Бізнес-адміністрування

Шифр: 28427

Спеціальність: 073 Менеджмент

Факультет: Факультет «Економічний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 200

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 15700

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський (освітньо-професійна програма)
1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2020

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Бізнес-адміністрування” є к.т.н., доцент Мирошниченко Ю.В.

Мета навчання за освітньою програмою

Формування високого рівня знань, умінь та навичок у сфері сучасної теорії та практики управління підприємствами малого та середнього бізнесу.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам вищої освіти, зацікавлених в отриманні професійної підготовки практично орієнтованої на реальний бізнес, розвиток нових підходів до управління підприємствами, формування лідерських якостей, етичних аспектів ведення бізнесу.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • системного аналізу макро-, мезо- та мікросередовища підприємств, моніторингу основних конкурентів на світовому та вітчизняному ринках;
  • створення та забезпечення ефективної системи діагностування підприємницьких ризиків, негативного впливу і наслідків дії внутрішніх і зовнішніх факторів;
  • впровадження аналітичної системи діагностики управлінських заходів на підприємствах, вибір для них оптимальної стратегії з метою, забезпечення стійкої конкурентоздатності;
  • розроблення та впровадження раціональних форм організації виробництва для успішного ведення бізнесу;
  • використання ефективних форм і методів організації праці;
  • створення дієвої системи взаємодії робітників; регулювання психологічних взаємовідносин як всередині колективу, так і між конкурентами.

Можливості працевлаштування

Отримання магістра за фахом «Менеджмент» за спеціалізацією «Бізнес-адміністрування» сприятиме кар’єрному зростанню та дасть змогу працювати відповідно до Національного класифікатора України: «Класифікація видів економічної діяльності» – керівниками підприємств і фірм; фінансових, економічних, адміністративних підрозділів, підприємств малого й середнього бізнесу; у фірмах і організаціях всіх форм власності (в промисловості, будівництві, на транспорті, в сільському господарстві, в невиробничій сфері, органах державного управління всіх рівнів).

Додаткова інформація

Спеціальність є сучасною в нових економічних умовах. Професія менеджера з бізнес-адміністрування – це поєднання теорії управління і практики. З досвідом отримані знання перетворюються на компетенції. Магістр з бізнес-адміністрування є всесвітньо визнаним з найвищим рівнем ділової активності та кваліфікації менеджера. Винятковою особливістю спеціальності є чітка практична спрямованість, гнучка побудова навчального процесу та максимальне врахування індивідуальних інтересів магістрів.