Дикань Олена Володимирівна

Посада: завідувач кафедри, професор

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1976

Освіта:

Харківська державна академія залізничного транспорту, 1996 р., «Облік і аудит», економіст.

Кандидат економічних наук з 2007 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д.64.051.05 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою, тема дисертації «Удосконалення державного регулювання транспортного комплексу Украхни», номер диплома ДК 039849.

Доктор економічних наук з 2017 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: Теоретико-методологічні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств залізничного транспорту. Номер диплома ДД № 006247 від 28 лютого 2017 р.

Напрямок наукової діяльності:

Проблеми розвитку підприємств в умовах ринкового середовища. Державне регулювання транспортного комплексу України.

Автор:

Автор понад 70 наукових праць та навчально-методичних розробок. З них: 25 методичних розробок: монографії – 5; навчальні посібники – 3; конспекти лекцій – 5; інші методичні видання – 12; понад 30 статей у фахових наукових виданнях. Приймала участь у 48 вітчизняних та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Нагороди та подяки:

Вибрані публікації:

1. Olena Dikan1, Hanna Obruch*, Nataliia Panchenko1, Natalia Frolova  Formation of the conceptual basis of state support for development of social enterprises in Ukraine , Сбірник: International Journal of Engineering & Technology. – 2018. 7(4.3.) 2018. –p. 419-425 

2. Olena Dikan1, Olena Polyakova1*, Marina Ustenko1, Olena Shramenko1,  Anna Rekun Specifics of participation of industrial companies of the railway transport in Ukraine in functioning of innovation-oriented industrial logistic clusters 2018. 7(4.3.) 2018 419-425

3. Дикань О.В., Зікій І.В. Трансформація інноваційної діяльності промислових підприємств залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості ( збірник науково-практичних статей). Випуск № 62(спецвипуск) Харків – 2018. – с. 234 – 241.

4. Дикань О.В., Дикань В.В., Глушенко Т.М.// Планування і розвиток кар’єри державних муніципальних службовців/ Теорія та практика державного управління:зб. наук. пр. – Х.: Вид–во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2018. – Вип. 2 (61)

5. Дикань О.В., Білецька Д.О., Афоніна Т.С. // Методологічні аспекти аутсорингу. Вісник економіки транспорту і промисловості ( збірник науково-практичних статей). Випуск № 64 Харків – 2018.с. 24 – 31.

6. Дикань О.В., Білецька Д.О., Смоляр С.В.// Бар’єри роботи міжнародних логістичних систем. Вісник економіки транспорту і промисловості ( збірник науково-практичних статей). Випуск № 64 Харків – 2018.с. 129 – 134

7. Дикань О.В., Білецька Д.О., Грязнов Д.О. // Трактування конкурентоспроможності в сучасних умовах. Вісник економіки транспорту і промисловості ( збірник науково-практичних статей). Випуск № 64 Харків – 2018.с. 31 – 37.

8. Olena Dikan Optimization of expenditures on environmental actions in Ukraine // Технический аудит и производственные резервы № 5/5 (37) 2017 с.25-30.

9. Дикань О. В. Детермінанти розвитку інтелектуального капіталу промислових підприємств залізничного транспорту[Електронний ресурс] / О. В. Дикань // Агросвіт. – 2016. – № 10. – С. 25-30.

10. Дикань О. В. Теоретичні основи управління якістю продукції як одного із основних напрямків забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств [Електронний ресурс] / О. В. Дикань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2015. – Вип. 49. – С. 190-195.

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Інфраструктура ринкової економікиМенеджмент зовнішньоекономічної діяльності
2Міжнародна економікаМенеджмент організацій і адміністрування
3Ділова кореспонденціяМенеджмент організацій і адміністрування