Менеджмент організацій і адміністрування

Шифр: 617

Спеціальність: 073 Менеджмент

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 21700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Менеджмент організацій і адміністрування” є д.е.н., професор Дикань О.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є отримання поглиблених теоретичних знань, практичних навичок і компетенцій з менеджменту організацій і адміністрування, підготовка управлінців на рівні світових стандартів, конкурентоспроможних в умовах глобальної економіки, здатних ефективно управляти функціональними, організаційними і соціально-трудовими процесами.

Адресати освітньої програми

Програма буде цікава здобувачам вищої освіти ступеня магістр та націлена на підготовку особи до здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування», загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • Вміти розробляти інноваційну політику організації та стратегію її інноваційного розвитку;
  • управляти підсистемами організації на всіх стадіях її життєвого циклу;
  • управляти індивідуальними, груповими та організаційними змінами;
  • застосовувати універсальний інструментарій розробки та реалізації проектів в організації;
  • управляти якістю на рівні підприємства із використанням вітчизняних та міжнародних стандартів;
  • вміти розрахувати внутрішні, світові гуртові, роздрібні ціни, визначати ціни міжнародних контрактів, знати основні принципи і правила формування зовнішньоторгових цін, володіти навичками самостійного вивчення і аналізу нових розробок в галузі побудови тарифів;
  • вміння знаходити організаційно-управлінські та економічні рішення, розробляти алгоритми їх реалізації.

Можливості працевлаштування

Представники професії менеджера працюють практично у всіх сферах і на всіх рівнях – від початкової ланки і до керівництва. «Межі» в професії майже немає – провідні менеджери можуть входити в рейтинг Forbes.

випускник з вищою освітою другого (магістерського) рівня, який здобув ступень магістра за спеціальністю 073 «Менеджмент» за спеціалізацією «Логістика» – висококваліфікований та конкурентоспроможний фахівець на ринку праці, який може працювати керівником або провідним фахівцем підприємств різних форм власності, галузей економіки та організаційно-правових установ, зокрема: керівниками служби логістики; керівниками регіональних розподільчих центрів; керівниками термінального комплексу; менеджерами з логістики; начальниками відділу закупівель та збуту; начальниками транспортного відділу; аналітиками з логістичного планування тощо.

Додаткова інформація

Важливість логістики і управління ланцюгами поставок зростає внаслідок розвитку світової торгівлі. Знання в області логістики і ланцюгів постачання надають можливість відмінного міжнародного кар’єрного росту і завидні фінансові перспективи.

Професія “МЕНЕДЖЕР” – правильний вибір для тих, хто прагне створити свою успішну компанію або стати високооплачуваними управлінцями і очолювати провідні українські та зарубіжні компанії.