Економіка підприємства

Шифр: 1471

Спеціальність: 051 Економіка підприємства

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Історія України або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 20/5

Термін навчання: 1р 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 16500

Форма здобуття освіти: скорочена

Термін навчання: на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста або
ступеня молодшого бакалавра – 1 рік 10 місяців / 4 семестрів

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП “Економіка підприємства” є д.е.н., доцент Овчиннікова В.О.

Мета навчання за освітньою програмою

Надати економічну освіту в галузі економіки підприємства із широким доступом до працевлаштування і подальшого навчання. Формування та розвиток загальних і професійних компетентностей, передбачаючи різні можливості зайнятості і кар’єри, що направлені на здобуття студентом економічних знань; подальшого професійного зростання.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, які орієнтуються на сучасні професійні та наукові досягнення в галузі економічних дисциплін, бажають знати специфіку роботи економічної служби підприємства та специфіку роботи підприємств різних форм власності.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

Акцент робиться на здобутті знань з економіки підприємства, який передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти, кар’єрного самовизначення та кар’єрного зростання.

Можливості працевлаштування

Випускники можуть працювати у державних та приватних бізнес-структурах (на різних посадах організаційно- управлінського та фінансово-економічного профілю); виконувати трудові обов’язки на державній службі (розробка та експертиза ключових документів у сфері соціально-економічної політики загальнодержавного, регіонального та місцевого рівнів); практикувати освітню та наукову діяльність у вищих навчальних закладах і дослідницьких центрах (здійснюючи складні економічні дослідження і наукові проекти, розробляючи соціально-економічні прогнози, займаючись викладанням навчальних курсів).

Додаткова інформація

Бакалавр може продовжувати навчання на другому (магістерському) за економічним напрямом знань (що узгоджується з отриманим дипломом бакалавра) або суміжною – магістерські (освітньо-наукові/ освітньо- професійні) програми вищої освіти.

Кафедра «Економіка  та управління виробничим і комерційним бізнесом», що випускає фахівців за програмою підготовки «Економіка підприємства», пропонує: організацію науково-дослідної роботи студентів у Студентському науковому центрі; організацію навчального процесу в аудиторіях , оснащених сучасною мультимедійною технікою, з проведенням аудіо- та відеокурсів в межах професійних дисциплін спеціальності та можливість дистанційного навчання; по отриманні диплому магістра або спеціаліста можливість вступу до аспірантури та захистити кандидатську і докторську дисертації у спеціалізованій вченій раді, що діє на кафедрі; можливість публікації наукових статей у фаховому збірнику «Вісник економіки транспорту і промисловості», редакційна рада якого діє при кафедрі; участь у щорічній Міжнародній науково-практичній конференції з проблем міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики (беруть участь фахівці та вчені з України, Європи, Азії).

Враховуючи необхідність у всесторонній освіті сучасного бізнесмена кафедра забезпечує велику увагу духовно-моральному вихованню для створення висококультурної особистості, для здійснення підприємницької діяльності та в особистому житті.