Енергетичний менеджмент

Шифр: 20178

Спеціальність: 144 Теплоенергетика

Факультет: Факультет «Механіко-енергетичний»

ЗНО: ЄВІ (Іноземна мова), Фахове випробування,

Прохідний бал минулих років: 100

Ліцензійний обсяг / Кількість бюджетних місць: -

Термін навчання: 1р 4м

Вартість контракту (за 1 рік/грн.): 14500

Форма здобуття освіти: повна

Термін навчання: ІІ - магістерський
на основі диплома бакалавра – 1 рік 4 місяці / 3 семестри

Рівень освіти: магістр

Рік вступу: 2023

Гарант освітньої програми

Гарантом ОПП “Енергетичний менеджмент” є к.т.н., доцент Каграманян А.О.

Мета навчання за освітньою програмою

Метою навчання за програмою є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі та проблеми у енергетичній галузі: визначати рівень ефективності систем генерації, передачі та використання різних видів енергії, розробляти сучасні стратегії енергетичного менеджменту для підприємств. Набуття компетенцій по проведенню техніко-економічного обґрунтування та екологічної експертизи проектів з підвищення ефективності споживання ресурсів. Формування знань, умінь та навичок для здобуття успіху на ринку праці та в соціальній сфері.

Адресати освітньої програми

Програма адресована вступникам, хто проявляє зацікавленість можливостями даної широкопрофільної спеціальності. Програма буде корисною для бажаючих сформувати здібності по визначенню рівня ефективності використання енергоресурсів, розробки економічнодоцільних стратегій по мінімізації обсягів споживання енергії та екологічного навантаження і у подальшому впроваджувати їх на підприємствах, які є виробниками та споживачами енергії незалежно від їх профілю.

Навчання за програмою дає такий обсяг знань, навичок і вмінь, здатність застосування знань та формування суджень:

  • формуються спеціальні знання і навички з розробки, планування та впровадження заходів по економії енергії, які не потребують інвестицій, з мінімальними або з крупними інвестиціями;
  • засвоюються спеціальні знання про сучасні міжнародні практики, найбільш доступні технології з енергозбереження, підвищення енергетичної ефективності;
  • засвоюються спеціальні знання про основи енергосервісної діяльності, побудови систем енергетичного менеджменту за стандартом ISO 50001: 2011, елементів проектного аналізу, енергоефективного проектування;
  • засвоюються спеціальні знання про принципи сучасної організації та управлінні виробництвом в енергетичній сфері;
  • формується здатність складання звітів з енергетичного аудиту, енергетичного менеджменту, розробці програм енергозбереження і планів реалізації енергозберігаючих та енергоефективних заходів, енергетичного паспорта і сертифіката енергоефективності підприємства;
  • формується здатність надавання консультаційних послуг в сфері енергоефективності, керування групою з раціонального використання енергії та проектами в сфері енергозбереження;
  • формується здатність проведення навчання з працівниками підприємства з питань ефективного використання енергії, розробки заходів заохочення робітників, які енергоефективно експлуатують обладнання.

Можливості працевлаштування

Широкий профіль спеціальності дає змогу у подальшому проявити себе кваліфікованим фахівцем у широкому спектрі сфери об’єктів професійної діяльності: енергоаудитор аудиторської компанії; розробник і виконавець енергозберігаючих проектів та проектів з енергоефективності; викладач вищого навчального закладу; інженер служби енергетичного менеджменту; енергетичний менеджер об’єктів комунального господарства; енергетичний менеджер в органах державного і муніципального управління; науковий співробітник; інженер-дослідник; керівник сектора проектно-наукового інституту; завідуючий лабораторією.

Додаткова інформація

Після навчання випускники мають можливість швидкого кар’єрного зростання, ставши важливою частиною світового процесу зі сталого розвитку. У потужній та складній енергетичній галузі завжди наявна потреба у фахівцях, здатних допомогти зменшити енергоспоживання в світі, підвищити ефективність використання ресурсів та  уповільнити кліматичні зміни.