Будівництво та цивільна інженерія

Шифр: 47870

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова),

Прохідний бал минулих років: 130

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: 0

Термін навчання: 4 р.

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 0

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання:

Рівень освіти: доктор філософії

Рік вступу: 2024

Гарант освітньої програми

Гарантом ОНП «Будівництво та цивільна інженерія» є доктор технічних наук, професор О.С. Борзяк.

Мета навчання за освітньою програмою

Здобуття теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні поглиблених знань у галузі будівництва та цивільної інженерії.

Особливу увагу в програмі приділено встановленню і вивченню зв’язків між складом, процесами, структурою і властивостями будівельних матеріалів; розробленню ефективних шляхів і засобів поліпшення технологічних і експлуатаційних якостей традиційних, створенню нових, зокрема екологічно чистих видів будівельних матеріалів із прогнозованими властивостями; розробленню ефективних ресурсозберігаючих технологій, що дають можливість комплексно використовувати природну та техногенну сировину; розробленню технологічних засобів та матеріалів для захисту, ремонту, відновлення, підвищення експлуатаційної надійності, довговічності будівельних конструкцій, будівель і споруд; створенню ефективних будівельних конструкцій, вивченню сучасних комп’ютерних технологій їх проектування та дослідженню напружено-деформованого стану будівель і транспортних споруд з урахуванням нелінійних законів роботи матеріалів та конструкцій, оцінки їх надійності та довговічності.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог;
 • компетентність у проведенні наукових досліджень на рівні доктора філософії, прийнятті  обґрунтованих рішень, розв’язанні проблем та вирішенні науково-прикладних завдань;
 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, обґрунтування та моделювання об’єктів, процесів та систем;
 • здатність генерувати нові науково-теоретичні та практично спрямовані ідеї, шукати власні шляхи вирішення проблеми, формулювати та експериментально перевіряти наукові гіпотези;
 • здатність застосовувати знання на практиці, проведенні інноваційної діяльності на промислових підприємствах, заводах;
 • компетентності у використанні іноземної мови та у педагогічній діяльності щодо організації та здійснення освітнього процесу, навчання, виховання, розвитку і професійної підготовки студентів до  певного виду професійно-орієнтованої діяльності;
 • компетентність у володінні інформацією щодо сучасного стану, тенденцій розвитку та наукової думки, виявленні, постановці та вирішенні актуальних наукових задач та проблем у сфері будівельних матеріалів та конструкцій;
 • здатність до проведення оригінальних досліджень, якість яких відповідає національному та світовому рівням, планування змісту та управління часом підготовки дисертаційного дослідження.
 • здатність використовувати математичні методи оцінювання, науковому обґрунтуванні достовірності отриманих результатів та публічному представленні та захисті результатів наукових досліджень;
 • використовувати математичний апарат та програмні засоби моделювання, статистичні методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження за даними модельних та натурних експериментів;
 • визначати актуальні напрямки досліджень, виконувати незалежні оригінальні і придатні для опублікування дослідження у сфері будівництва та цивільної інженерії.

Можливості працевлаштування

Адміністративно-управлінська, дослідницька та викладацька діяльність у сфері проектування, будівництва та технічної експлуатації промислових і цивільних будівель та споруд, зокрема транспортної інфраструктури:

 • професори та доценти;
 • наукові співробітники;
 • керівники підприємств, установ та організацій;
 • керівники структурних підрозділів – головні спеціалісти;
 • головний технічний керівник, технолог, технолог проекту;
 • начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники;
 • керівники проектів та програм.

Додаткова інформація

Доктор філософії здобуває універсальні компетентності, які важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку. Подальше навчання – здобуття наукового ступеня доктора наук, участь у постдокторських програмах, стажуваннях, зокрема у закордонних закладах вищої освіти та наукових установах.