Golovko Tetiana

Position: Associate Professor

Science degree, academic title: Candidate of Technical Sciences, Associate Professor

Year of birth: 1982

Education:

In 2004 she graduated from the Ukrainian State Academy of Railway Transport, specializing in “Organization of transportation and transport management (railway transport)”, and received a master’s degree in the organization of transportation and management of railway transport.

Candidate of Science (Engineering) since 20014. She defended her thesis in the specialized academic council D 64.820.04 at the Ukrainian State Academy of Railway Transpor, specialty 05.22.20 – transport systems.

In 2016 she graduated from Kharkiv National University of Internal Affairs, specializing  in “law” and received a degree in law.

Awarded the academic title of Associate Professor.

Scientific activity direction:

Management of operational work, simulation modeling, technology of interaction of types of transport at realization of intermodal transportations.

Author:

Author of over 40 scientific and educational-methodical developments .

As part of educational and methodological work, Associate Professor T.V. Golovko. 40 scientific and educational-methodical developments were issued and prepared for publication, of which educational-methodical – 12. She is a  author of 2 patents.

Awards and diplomas:

Featured publications:

 1.  Патент 4803 Україна B65G67I48. Вагонопрекидач / В.Ф.Головко, Р.І. Візняк, Т.В.Головко; заявники і патентоволодари В.Ф. Головко, Р.І. Візняк, Т.В. Головко − № 20040402977; заявл. 21.04.2004; опубл. 15.02.2005, Бюл. №2.
 2. Патент 66788 Україна МПК В61L 25/00, В61L 27/00, G06F 7/100, G06N 7/100. Автоматизоване робоче місце поїзного диспетчера / О.В. Лаврухін, Т.В. Бутько, Г.С. Бауліна, Т.В. Головко; заявники і патентоволодарі О.В. Лаврухін, Т.В. Бутько, Г.С. Бауліна, Т.В. Головко – № u 2011 13755; заявл. 22.11.2011; опубл. 10.01.2012, Бюл. №1.
 3. Головко Т.В. Удосконалення процесу взаємодії залізничного та водного транспорту на основі вимог логістики [Текст] / Т.В. Головко,  О.О. Паровик // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту – Харків: УкрДАЗТ, 2014. – Вип. 146. – С. 66-70.
 4.  Долгополов, П.В. Удосконалення диспетчерського керівництва дільниці на основі прогнозного моделювання перевізного процесу [Текст] / П.В. Долгополов, Т.В. Головко, Т.В. Галишинець, Ю.А. Іванова // Вістник НТУ «ХПІ». – 2015. – Вип. 49. – С.36-39.
 5. Бутько, Т.В. Удосконалення сумісної роботи портів та залізничних вузлів на основі логістичних методів [Текст] /Т.В. Бутько, Д.В. Ломотько, Т.В. Головко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2007.− Вип. 3/6 (27) – С. 10-16.
 6. Головко, Т.В. Дослідження варіантів процесу просування вагонопотоків в напрямку поромних комплексів [Текст] / Т.В. Головко // Зб. наук. праць.− Донецьк: ДонІЗТ, 2011.− Вип.28. − С.17−21.
 7. Бутько, Т.В. Формуваня математичної моделі взаємодії залізничного транспорту та поромного комплексу [Текст] / Т.В. Бутько, О.В. Лаврухін, Т.В. Головко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2011. − Вип. 6/9 (54) – С. 66−69.
 8. Головко Т.В. Удосконалення організації поїздопотоків у межах міжнародних транспортних коридорів   [Текст] / Т.В. Головко,  С.Е. Гусаров // Збірник наукових праць Української державної академії залізничного транспорту – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – Вип. 164. – С. 177-183.
 9. Головко Т.В. Підвищення якості обслуговування пасажирів за рахунок впровадження швидкісного руху на залізничному напрямку [Текст] / Т.В. Головко, В.В. Кудрява // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 169. – С. 237-242.
 10. Головко, Т. В. Удосконалення технології обробки пасажирських поїздів в умовах функціонування швидкісного руху [Текст] / Т.В. Головко, С.О. Шут // Зб. наук. праць Укр. держ. унів. залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2017. – Вип. 173. – С. 183 – 190.
 11. Butko T., Prokhorchenko A., Golovko T., Prokhorchenko G. Development of the method for modeling the propagation of delays in noncyclic train scheduling on the railroads with mixed traffic. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 2018. №1, Issue 3 (91). P. 30-39. doi: 10.15587/1729-4061.2018.123141.
 12. Долгополов, П. В. Підвищення якості обслуговування пасажирів в умовах функціонування швидкісного руху [Текст] / П.В. Долгополов, Т.В. Головко, С. В. Чернишенко// Зб. наук. праць Укр. держ. унів. залізнич. трансп. – Харків: УкрДУЗТ, 2018. – Вип. 180. – С. 136 – 142.