Експертиза та управління будівництвом та експлуатацією будівель і споруд

Шифр: 49512

Спеціальність: 192 Будівництво та цивільна інженерія

Факультет: Факультет «Будівельний»

ЗНО: Українська мова та література, Математика, Фахове випробування, Математика або Історія України або Географія або Біологія або Фізика або Хімія або Іноземна мова

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 3р. 10м / 2р. 10м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 13500

Форма здобуття освіти: повна, скорочена

Термін навчання:

Рівень освіти: бакалавр

Рік вступу: 2021

Гарант освітньої програми

Гарантом ОП «Експертиза та управління будівництвом та експлуатацією будівель і споруд» є кандидат технічних наук, доцент В.А. Лютий

Мета навчання за освітньою програмою

Здобуття знань, умінь та навичок у галузі проектування та зведення будівель, інженерних споруд та систем, виготовлення будівельних конструкцій, експертизи та управління будівництвом, загальних засад методології професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань відповідного рівня професійної діяльності. Окрему увагу приділено технічній експлуатації, реконструкції та капітальному ремонту будівель та відновленню експлуатаційних властивостей матеріалів і будівельних конструкцій.

Адресати освітньої програми

Програма адресована здобувачам, зацікавленим в отриманні знань у галузі експертизи та управління будівництвом, технічної експлуатації промислових та цивільних будівель і споруд.

Особливу увагу у програмі приділено утриманню, технічній експлуатації та реконструкції існуючих промислових та цивільних будівель з використанням сучасних методів розрахунку та матеріалів, а також новітніх технологій виконання робіт. Здобувачі набувають знань та компетентностей, що дозволяють їм розв’язувати спеціалізовані задачі та вирішувати практичні завдання у сфері будівництва та цивільної інженерії, що характеризуються комплексністю і системністю, на основі застосування основних теорій та методів фундаментальних та прикладних наук.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу нових ідей при діях в нестандартних ситуаціях, планувати свою діяльність працюючи автономно;
 • навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, виконувати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних усних, письмових та електронних джерел;
 • здатність працювати з геодезичними приладами та використовувати топографічні матеріали при проектуванні та зведенні об’єктів будівництва та інженерних мереж;
 • знання технології виготовлення, технічних характеристик сучасних будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, уміння ефективно використовувати їх при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів;
 • здатність до розробки об’ємно-планувальних рішень будівель та їх використання для подальшого проектування;
 • здатність оцінювати і враховувати кліматичні,  інженерно-геологічні та екологічні особливості території будівництва при проектуванні та зведенні будівельних об’єктів;
 • здатність визначати та оцінювати навантаження та напружено-деформований стан ґрунтових основ та несучих конструкцій будівель (споруд), у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій;
 • здатність до розроблення конструктивних рішень об’єктів будівництва на базі знання номенклатури та конструктивних форм, уміння розраховувати й конструювати несучі та огороджувальні будівельні конструкції;
 • здатність до розробки та оцінки технічних рішень інженерних мереж;
 • володіння технологічними процесами при зведенні, опорядженні та експлуатації будівель і споруд та монтажу інженерних систем і мереж;
 • здатність до розробки раціональної організації та управління будівельним виробництвом при зведенні, експлуатації, ремонті й реконструкції об’єктів з урахуванням вимог охорони праці;
 • розуміння вимог до надійності та засобів забезпечення надійності будівельних конструкцій, будівель, споруд та інженерних мереж.

Можливості працевлаштування

 • в експертних та інжинірингових установах – експертами з будівельних конструкцій і будівель;
 • в структурах, що здійснюють нагляд і контроль за будівництвом, інвентаризацію будівель і споруд – інспекторами, експертами;
 • в проектно-вишукувальних організаціях, у т.ч. тих, що спеціалізуються на реконструкції будівель та інженерних споруд;
 • в будівельних організаціях всіх профілів – інженерами, майстрами, виконробами, начальниками ділянок тощо;
 • на підприємствах з виробництва будівельних матеріалів і конструкцій – інженерами-технологами, майстрами, начальниками цехів;
 • в будівельних організаціях всіх профілів – інженерами, майстрами, виконробами, начальниками ділянок тощо;
 • в організаціях, що експлуатують цивільні та промислові будівлі – наглядачами будівель, інженерами тощо;
 • в організаціях-забудовниках – менеджерами проектів, представниками замовника, працівниками технічного нагляду;
 • в комерційних структурах, що здійснюють реалізацію будівельних матеріалів, конструкцій, обладнання;
 • у виробничих і структурних підрозділах залізниць, що здійснюють будівництво та експлуатацію промислових і цивільних будівель та інженерних споруд, транспортних будівель і споруд.

Додаткова інформація

Студенти навчаються в сучасних учбових корпусах, спеціалізованих аудиторіях та комп’ютерних класах, обладнаних сучасними ПК, користуються науково-технічною бібліотекою, медіатекою тощо.

Випускаюча кафедра БМКС активно співпрацює з проектно-конструкторськими та виробничими організаціями, що відповідають програмі навчання – Укрзалізничпроект, Хардіпротранс, Метропроект, Укрдіпродор, ПівдентрансНДІпроект, Гідропроект, структурні та виробничі підрозділи регіональних філій, філій «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», «Центр діагностики залізничної інфраструктури» АТ «Укрзалізниця»; будівельні компанії Житлобуд-1, Житлобуд-2» тощо.

Бакалавр здобуває універсальні компетентності, які важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в різних галузях та для його особистісного розвитку. Подальше навчання – здобуття освітнь