати інформаційні технології для рішення практичних завдань у галузі професійної діяльності
 • застосовування порядку бухгалтерського відображення господарських процесів і застосовування  у господарській практиці всіх методичних прийомів обліку і оподаткування.
 • здатність виконувати податкові розрахунки з урахуванням специфіки підприємства чи організації.
 • здатність аналізувати показники господарської діяльності підприємства чи
  організації.
 • здатність виконувати обліковий процес всіх господарських операцій з
  використанням сучасних форм обліку і програмного забезпечення.

Можливості працевлаштування

Основні види економічної діяльності для випускників бакалаврів за спеціальністю “Облік і оподаткування” відповідно до Національного класифікатора України:«Класифікація видів економічної діяльності» ДК 009 2010: допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування; діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку; діяльність головних управлінь (хед-офісів); консультування з питань керування; наукові дослідження та розробки; вища освіта. Доступно працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової
форми (комерційні, некомерційні державні, муніципальні) усіх галузей і форм власності, у яких випускники працюють на посадах бухгалтерів; контролерів, помічників аудиторів; в органах державної фіскальної служби, державної фінансової інспекції тощо, де випускники працюють в якості інспекторів; у фінансово-кредитних установах, де випускники займають посади касирів, бухгалтерів, контролерів та таке інше.

Додаткова інформація

Програма забезпечує формування базового рівня знань та навичок з обліку і оподаткування результатів діяльності підприємства чи організації. Орієнтована на базову спеціальну підготовку сучасних бухгалтерів, контролерів, податкових
інспекторів, підприємців, економістів тощо. Формує фахівців з обліку і оподаткування з творчим мисленням, здатних як
використовувати існуючі методи відображення господарських операцій в обліковій системі, узагальнювати їх, формувати різні види звітності і аналізувати її, виконувати контрольні функції. Програма виконується в активному дослідницькому середовищі, є мобільною.
Здійснюється її узгодження з базовими курсами сучасних міжнародних сертифікаційних програм. Особливістю програми є наявність практичної підготовки, переважно на підприємствах залізничного комплексу в обсязі 10 кредитів ЄКТС.