Позднякова Любов Олексіївна

Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь, вчене звання: доктор економічних наук, професор

Рік народження: 1954

Освіта:

У 1983 році закінчила Харківський інститут інженерів залізничного транспорту ім. С.М. Кірова за спеціальністю «Економіка і організація залізничного транспорту».

Доктор економічних наук з 2004 року. Дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Д 64.051.05 Харківського національного університету ім.. В.Н. Каразіна за спеціальністю 08.02.03 – Організація управління, планування і регулювання економікою. Тема дисертації: «Соціально-економічна модель розвитку залізничного транспорту України»

Напрямок наукової діяльності:

Організаційно-управлінські аспекти розвитку базових галузей економіки України, зокрема транспортної, енергетичної та інших; ефективність публічного управління і адміністрування.

Автор:

понад 260 наукових праць, у т.ч.: навчальні посібники – 20, у т.ч. 10 – з грифом Міністерства освіти; наукові статті – 194; методичні розробки – більше 50.

Нагороди та подяки:

у 2009 році нагороджена почесною грамотою  Міністерства  освіти і науки України

у 2005 та 2010 роках нагороджена почесною грамотою Харківської обласної державної адміністрації

Вибрані публікації:

Oleksandr Deineka, Liubov Pozdniakova, Olena Sementsova, Yuliia Krykhtina Definition features of the efficiency in railways management. SHS Web of Conferences 67, 02002 (2019) – Режим доступу: URL: https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/pdf/2019/08/shsconf_NTI-UkrSURT2019_02002.pdf

Позднякова Л.О. Модель підготовки кадрів в Україні / Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Вип. 154, 2015 – С. 109-120.

Позднякова Л.О Методичні підходи щодо зміни форми власності залізниць / Вісник економіки транспорту і промисловості(збірник науково-практичних статей) Спецвипуск, Вип. 50, 2015 – С. 194-199.

Позднякова Л.О Влияние трудового потенциала в модели распределения ресурсов в Украине / Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту-  Вип. 154, 2015 – С. 103-108.

Позднякова Л.О Сучасні підходи до концепції адаптації щодо європейських залізниць / Вісник економіки транспорту і промисловості (збірник науково-практичних статей), спецвипуск, Вип. 54,  2016. – С. 66-67.

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О Зарубіжний досвід реформування залізничного транспорту в контексті публічного управління та адміністрування УКРЗАЛІЗНИЦІ  // Українська залізниця Міжнародний техніко-економічний журнал № 7-8 (49-50), 2017. – С. 32-34.

Дейнека О.Г. Позднякова Л.О., Нестеренко А.С. Державне управління і адміністрування залізничного транспорту України / Електронне наукове фахове видання «Державне будівництво». – 2018. – №1. – Режим доступу: http:// www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Коновалов Л.С. Трансформація концепцій державного управління / Електронне наукове фахове видання «Державне будівництво». – 2018. – №2 (61). – Режим доступу: http:// kbuapa.kharkov.ua/e-book/

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О., Скрипинський О.П.Теорія, принципи та практика державного управління та адміністрування ринку транспортних послу України / Публічне управління та митне адміністрування // Вісник академії митної служби України. Серія: “Державне управління”. Дніпро, Університет митної справи та фінансів. – 2019. – №2 (21). – С. 128-135.

Дейнека О.Г., Позднякова Л.О. Теоретико-методологічні основи державного управління ринком пасажирських перевезень /Право та державне управління // Збірник наукових праць Класичного приватного університету. – 2019. – №1 (34). – С.93-99.

Позднякова Л.О., Котик В.В., Нагібіна Н.С. Удосконалення стратегії управління кадровою політикою транспорту / Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2019. – № 4 (21). – С. 45-50. – Режим доступу до ресурсу: www.easterneurope-ebm.in.ua/20-2019-ukr.

Позднякова Л.О., Котик В.О., Клименко С.В. Формування стратегії інтеграційного розвитку національної економіки України / Держава та регіони. – Серія: Економіка та підприємництво (збірник науково-практичних статей). – 2019 р. – № 3 (108). – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – С. 50-55.

Позднякова Л.О., Сребранець В.В. Проблеми управління та оцінка резервів розвитку публічного управління персоналом залізничного транспорту / Збірник наукових праць Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при президентові України – 2019. – №1 (55).- С. 155-162.

Позднякова Л.О., Омельяненко О.В. Створення системи публічного управління персоналом на залізничному транспорті / Серія: Державне управління. – № 2. – Том 30 (69). –  Науковий журнал «Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського», 2019. – С. 76-81.

Позднякова Л.О., Котик В.О., Карабаджак В.В. Стратегічні напрями економічної безпеки (strategic directions of economic security) / Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Випуск 35. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Одеса, 2019. – С. 102-106. – Режим доступу: www.market-infr.od.ua

Основні навчальні дисципліни, які викладає:

НомерДисциплінаОсвітня програма/Рівень вищої освіти
1Методологія та організація наукових дослідженьПублічне управління та адміністрування
2Нормування праціУправління персоналом та економіка праці
3Організація праціУправління персоналом та економіка праці
4Економіка залізничного транспортуУправління персоналом та економіка праці
5Економічна оцінка інноваційних проектів на залізничному транспортіУправління персоналом та економіка праці