Публічне управління та адміністрування

Шифр: 20180

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 18600

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Публічне управління та адміністрування” є д.е.н., професор Дейнека О.Г.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою програми є підготовка висококваліфікованих менеджерів для управлінської, аналітичної та консультаційної діяльності в сфері державного управління, а також на розвиток спроможності держави і приватного сектора.

Адресати освітньої програми

Буде цікава здобувачам вищої освіти ступеня магістр та націлена на підготовку особи до здобуття поглиблених теоретичних та практичних знань, умінь, навичок за спеціальністю 074 «Публічне управління та адміністрування», загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності

Здобувачі вищої освіти отримують фундаментальні знання в області менеджменту, економіки і державного управління, які дозволяють їм відразу після випуску успішно працювати як в органах державного управління різного рівня, так і в організаціях приватного сектора.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • Застосовувати механізми регулювання розвитку різних сфер та секторів національних економічних систем в умовах глобалізації ринків; врахувати мікро- та макроекономічні умови при прийнятті управлінських рішень;
  • вміти використовувати інструменти та методи публічного управління економічними процесами та фінансовими потоками, виявляти та оцінювати ризики в економічній сфері, розробляти заходи для мінімізації їх негативного впливу на макроекономічну стабільність; формувати системи моніторингу результативності та ефективності виконання відповідних управлінських рішень;
  • вміти обґрунтовувати бюджетні потреби при формуванні державної політики у публічній сфері; використовувати форми та методи врахування пріоритетів державної політики у бюджетному процесі;
  • здатність використовувати інформаційні і комунікативні технології, формувати рішення і позиції органу публічного управління, власні висновки і рішення, їх роз’яснення, а також знання та пояснення, що їх обґрунтовують;
  • вміти використовувати основні методи прогнозування для формування гіпотез і припущень про майбутні тенденції розвитку глобалізованого світу, мати критичне осмислення проблемних питань розвитку глобалізованого світу та публічного управління процесами та відносинами у сфері міжнародної безпеки; здійснювати моніторинг та оцінку виконання завдань європейської політики інтеграції, зокрема втілення положень угоди про асоціацію;
  • вміти ідентифікувати мотиви та інтереси суб’єктів міжнародних відносин та аргументовано відстоювати позицію України; готувати обґрунтовані пропозиції в проекти управлінських рішень, які мають за мету адекватну відповідь на загрози національним інтересам, зокрема, при розробці пропозицій до паспортів загроз  та Стратегії національної безпеки.

Можливості працевлаштування

Випускники з вищою освітою другого (магістерського) рівня, які здобули ступінь магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», можуть працювати: керівниками або провідними фахівцями державної (муніципальної) установи (організації); інспекторами з контролю за виконанням доручень в державних установах (організаціях); інспекторами з кадрів в державних установах; провідними фахівцями з організації (напряму діяльності) державної установи;провідними фахівцями із організації зв’язків із громадськістю або з організації інформаційного забезпечення; організаторами діловодства (державні установи).

Також в науковій сфері займати посади асистента, викладача вищого навчального закладу, наукового співробітника, які передбачають наявність ступеня магістра, і провадити педагогічну і науково – дослідну діяльність.

Додаткова інформація

Перевагою даної освітньої програми є широкий круг дисциплін, орієнтованих на розвиток аналітичних навичок (економічного і правового характеру – таких як право в публічному управлінні, публічна політика, Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека, економіка і врядування), а також блок дисциплін, які формують знання в області сучасних інструментів державного менеджменту (стратегічне управління, публічна служба).

Публічне управління та адміністрування – це престижна робота, підвищення власного іміджу в очах оточуючих, стабільність доходу.