Pozdnjakova Lubov

Position: Head of Department

Science degree, academic title: Doctor of Economics, Professor

Year of birth: 1954

Education:

In 1983 she graduated from the S.M. Kirov Institute of Railway Engineers of Kharkiv majoring in “Economics and organization of railway transport.”

She is a Doctor of economics since 2004. She defended her dissertation in the specialized academic council D 64.051.05 of V.N. Karazin Kharkiv National University, specialty 08.02.03 – Organization of management, planning and regulation of the economy. Dissertation topic is “Socio-economic model of development of railway transport in Ukraine”.

Scientific activity direction:

Organizational and managerial aspects of development of basic branches of economy of Ukraine, in particular transport, energy and others; efficiency of public administration and administration.

Author:

She is the author of more than 260 scientific works, including: textbooks – 20, including 10 – stamped by the Ministry of Education; scientific articles – 194; methodical developments – more than 50.

Awards and diplomas:

She was awarded a certificate of merit by the Ministry of Education and Science of Ukraine in 2009.

In 2005 and 2010 she was awarded a certificate of merit by Kharkiv regional state administration.

Featured publications:

Oleksandr Deineka, Liubov Pozdniakova, Olena Sementsova, Yuliia Krykhtina Definition features of the efficiency in railways management. SHS Web of Conferences 67, 02002 (2019) – Режим доступу: URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_02002.pdf

Позднякова Л.О. Модель підготовки кадрів в Україні / Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Вип. 154, 2015 – С. 109-120.

Позднякова Л.О Методичні підходи щодо зміни форми власності залізниць / Вісник економіки транспорту і промисловості(збірник науково-практичних статей) Спецвипуск, Вип. 50, 2015 – С. 194-199.

Позднякова Л.О Влияние трудового потенциала в модели распределения ресурсов в Украине / Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту-  Вип. 154, 2015 – С. 103-108.

Позднякова Л.О Сучасні підходи до концепції адаптації щодо європейських залізниць / Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей), спецвипуск, Вип. 54,  2016. – С. 66-67.

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту в контексті публічного управління та адміністрування УКРЗАЛІЗНИЦІ  // Українська залізниця Міжнародний техніко-економічний журнал № 7-8 (49-50), 2017. – С. 32-34.

Дейнека О.Г. Позднякова Л.О., Нестеренко А.С. Державне управління і адміністрування залізничного транспорту України / Електронне наукове фахове видання «Державне будівництво». – 2018. – №1. – Режим доступу: http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Коновалов Л.С. Трансформація концепцій державного управління / Електронне наукове фахове видання «Державне будівництво». – 2018. – №2 (61). – Режим доступу: http:// kbuapa.kharkov.ua/e-book/

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Скрипинський О.П.Теорія, принципи та практика державного управління та адміністрування ринку транспортних послу України / Публічне управління та митне адміністрування // Вісник академії митної служби України. Серія: “Державне управління”. Дніпро, Університет митної справи та фінансів. – 2019. – №2 (21). – С. 128-135.

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О. Теоретико-методологічні основи державного управління ринком пасажирських перевезень /Право та державне управління // Збірник наукових праць Класичного приватного університету. – 2019. – №1 (34). – С.93-99.

Позднякова Л.О., Котик В.В., Нагібіна Н.С. Удосконалення стратегії управління кадровою політикою транспорту / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 4 (21). – С. 45-50. – Режим доступу до ресурсу: www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr.

Позднякова Л.О., Котик В.О., Клименко С.В. Формування стратегії інтеграційного розвитку національної економіки України / Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємництво (збірник науково-практичних статей). – 2019 р. – № 3 (108). – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – С. 50-55.

Позднякова Л.О., Сребранець В.В. Проблеми управління та оцінка резервів розвитку публічного управління персоналом залізничного транспорту / Збірник наукових праць Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України – 2019. – №1 (55).- С. 155-162.

Позднякова Л.О., Омельяненко О.В. Створення системи публічного управління персоналом на залізничному транспорті / Серія: Державне управління. – № 2. – Том 30 (69). –  Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського», 2019. – С. 76-81.

Позднякова Л.О., Котик В.О., Карабаджак В.В. Стратегічні напрями економічної безпеки (strategic directions of economic security) / Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Випуск 35. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Одеса, 2019. – С. 102-106. – Режим доступу: www.market-infr.od.ua

The main subjects that teaches are:

NumberDisciplineEducation Program/Higher Education Level
1Methodology and Organization of Scientific ResearchPublic Administration
2Labor rationingPersonnel Management and Labour Economics
3Organization of laborPersonnel Management and Labour Economics
4Economics of railway transportPersonnel Management and Labour Economics
5Economic evaluation of innovative projects in railway transportPersonnel Management and Labour Economics